Subject Secular Power! Home

News

13.8.99 ,ברעב ישיש םוי

חוטב ,םיסופסיפ תווצ םש ןיא םאו ,תבשב תעסונ הניברוטה .החיתמ התיה וז ,ונדשחש ומכ
.קוחצמ םיצצופתמ םלוכו ,תורחאה תויסקלגה לש םיהולאל הארמו הלעמלמ םלצמ םיהולאש
."הנגפה" אוה ץורתהשכ הבישי ידימלת וקעזוה םימוליצה רתאלש םירפסמ

.ס"ש לש תסנכ רבח ,עובלג יניס תסנכה רבח היזיוולטה תוינכותמ תחאב עיפוה דוע רקובב
תבשל ףיכ רתוי הברה המכ םעפ ול רפיס והשימ ךיא עובלג יניס ריבסה תימוהת תוניצרב
.םיל עוסנל רשאמ תבשב תיבב

ןייטשניבור ןונמאש ררבתה לבא ,םיל תבשב עוסנל הצור אל הניברוטה םג םא ונבה שממ אל
.עובלג יניס תא חמיש דואמש המ ,תבשב םיל עוסנל בהוא אל םג (ןפלואב אוה םג היהש)

.הלודג תחא החיתמ היה ןיינעה לכ :םיעדוי רבכ ונחנא ושכע

/ עשעשמ / זיגרמ ותויה לכ םע ,הניברוטה רופיס :תוניצרב םילמ המכ ,ןיינעה םצעל
תוירקיעה תוביסה תחא תא רתוי וא תוחפ הצממ ,(ךלש חורה בצמ המו ה/תא ימ יולת) עזעזמ
:שפוח רתא לש ומויקל
,(קר אל לבא) םידרח ללכ ךרדב םמצעל םיארוקש ,םישנא ינפמ תודהיה תלצהל טעמב םורתל
רמולכ ,לבס תוחפ תמרוגש ךרדב לועפל השוריפ תודהיש ,לשמל הזה הרקמב םיניבמ אלש
.תבשב הללמואה הניברוטה תא עיסהל

News

13.8.99

הניברוטה תרבעהל יתריצי ןורתפ

הניברוטה תא ריבעהל יתריצי ןורתפ תושאונ םישפחמ הרטשמהו למשחה תרבח ,לארשי תלשממ
."תבשה תא ללחל" ילב ןולקשאל ןורשה תמרמ הלודגה

לש ץמחל םישוע המ .לארשי ימכחמ לאשוהש ,ינואג יתריצי ןורתפ שי "שפוח" רתאל !שי
- ךכ םא .יוגל םירכומ ?חספב הנידמה

םויבו .אטוז ןושאר םוי - דבלב דחא םויל - הל ארקנו ,"יוג"ל הכלמה תבש תא רוכמנ
ינפל שממ ,תבש יאצומב .הניברוטה תא םג ריבענ זא ,רבד לכ ריבעהל רתומ ירה ןושאר
חונל ךישמי הסיווסו ,לארשי לע םולש אבו ,"יוג"המ הרזחב התוא הנקנ ,הכלמה תאיצי
.דוהא לש וקיחב

םתס הז ילוא וא ?םייניבה ימי תכשחמ אצנ ילוא וא ?יוגל הניברוטה תא רוכמנ ילוא וא
?'הניברוטה ןוכרעמ' ,ןוכרעמ

News


Subject Secular Power! Home