?תושעל המ התיבה רזוח ינא

!הקיתשל יד

!העינכהמ ולדיח
תוידרח תוסירפאקל ענכיהל ךישמנ יתמ דע
?ונייחב אשונ לכ לע םתוטלתשהלו

תורשכ יחיגשמש ,םיבשומה תעונתל םיכיישה םיאלקח לע רפסמ 10.6.98 םוימ "בירעמ"
יניד" לש תויתכליה תוביס לשב הרקי תיאלקח תרצות דימשהל םתוא םיחירכמ ,םהב םיללעתמ
תרזעב םיאלקחה ירחא תבקוע ,ירוזמ הילד תאמ הבתכה יפ לע ךכ ,תישארה תונברה ."הלרוע
םיקזנ םהל תמרוגו ,םהיתודש לע םירוחש ישבול םיחיגשמ םהב תחלשמ ,ריווא ימולצת
תורוכשמ תא םסיכמ םלשל םג םיאלקחה םיבייח וללה םידספהה לע .םילקש ינוילימב
.שדוחל םילקש 10,000 -כ ,םיחיגשמה

?םיאלקחה וניחא ,וקתשת יתמ דע
?תואלקחה רש ,התא ןכיה
,תמוצ ,הדובעה תוגלפמ יגיהנמ םתא ןכיה
?ש"דחו תישילשה ךרדה ,הילעב לארשי ,צרמ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו