Subject Secular Power! Home

הבשנש אישנ
"ואלילג" תאמ

Nasi she'nishba


:תושדחהמ טוטיצ

אל הנידמה אישנש ל"הצ ילג"ל (ינש םוי) לומתא רמא ,רמוש הירא ,אישנה תיב ל"כנמ
,צ"לג י"פע ,יתדה ץוביקה יקיתו ינפב האצרהב רמאשכ ינוליחה רוביצה תא ףוקתל ןווכתה
וניאש ריעצ רוד לדגו ךלוה לארשיבו ובשינש תוקונית םה לארשיב ריעצה רודה ינב' :יכ
:אישנה דוע רמא ,ותאצרהב שמא אשנש םירבדב ."'תידוהיה תרוסמל רשק ךירצ עודמ ןיבמ
ךרדה תא םהל תוארהל ךירצ .תרוסמל רשקה תא ךירצ ללכב המל רבסה אוצמל םישקתמ םה"
דוע ."תואשנתהב וא ,תוינורטפב תאז תושעלמ רהזהל ךירצ לבא ,רשקה תא קזחלו ,הנוכנה
אל רבכ םעב שיא יצחו ןוילימ ,םינש רשע ךותבש הלוע וילא םיעיגמש םינותנמ יכ בצק רמא
.תדל רתוי םירושק ויהי

ךופהל תמייאמש ,םיחטשב המחלמ תלהנתמ םהבש ,הלא םימי לש םמוציעב םאה :םילאוש ונחנאו
אישנ ותוא ,רוכזל שי ,והזו ?קסעתהל המב הנידמה אישנל ןיא ,תללוכ תירוזא תוחקלתהל
.םעב םיערקה תא תוחאל המישמה תדמוע וינייעמ שארב יכ רמאש ,קוידבףדה שארלSubject Secular Power! Home