Subject Secular Power! Home

!םירוי ,טקש
"ואלילג" תאמ


!םירוי וישכע יכ ,ונלש תימינפה "תדה תמחלמ" תיזחב טקש ךירצ וישכע

תא ריזחהל ידכ ,ןתינש לככ ,השענש תווקלו תויוחתפתהה ירחא הדרחב בוקעל ןמזה וישכע
("הרירב ןיא תמחלמ" שממ תויהל הלולע וז םעפהו) הרירב היהת אל םאו .תוביציהו טקשה
.הנוילעה לע ונדישכ ונממ תאצלו - םידכולמ תומיעל סנכהל ךירצ


:הבשחמל רמוח .ןטק םייניב םוכיס ,תאז לכבו

,יאנת אלל ,םתובצייתה לע ס"ש לשו "יוניש" לש תיארחאה ןתוגהנתה תא חבשל ךירצ .1
ימוט .יאנת אלל הלשממה שארל ןוחטב תשר היהת יכ העידוה ס"ש .קרב הלשממה שאר ירוחאמ
ףתתשהל תצרחנה ותודגנתה תא רוריקב תינמז ןספיא ,"ןובאיתל םידרחה ללוז" ,דיפל
.םעז רובעי דע .םידרחה םע הלשממב

המחלמל הלילח חתפתהל הלולע דועש ,תאזה המוהמה לכ החמצ ןינמ עגרל חוכשל רוסא .2
תא ובריקש םה ,ונלש אל ,םיימלסומה םיטאנפה םעפהש אלא ?המ אלא ,יתד ךוסכסמ .תללוכ
קר הזו .תד תמחלמל ,ןורתפ ףס לע דמעש ,ימואל ךוסכס ךפה ךכ .ץוצינל ןיזנבה תיבח
ינשה דצב םג המכ דעו ךוסכסה לש ידוהיה דצב ונדיקפת ינויח המכ דע ,תאש רתיב חיכומ
.תיתדה תויטאנפב דורמלו םוקל םישנא םיכירצ

ררבתי אלש יאוולהו !הרעסה ךושב ,ךכ רחא קר השענ םילודגה שפנה תונובשחו םימוכיסה תא
...יטרואית קר ראשיי הז לכו יאוולה ."לט קוח"ל ונתודגנתהב ונקדצ המכ דע
ףדה שארלSubject Secular Power! Home