Subject Secular Power! Home

5.1.98

,םיביטברסנוקהו םימרופרה םידוהיהש הז תא
;ןגב דלי לכ עדוי ,םידוהי םה ,םינוליחה םידוהיה ומכ
לארשי תנידמב טפשמה תיב םג ךכב ריכה ףוס ףוס

םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב אישנ לש ןידה קספ תיצמת
םיימרופרה םירגה לש םתודהי תא רשאמה

30.12.1998 ,'חאו 621/96 .פ.ה
(ת"דמח ידי לע ונילא החלשנ ןידה קספ תיצמת)


זכרמה תעיבת תא לביק ,רלייז ידרו רמ טפושה ,םילשוריב יזוחמ טפשמה תיב אישנ
םיימרופר םירג לש םתודהי לע ריהצהו ,תמדקתמ תודהיל העונתה לשו ידוהי םזילרולפל
תיב י"ע וכרענש םירויג לש הניה תחא הצובק .וינפב םייולת ויהש םיקית השולשו םירשעב
םיימרופר םירויג לש איה הינשה הצובקהו ,לארשיב םימדקתמה םינברה תצעומ לש ןידה
תא םושרל ברסו ,רויגה ינפוא ינשב ריכהל הכ דע ברס םינפה דרשמ .ל"וחב וכרענש
לש םידליו גוז ינב ,םישדח םילוע םניהו לארשיב םייח םירגה .םידוהיכ םירייגתמה
.'דכו םידוהי םילארשי

לבקל םתוכזמ דוע םלעתהל הלוכי יהשלכ תיטפשמ תכרעמ ןיא"
.טפושה עבק ,". . .ושיגה ןתוא תוריתעב הערכה

שקבמה ,ילנוסרפ ןיד אוה ירבעה ןידה יכ ,רמאו ירבעה ןידל םג הנפ טפשמה תיב אישנ
תונוביר לש ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ אצמנ אוה םא םג ,םש וניה רשאב ידוהי לכ לע לוחל
הרז (םינפה דרשמ) םיבישמה י"ע תעצומה תוינידמה ,טפושה ירבדל .תידוהי הימונוטוא וא
.תידוהיה הנומאל

תושיגו םינוש םימרז םויה םג שיו רבעב ויה . . .עודיכ ,תודהיב"
םירודיסמ לחה" ,עבקו טפושה ףיסוה ,"םיבר םיחטשו םיאשונב תונוש
םידיסח ךרד רובע ,'דרפס חסונ'ו 'זנכשא חסונ' םיגהנמו
". . .םימרופרו םיביטברסנוק ,םיסכודותרואב הלכו ,םידגנתמו

:ונימי תודהיב רתויב הלודגה הצובקה תא חכש רלייז רמ טפושה דובכ :"שפוח" תרעה
!םינוליחה םידוהיה

טפשמה תיב עבוק הנידמה תודלותב הנושארל
םידוהיכ םושרל שי יכ
.ץראב ימרופר רויגב ורייגתהש ימ תא םג

ונל רורב .ןיינעב םיתרופ ןנחהו םירזינבה לש רבשה תוקעז תא רבכ ונעמש :םויסל הרעה
לגלגה תא ריזחהלו הרמהה קוח תא ריבעהל וסני ,םוצעה יטילופה םחוכב שומיש ושעי םהש
הרבחלש ינפמ טושפ ?המל .קבאמב חצננ ונחנאש ,תאז תורמל ,םג ונל רורב .רוחאל
,ןרוצ ,םתור הוונ) תוטלתשההו (?ןורחאה ןמזב תושדח םתעמש) תומילאהמ סאמנ תילארשיה
תררועתמ איהו ("ידוהי והימ עבקנ ונחנא") תואשנתההו (דועו דועו דועו ביבא תמר
.תושעל הליחתמוSubject Secular Power! Home