אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

10.10.98


,ביבא לתב המרונפ ןד ןולמב ,רבוטקואב 8-10 םיכיראתה ןיב םייקתה ,רתאב ונמסריפש יפכ
(9.10.98) ברעב לומתא .םינוליחה םיטסינמוהה םידוהיה לש יעיבשה ימלועה סרגנוקה
:ךשמהב ראותמש המ שחרתה

םינוליח םידוהי לש ימואלניב סנכב תיתד תומילא

(?םיטסיניימוחה םידוהיל םיטסינמוהה םידוהיה ןיב שגפמ :הרקש המל אורקל יואר ילוא וא)

סרגנוקה יפתתשמש העש ,ביבא-לתב "המרונפ ןד" ןולמב שמא ונגפוה תיתד תומילאו הייפכ
תבש ברע תחוראל וסנכתה םיינוליחה םיטסינמוהה םידוהיה לש תימואלניבה היצרדפה לש
תלבק סקטמ קלחכ ,תורנ קילדהל ברעה ינגראמ לע רסא ןולמה לש תורשכה חיגשמ .תיגיגח
,סקטה תא םלצל תונושה תוחלשמה ירבח לע רסא ןכו ,םהיתוצראב םגהנמכ ,םדי לע תבשה
,השיאו שיא 150 -כ - םיפתתשמה לכ לש ברה םסעכ תא ררוע רבדה ."תבש לוליח" לש הנעטב
םויקב ולחה רבכש רחאל ,לארשיו היסור ,היגלב ,תפרצ ,ב"הראמ תוידוהי תוליהק יגיצנ
ינלוקה חוכיוול ךשמהבו ,ןולמב תבשה תא וליבש ,םייתד המכ ופרטצה חיגשמה לא .סקטה
ןייו ןיוורש רמ הכוהו ףחדנ (בהלושמ הפיכ שבוח םהילע חרצ "!?םתא םידוהי םתא")
רדח לש רחאה וקלחמ הציחמ י"ע דרפוה רוזאה יכ ,ןייצל שי .היצרדפה ר"וי ,טיורטדמ
.לכואה

תד יאשונב תובר תואצרה ועמשו םינויד ומייק םימי 5 ךלהמבש ,ל"וחמ םבור ,סנכה יפתתשמ
העיגפה לע םנובלע .לארשיב יתדה דסמימה לש ודי םחנ תא םרשב לע ושח ,לארשיב הנידמו
םדגנ הנווכש תומילאהו הייפכה ייוטיב ,םלגרהכו םצפחכ םהיגהנימ תא םייקל םתוכזב
GATE-1 עודיה תועיסנה דרשממ ,גרבלוו ינוק 'בג :תוישעמ תוטלחהל םג םתוא ואיבה
הבוש םעש ,העידוה ,לארשיל ב"הראמ םידוהי םיריית לש תובר תוצובק האיבמש ,טיורטדב
ירבח רתי םג ופרטצה וזה םרחה תרהצהל ."ןד" תונולמ תשר םע רשק לכ קיספת איה ב"הראל
לחי ב"הראל ובוש םע דימש זירכה ,ןייו ןיוורש רמ ,היצרדפה ר"וי .הפוריאמ תוחלשמה
םסחי תא תונשל םלועב תויסכודותרוא אלה תוידוהיה תוליהקה יגיהנמ תא ררועל ידכ קבאמב
השובה תשוחת תא עיבה ,סנכה אישנ ,ןבצ ריאי ,רבעשל הטילקה רש .לארשיב יתדה דסמימל
תיקוח יתלבה ,תיתדה הייפכל תכלה יקיחרמ םירותיווב הזכ לפשל ועיגהש ,לארשי יחרזא לש
.תישונא יתלבהו

תוא תא לבקל ןמזוהש ,םילגלג אסכ שבוחו קתושמ ,ןתנ יבייא רמ באכבו טקשב הפצ עוריאב
רתוי ןאכ היה" .לארשיב תיטסילרולפ תודהיל ןוכמה ידימו היצרדפה ידימ "הנשה טסינמוה"
יבייאש םושמ" ,ןייו ןיוורש רמ ,היצרדפה ר"וי ברעה םוכיסב רמא ,"אדירג ילמס עוריאמ
תא תושעל תונוכנה תא ,הלטבה ןמו תושידאהמ ךפיהה תא ,תושיחנה ,ץמואה תא למסמ ןתנ
תינוליחה תידוהיה הרבחל םירסח הכש םינממסה לכ - "הרטמב תוקבדה תאו וב ןימאמ בלהש
.לארשיב השידאהאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא