subject Secular Power Home

27.12.98


,דחוימ תושדח ןמוי
ירזינב המלש ,רודמה ריקי דובכל
,ולוז טבשל הזה רודמב הנופה
!"םיינע ונחנאש בוט ונל" :רמוא םיינעה ויחא םשבו

תנידמ לש תואירבה רש ןגס :ינמז קוסיע ,הבושתב ריזחמ) ירזינב המלש רמ
,"הקיתש המכוחל גייס" ל"זח תרמא תא ,םתסה ןמ ,םייקמ ונניא (הרואנה לארשי
.ובל לע הלועה לככו אשונו אשונ לכב ויפ הצופ והירהו
:30.11.98 "בירעמ" :האבה העידיה תא ונאבה (4 'סמ תושדח ןמוי) רבמבונ ןמויב
הרבחה תא םישאמ ירזינב המלש ."םידרחב עוגפל אל ידכ" םימודנוק םע תוזרכ ושלתנ
בקעי בתוכ 4.12.98-ב ,הנהו .ןעט "?ולוז טבש ונחנא המ" .תומהבתהב תינוליחה
וא וז ךרדב ועיגה וירבד .ירזינב רשה ןגס לע םיסעוכ ולוז טבשב" :"בירעמ"-ב יטנלג
,לארשי רירגשמ םעוז קרבמ ץוחה דרשמב לבקתה עובשהו ,הקירפא םורדל תרחא
טבשה ינב .תעדמ רעבנ וניא ולוזה םע :ולוז טבש ינב תאחמ תא עיבמה ,ןרוא ירוא
אוה ,יזטלוב ר"ד ,םגיהנמו ,הקירפא םורדב טנמלרפה יבשוממ 11-ב םיקיזחמ
םהילע ונעמש ?ולוזה טבש ללכב הלא ימ" :ירזינב רמ ביגה ךכ לע ."לארשי לש דידי
?תעמש םזינמוה לעו ?ירזינב ידידי תעמש אל ולוז לע קר .רמא ,"םידלי ונייהשכ קר
,םדאנבה םא אלפה המ לבא ?תעמש ןכ ןורטאיתו תוברתו תונלבוסו תונמאו תורפס לעו
,הבושתב הרזחהל תורבוחו תיתכלה תורפס קר ארוק - "ולוז לע עמש" הב - ותודלי זאמש
?הרותב יוצמ לכהש ריהצמו רזוחו


לש תוילגרמה קיפמ ויפמו ונושל ידודיחמ רחא עטק טטצמ 11.12 םוימ "ץראה"
:רמא ,תובישיה יטמתשמ סויג אשונב ץ"גב תקיספל הבוגתב .ירזינב רמ

םתוא םש ימ . (צ"גבה = "אוה") ברעתמ ללכב אוהש יל עירפמ"
םיצור םה המ ?םידרחה לש ילכלכה בצמה לע ןידה קספב ןודל
בוט ונל ?םינוליחל ונתוא ךופהל ?ונלש םייחה ךרד תא עובקל
.("ץראה) "םיינע ונחנאש

,ותיבב עובשה םלוצש יפכ ,ירזינב
:ונבתכל רמאש תעב
"!ינע ינאש בוט יל"
Benizri
םירשואמ - לארשיב רתויב היינעה ריעכ תימשר הזרכוהש - קרב-ינב יינע םנמאה
."אוה" טרפב חונימלו "ונחנא" םיברב חונימל בל ומיש ?ירזינבכ םיינועב
תרוכשמ ,ינע רש ןגס לש תינוכמ !םיינע תויהל ונל ףיכ הזיא .ירזינב המלש ונחנא"
הל'ידד םע םיינע סויפ-יווצ לש תוצוח יטלש ,ינע רש ןגס לש הכשל ,ינע רש ןגס לש
,"ברעתמ אוה" ,"ץ"גבה אוה" - אוהו .םיינע הבושתב םירזוח לש הבישי לוהינ ,רקוצ
לשו ינעה ירזינב המלש לש םייחה ךרד תא עובקל םיצור" - "םה" םג תצקו "אוה"
!אל .םירחא לש םהייחב ברעתמ ונניא ללכ ,ירזינב המלש ,אוהו .םיינעה וירבח
.ךכב הצור ונניאש ימ לע יתד-ידרח םייח חרוא הפוכ ונניא ,ירזינב המלש ,אוה
קסוע אל םג אוה .םידרחל ונלוכ תא ךופהל הצור ונניא ,ירזינב המלש ,אוה !אל
.ינע אוהש ול בוטש םושמ ?המל ךכ לכו .ללכב ךכב

דהוא :ףדה תא ךרע

subject Secular Power Home