Subject Secular Power! Home


האושה לע רבדמ הידבוע
רורד תאמ

."םיאטוח לש תומשנ ילוגלג םה םיחצרנה" :האושה לע (6.8.00) ףסוי הידבוע ברה רמא ךכ

תורודהמ לוגלגב רזח אלש םדא םויה ןיא טעמכ ,רמוא י"ראה ונבר" :הידבוע רמא דועו
השיש ,האושה ימימ ולא לכ םג .לגעה אטחב ואטחש תורודהמ ,תומשנהמ לודג קלח .םימדוקה
ולא .אל ?םניחל וכלה המ ,םמש חמי םיצאנה םיעשרה וגרהש ,םינכסמ םידוהי ןוילמ
ידכ לוגלגב ורזח םה .ושעי אלש םישעמ ינימ לכ ושעו ואיטחהו ואטחש ולאכ לש םילוגלג
אל הז .האושב וגרהנ םהבש ולאה תותימהו תורצהו םירוסיה לכ תא ,םינכסמה ,ולביק .ןקתל
."םהלש תונוועה לע רפכל ואב ןה .תועיפומ תומשנהש םהלש םייחב הנושאר םעפ

אל שי הלאה םישנאה ןיבש קפס יל ןיא .םישנא הברה לש םמעז תא וררוע הידבוע לש וירבד
יתנבה ינאש המ םויה ןיבמ הלאה םישנאהמ קלח תוחפלש הווקמ ינא .ס"ש לש םיעיבצמ טעמ
לבא ,הכלהבו הרותב לודג החמומ אוה ילוא .שפיטו ןטק שיא אוה הידבוע ברהש ,ןמזמ
.דאמ ןטק גיהנמ

לצא קומע עוזעזל ומרג ולש םירבדהש יל רורבש ללגב ,הידבוע ברה ירבד דאמ ובאכ יל םג
הברה .הלאכ לבה ירבד עומשל ילב םג םתוא םיפדור האושה יטויסש ,האוש ילוצינ הברה
תבעתנה הרימאה וזש רמאש ימ קדצ ןכלו ,הלאה םירבדה ללגב הלילב םויה ונשיי אל םישנא
.עמשש רתויב

,הידבועמ רתוי םימכח םלוכ .םיבר םייתד םישנא םיבשוחש המ תא רמא הידבוע ,תאז םע
הככ לבא ,האוש ילוצינ ינזואל אלש חטב ,םר לוקב םירבדה תא םירמוא םניא םה ןכלו
םניא ,האושל רבסהכ תומשנ ילוגלג לע הלאה לבהה ירופיסש רורב .םיבשוח םה קוידב
.הזמ בוט רתוי והשמ ןיא טושפ .םיהולאב הנומאה םע האושה תא םיבשיימ


:תוישיא םילמ המכו

דלי יתייהשכ התיה ללכב רדתסמ הז םאהו םיהולא לעו האושה לע יתבשחש הנושארה םעפה
.(הלאה םינשב ךרעב לבא ,'ה וא 'ד וא 'ג התיכ היה הז םא רכוז אל) ידוסי רפס תיבב
הזה םיהולאל יכ ,וביבס םיבבוס םהייח לכ םצעבו םיהולאב םינימאמ םייתד םישנאש יתעדי
המ תא םישוע אלש םישנא תושק שינעהל לולעו זגרתמ דאמ אוהו ,םישוע םה המ תפכיא ארונ
םיאטוחה תא שינעמ הזה םיהולאש הזל תואמגוד ןומה לע יתעמש ך"נת ירועישב ;הצור אוהש
.םלומגכ םיקידצל למוגו

הז ןיב רשקל יתיסנ והשכיאו ,תודירחמה העווזה תונומת תא יתיאר ,האושה לע יתעמש זאו
אלש יתנבה .רדתסהל לוכי אלו רדתסמ אל הזש רורב יל היה .םיהולא לע םירופיסה ןיבל
השרהש (ך"נת ירועישב יתדמל הככ) וב רחב אוהש םעה ונחנאש םיהולא שיש תויהל לוכי
"השרה" םיהולאש הז לע רבדמ אל ,םיבר םייתד ומכ ,הידבוע .הרקת וזה הארונה האושהש
וייח זכרמב דמועש םיהולא והז .האושה תא םזיש אוה םיהולאש הז לע אלא ,תורקל האושל
(םימדוק םילוגלגב) םירחא וא הלאכ םיאטח ללגבש םיהולא - םייתד םישנא לשו הידבוע לש
והז .תוקוניתו םידלי יצחו ןוילימ םכותמ ,םידוהי ןוילימ 6 לש ירזכא חצרל םרג
השענ לכהש םלועה ךלמ וניהולא ינודא התא ךורב" והז ;"דסח ברו ןונחו םוחר םיהולא"
,תורקל האושל םרגש הזכ לוכי לכ והשימ שי םאש רורב היה ,עשת ליגב רבכ ,יל ."ורבדב
ירועישב דמול ינא וילעשו וילא םיללפתמ םייתדהש הזה םיהולאה אוהש תויהל לוכי אל
לפש ןיאש ינטש רוצי אוה הזה והשימה ,הזכ לוכיו לכ והשימ הזיא שי םאש יתנבה .ך"נת
.ונממ

םיהולא לע יתיא רבדמ ,יתד םדא וא ,הבושתב ריזחמשכו ,לודג רתוי תצק ינא םויה
ינא .ותיא חכוותמ אל ינא ,םיהולא שי המלו העוט ינא המל יל ריבסהל הסנמו ,הנומאו
.בורקב - הז לעו .האושה םע םיהולא רדתסמ ךיא יל ריבסיש ונממ שקבמ טושפ
ףדה שארלSubject Secular Power! Home