Subject Secular Power! Home

םישק םימי
רורד תאמ

חצרבו ל"הצ ילייח תפיטחב םאישל ועיגהש םישק םימי םירבוע ונחנא
שפוח רתא הלא םימיב .תסומ ןומה ידי לע ל"הצ ילייח לש בעותמ
ונייה ,תיברעב םיטלוש ונייה םא .רתוימו יטנבלר אל םימעפל הארנ
רשאב םימלסומל ריבסיש ידכ ,תיברעב שפוח רתא םויה םיקהל םיכירצ
ירבד לכ ןכלו ,םייק ונניא (ונלש םיהולאה ומכ) םהלש םיהולאש םה
םהל ןיא םייתדה םיתיסמה תועצמאב םהילא רגשמ לוכיבכ אוהש התסהה
.םימיאתמה םירושיכה ונל ןיא ונרעצל לבא .סיסב םוש

םייתסי אלו ,ךשמתמו ךורא אוה לארשי תנידמ לע םימויאב קבאמה
וא רידס תורשב :קלח םילטונ ונלוכ טעמכ הזה קבאמב .בורקב
.תורחא םיכרדב וא םיאולימב

,לארשיב ונייח תא תויחל לכונש ךכ לע ונא םיקבאנש םימיב םג לבא
.םיבוט םייח ןאכ תויחל לכונש ךכ לע קבאמה תא קיספהל רוסא
,קוחה ןוטלש לע הרימש ןעמל קבאמה ,םלוכל הווש סויג ןעמל קבאמה
אבצב םיתרשמו קוחה לע םירמושש םיחרזא לש םתכיפה דגנ קבאמה
תרסח תיתד הנומאב ןהישרושש האנשו תונעזג דגנ קבאמה ,םידרחל
יכ ,הלאה םישקה םימיב םג םיכישממ ונחנא הזה קבאמה תאו .סיסב
בוטש הנידמל התכיפהלו ונלש הנידמה לש הקוזיחל םרותש קבאמ והז
.הב תויחל רתויףדה שארלSubject Secular Power! Home