Subject Secular Power! Home

News

לע "תונורחא תועידי"ב הבתכ
("תינוליחה תרתחמה") תמא תעד תתומע


19.11.99

רוביצב םיזחואש הלחלחהו דחפה לע ובנ סומע בתוכ 19.11.99 -המ "תונורחא תועידי"ב
בושחל לולע תמא תעד תא ריכמ וניאש ימ .תמא תעד תתומע תולועפ חכונל ויגיהנמבו ידרחה
דומלתהו הרותה ךותמ עדימ תצפה לע רבודמ לכה ךסב ...תוחפל רורט ןוגרא הזיאב רבודמש
הרותב םג וצבקתנו ובתכנ תורובו תויוטש ,םילבה טעמ אלש תוטשפב חיכומש ,םידוהי ברקב
.דומלתב םגו

,"תיהולא תמא" םוש ןיא דומלתבו הרותבש ןיבמ תמא תעד לש תורבוחה תא ארוקש ימ ןוויכ
.ולוכ ידרחה בוחרבו ידרחה דסמימב לודג דחפ תמא תעד לש תוליעפה הררוע

בורש איה תמאה ."תובישי לע הלילב םיטשופ"ש תמא תעד ישנא לע ובנ סומע רפסמ הבתכב
תוליעפל עייסל םילוכי םתא םגו ,ראודב תורבוח לש חולשמ ידי לע תישענ תמא תעד תוליעפ
.ןאכ ,תמא תעד רתאב םיטרפה לכ - וזה

.ןאכ אורקל רשפא תמא תעד לע דוע


Daat Emet


:םיסרטנוקה דחא לע ובתכנש תוללק המכ הלא

Curses on a koontress


ףדה שארלSubject Secular Power! Home