Subject Secular Power! Home

News

9.9.99

"םישנא לש גוס ותוא םניא םייתדו םיינוליח םידוהי"

חוכבו ,הגרדמ ץפקש הבושתב רזוח לש וירבדמ טטוצמ עטק איבמ 9.9.99 םוימ "בירעמ"
:"סרפ שיאו'ג" יקרוי-וינה ןותיעל רמאש ימכ ,לארשיב תואירב רש ךפה ינוליחה םוטמטה

."םישנא לש גוס ותוא םניא םייתדו םינוליח םידוהי"

העיקרמ הרואנה לארשי תנידמב רש תנוהכל פולפ-פילפ השעש ,הבושתב רזוחל ונתצרעהו רחאמ
ונששימ ,הילע רערעל ןיאש תיקולא תמא אוהש שודקה ויפמ טלפנש המ לכ לע הקזחו ,םיקחש
:הנקסמל ונעגהו ,רוח לכב ונקדב ,ונמצע תא

דוחייב ,םייתדה ומכ םישנא לש גוס ותוא םניא םיינוליח םידוהי !!!קדוצ ירזינב ,ןכא
דועב ,םימטמוטמ םה םיינוליח םידוהיש ,אוה תאזה תימסוקה תמאל סיסבה !!!םהבש םידרחה
:וארת !םימכח םה םידרחהש

יבר רמא המ דומלל םוקמבו ,תויפהפי םייח תונש שולש לסחל ןכומש ליבדה והימ וארת ·
ןעמל תוקופד םינש שולש לש יליבד תורישל בדנתמ אוה ,נ-נ-נ-נ יבר קספ המו ןופרט
!השודקה תדה תווצמ תא תרמוש הנניאש ,תיליבד הנידמ

הרטמ התוא ןעמל םיאולימ תוריש לש םינש 30 דוע בירקהל ןכומש ,שפיטה לע ולכתסה ·
.שרדמה תיב לכיהב תולבלו ךישמהל םוקמב ,הבולע

דוע אלא ,םהיתוחפשמ תא קר אל סנרפל ברע דע רקובמ םוי םוי םידבועש ,םילכסב וטיבה ·
דמולו שרדמה תיבב ברע דעו רקובמ בשוי םהלש םכחה החפשמה שארש ,םידרח לש תוחפשמ יפלא
!הרות

רתוי םיקופדה םהיגיהנמ בורו םהש ךיא ,לכשב םיקופדה םינוליחה םידוהיה תא וארת ·
לכ לש ודי תא םיקשנמו ,ודוה םורי יקולא וצ וז התיה ומכ ונלש תוטש לכ םילבקמ םהמ
.הריטס םהל הפיעה עגר ינפלש ידרח גיהנמ

תויהל ,ישעמ סיסב ילב אלו ,הווקמש הז רמוא ,םהל ונישע רפס-תיב הזיא ולכתסה ·
רוקיב לכב םשארל הרוחש הפיכ םישבוח םילכסה םהיגיהנמו םהש ךיא - ס"ש גיהנמ בורקב
ידרח גיהנמ םתיאר הפיא ??גוס ותוא ונחנאו םהש םיבשוח ןיידע םתאו !ונלש ברה לצא
?ינוליחה הלשממה שאר לש ודי תא וא ,הנידמה אישנ לש דיה תא קשנמש

.הגרדמ ץפקש הבושתב רזוחה רבד - "םישנא לש גוס ותוא םניא םייתדו םיינוליח םידוהי"
םעפ .לוגע אוה םלועהש ,וחכשי אלש הלעמל ץופקל םיבהואש ולאל תרמוא התיה ילש אתבסה
?הטמל היהתשכ ךתוא רוכזי ימ .הטמל םילפונ ךכ רחאו ,הלעמל םיצפוק

םג ןכלו ,יתדעה חופיקה לגדב ףנפנל הבוט תונמדזה לכ .ירזינב קפתסמ אל תאזב לבא
:רמואו ףיסומ אוה ןותיעה בתכ םע החישב

םה ךכ לשבו ,םידרפסה םידרחה תא רשאמ םיברעה תא רתוי םיבהוא םיינוליח םילארשי"
."םולשה ןעמל הנידמ יצח םיברעל תתל םינכומ


Lo oto davar!

:ירזינב רמ ,הזל רשקב םילמ המכ

םידרחהו םיזנכשאה םידרחהמ םיבר ןיב היילפאהו הביאה ,האנשהש םיעדוי ונחנא -
אל ןיידע הז .וזה היילפאה התיה ס"ש תמקהל תוירקיעה תוביסה תחא .דאמ תולודג םידרפסה
.הדימ התואב םילפמו םיאנוש םיינוליחה םגש רמוא

ללגב אל הז .ךתוא םיבהוא אל טלחהב ונחנא לבא ,ירזינב ךתוא םיאנוש אל ונחנא -
הז ,(םידרפס ונינשש תורמל ,לשמל ,בהוא דאמ ינא ימצע תאו יתשא תא) ידרפס התאש
הסנמ התאש ללגב םגו ,גלפלו תיחשהל ךידיב ןתינש חוכב שמתשמו ינעזגו תיסמ התאש ללגב
.ילש שפוחה תא ינממ תחקל ךרד לכב

םינכומ (םינלאמש םיארקנש הלא) ונתיאמ קלח .םולש היהיש םיתמ ונחנא ,םולשה יבגל -
םהש ללגב אל ,בגא ךרד ,םולש םיצור םלוכ .טעמ תתל ןכומ (םיינמיה) רחא קלח ,הברה תתל
ובש םויה לע םיבשוח םהש ללגב ראשה ןיב אלא ,םיברע םיבהוא וא םידרפס םידרח םיאנוש
הייעבה תא ןיא םיתיסמו םיכנחמ םתאש רוביצלש םיניבמ ונחנא .אבצל וכליי םהלש םידליה
.שי ונל לבא ,וזה

News


Subject Secular Power! Home