Subject Secular Power! Home


העדצהב ףלודאמ
"ואלילג" תאמ

:דובכל
ףסוי הידבוע ברה ן"רמ
ס"ש

דואמ דבכנ בר

תקדיצב קפקפל יתלחתה רבכו "יפוסה ןורתפה" תא יתיגה זאמ ופלח הנש 60 -מ הלעמל רבכ
רפסה תא קלסל םלועב ידיסחמ שקבלו "ףפמאק ןיימ" תא זונגל וליפא יתבשח ,ךל ראת .יכרד
לעו ילע התחינש הנורחאה הכמה .שאייתהל יתלחתה ,תמאה תא רמול .םירפסה יפדמ לכמ הזה
הידוהיה .גניווריא דיווייד דגנ ,ןודנולב ןידה קספ התיה ,םישדוח המכ ינפל קר ,יתרות
,ימואלניבה ידוהיה רשקהו ילגנאה טפושה תא םמסל החילצה ,טטשפיל הרובד ,םכלש תאזה
ילגנאה טפושהש אלפה המ זא .ונדגנ וסייגתה םלוכ .ונדגנ דבע ,ןמזה לכ יתרביד וילעש
םיערה םהילגרהמ הארנכ ולמגנ אל דוע ,הלאה םילגנאה ,םה ?ונדגנ ןיד קספ איצוה הזה
.התפתה יד אקווד ןיילרבמ'צ .הלועפ ףותיש םהל ונעצה .לבח .הזה לי'צר'צה לש הפוקתהמ
.דמחנ תויהל לוכי היה

יתחכשש יל חלס ?יר זינב ?ירז ינב ?ירזיע ןב םשב דחא ס"שב ךלצא שי .ידידי ,הידבוע
הלומעת תוטיש"ב הזה דירש יסויה תא םישאה אוה םישדוח המכ ינפל .ול םיארוק ךיא קוידב
הזש יתבשח ינש דצמ לבא ,קופיסב ימצעל יתכייח דחא דצמ .ןותיעב הז לע יתארק ."תויצאנ
ןיינע הזמ יתישע אל זא ."ול טלפתה" :םירמוא םידליה םכלצאש ומכ .תועטב ול אצי חטב
,יתוכרב תא וילא רבעה אנא .הליחמ שקבמו לצנתמ ינא ךכ לעו ,הכרב בתכמ ול יתחלש אלו
.רוחיאב םא םג

םיבוטה תומולחב ונבשח אל - "טארנדוי"ה ןויער תא וניגה ,ןהה תובוטה םינשב ,רשאכ
,הלועפ ונתא ףתשל ומיכסיש םידוהי לע ונבשח רתויה לכל .ךגוסמ םידוהי לע ,ונלש רתויב
דבע ,בגא ךרד ,הז .םייחב םתחפשמ ינב תאו םתוא ריאשנש ידכ ,םהלש ישיא סרטניא ךותמ
אל ונלש רתויב םיבוטה תומולחב לבא .הדובעה תא ונילע לקהו תומוקמ המכו המכב ער אל
ידוהי לע ונבשח אל חטב .ונישע ונחנאש המל יקולא קודיצ יבמופב ןתיש ידוהי לע ונבשח
תומשנ לש םילוגליג" םצעב םה ,םיזאגה יאתל ונחלש םתואש ,הלאש ומע ינבל ריבסיש
ונרכה אלש לבח קר ...יתבשח אל ינא וליפא הז לע .הפי התוא תקחיש ,הללאו ."ואטחש
.זא ךתוא

ןורתפה" תא יתיגהשכ :(שיחכא ינא - הצוחה הז תא איצות םאו) ונמצע ןיבל וניניב
םלוכ תא יתחלש .רחא םיהולא לכ וא ,ךלש םיהולאה תוחילשב לעופ ינאש יתבשח אל "יפוסה
םיטסינומוקה תא ,םירמכה תא םג - םתוא קר אל לבא .םידוהיה לכ תא :הדמשהה תונחמל
אצומ ישעמל ךלש רבסהה ,דבעידב ,לבא .ןוכנה עזגה ןמ ואב אלש םירחאה םיטסיאתאה תאו
,דואמ ונל ליעוהל לוכי תייה ,לבח .וילע ונבשח אלש דמימ םזיצאנל ןתונ הז .יניעב ןח
,ןמאנה ידוקפ ןמכייא לש וניד ךרוע ,סויצוורס וליפא ילוא .גרבנרינ יטפשמב ,הנגה דעכ
.םילשוריב טפשמב ךירבדב האנ שומיש תושעל היה לוכי

םידוהיה םא ,בגא .אבה לוגליגב שגפינש הווקמ ינא .ןילרבב ילש רקנובהמ ןאכ דע ,והז
הז לע בושחת .ילש לוגליגה המו קוידב ינא ימ - "ואטחש תומשנ לש םילוגליג" םה ךלש
- תעדה תא חינמ רבסה ךל היהישכ ."םידזי"ב ךלש האבה השרדב רבסה הזל אצמת חטב .תצק
.ילא רוזחת

ינפל יתמשר .דמחנ ...ממממממ ...םישחנ .םיברעה לע תרמאש םירבדה תא םג יתבהא - .ב.נ
.האבה םעפב הזב שמתשהל

תודידיב ,ךלש
ףלודא


תוניצרב ,וישכעו

"ינרותה ךוניחה ןייעמ"ל םיפסכ לע ,ירהנל תויוכמס לע חוכיו דוע וניא הז
דגנו דירש יסוי דגנ ליבוה ,"בר" ארקתמה ,הזה שיאהש התסהה לע אל וליפאו
,התואנה הבוגתה דוע הדלונ אל הז גוסמ עלב ירבדל .ןוילעה טפשמה תיב יטפוש
תא עיבהל ידכ ,תושעל ןתינש טעמה .תלבוקמה תיתוברתה הפשב ,תיטרדנטסה
תומשנה ילוגליג" לש םהיאצאצל ,ן"רמ לש וירבד ומרגש באכהו עוזעזה ,בועיתה
ןפוא םא םג ,קרסו לחכ אלל ,םירבדה לש םתועמשמ תא גיצהל אוה - "ואטחש
םידרחו םייתד םישנא םג ויה ,בגא ,"םילוגליג" םתוא ןיב .דואמ ןצקומ הגצהה
.םהיתותפש לע "עמש" תאירקשכ ,םיזאגה יאת לא ודעצוהש

,יל .וירבד לע ,ררוצה םשב ףסוי הידבועל "יתידוה"ש ינפל ,יתטבלתה טעמ אל
ךירצ ינש דצמ ,לבא .םירבדה לש תויועמשמל רע ינאו ןופצמ שי ,ול דוגינב
לעש - ירצונ וא יברע ,ידוהי ,ינוליח וא יתד היהיו - שיא לכל רורב תויהל
אלו םויה רדסל םירבוע אל הלאכ עלב ירבד לע .הקיתש ןיא הז גוסמ םירבד
,דואמ םימייוסמ םיאקיטילופ לש יכוניח "ונ-ונ-ונ"ב םתוא "םיקילחמ"
אל'ש ,הלאכ לש הוורפ "תוגייתסה"ב וא תרחא וא וז הגלפמ ידסחב םייולתש
שיש ,ףסוי הידבוע לש וגוסמ ,ןושל ץרוח לכ עדיי ."הידבוברה"מ 'םהל םיענ
. ם י ר ב ו ע   א ל   ו ת ו א ש - םודא וק

,יל שי :ןאכ בותכה לכמ דרפנ יתלב קלחכ ,תיעמשמ דח ןאכ רהבוי ,ךדיאמו
,חוכיו יל שי .תדה םע קומע חוכיו ,תקהבומ תינוליח הדמע גציימה םדאכ
םירבדב ןיא לבא .המשב רבדל םירמייתמש הלא םע רקיעב - םוהתה קמועכ וקמועש
זחופו קיר ותואכ םיבשוח ,הלילח ,םייתדה לכ וליאכ זומרל ןאכ םיבתכנה
ומכ םיבשוחה ולא ,יתדה רוביצה ברקב םגש ענכושמ ינא ,ךפיהל ."בר" ארקתמה
תא םיעימשמ וגוסמ םיכושח םישנאש ,איה הרצה .לטובמ טועימ םה ,ףסוי הידבוע
םקלחש ,םידיסח יפלא תואמ לש םהינזואל ,תויבמופ תומב לעמ םיזולנה םהירבד
.תוניצרב םירבדה תא תחקל לולע דוע

"ואלילג"ףדה שארלSubject Secular Power! Home