Subject Secular Power! Home

?ךפשנש בלח לע םיכוב אל
(רתאב יתדה רקבמל שדקומ)
רורד תאמ

אל) תישארה תונברה שיא לש ושארב רבועש המ תא ןיבהלו תוסנל יתטלחה ,חספה גח לגרל
.(םיינוציקהמ אל יתד שיא אלא ,יתעידי בטימל ,ידרח שיא

:הככ ךלוה חטב הז זא

םיקולא שי -
םירצממ ונתוא איצוהו הרותה תא ונל ןתנ אוה -
ותכאלמ לכמ תבש יעיבשה םויבו םלועה תא ארבש אוה -
ןד שוג לש בויבה תוכירבל בלח םירטיל ןוילימ 2.4 ךופשל ,הרירב ןיא ,םיכירצ ונחנא ןכל -


םישנאל ,חספב םחל תליכא לע רוסיאל ,תבש תילעמל הנבהב סחייתמ והשימ םא ,םצעב ,לבא)
(.הזל םג הנבהב סחייתהל ךירצ אוה זא ,'וכו 'וכו 'וכו ,גחו תבשב םיעסונ אלש


Milk is gone
(21.4 ,"תונורחא תועידי"ב םסרופ)


ףדה שארלSubject Secular Power! Home