Subject Secular Power! Home


Barak Barak

(קירא ,ךל םגו) דוהא ,בוט רקוב
ואלילג תאמ

20.8.00

.תמאב בוט רקוב .קרב דוהא ,בוט רקוב

תא ונעמש ,ונררועתה .ךתיבב "ונירש" תבישיב שמא תקרזש "הצצפ"ה עמשמל רקובה ונררועתה
דרשמ לוטיב" ,"יחרזא םוי רדס" :וניניע תא ונפשפישו ונמצע תא ונטבצ ,וידרב תושדחה
תא תאצמ ?הרק המ ???דוהא התא הז ."םלוווכל ימואל תוריש" ,"לארשיל הקוח" ,"תותדה
?ךלש םירחובב תרכזנ ?ןומיסאה ףוס ףוס ךל דרי ?ךמצע

ירחא תיפיצ המל יכו .הלאה םירבדה םיבתכנ הבש הרמה הינוריאה תמינב ןיחבמ יאדווב התא
תבשח ?תוריחבב ךנוחצנ לע זרכוה ובש הלילה ןמ רבכ ,ךיעיבצמל תלחנהש תובזכאה לכ
תויוספרתההו תויופנחתהה ,םיקוקילה ,םירוזיחה לש םיעותעתה תנש תא וננורכזמ קחמנש
רש הניכש ,"הידבוברה" לש התסהה לומ ,ךלש שיבמה םוגמיגה תא חכשנש תבשח ?ס"של
תשרפב ךתוגהנתהמ ונדמלש רמה חקלה ןמ חומה תא טמרפנש תבשח ?"קלמע"ו "ןמה" ךתלשממב
?"לט קוח"

םיסונמ ונחנא .ךיתורהצהל ידמ הבורמ תוניצרב סחייתהל םישקתמ ונאש לע ,דוהא ,ונל חלס
סחייתהל םיסנמו "יליימס בצמ"ל םירבוע ונחנא ,ךתצעכ ,תאז םוקמב .תורמ תובזכאב ידמ
.הקיחצמ םג לבא ,הבוצע החידב .החידב לאכ ןיינעל

בוטל תווקל אלש סוסקולה תא ונמצעל תושרהל םילוכי ונניא ,הלשממה שאר ינודא ,ךדיאמ
האלמה ןטבה לכ םע ,ןכל .הלאה םיאלפנה םירבדה לכ תמשגהל ,תונמדזה ונמצעל תתל אלשו
הסנ .ךרד היהתש קרו - ךרדה לכ ךרואל הזה ןיינעב ךתא ונחנא ,ךילע ונתיאמ המכל שיש
םינמאנ םיפתוש ונתוא אצמת - חילצת םא .ףוסה דע הז םע תכללו ,םעפה ונתוא עיתפהל
,הירחוב לצא ,ךתגלפמ ייוכיס תא םג רפשת הז ןיינעב ךתחלצהש קפס ןיאו .וזה ךרדל
.תואבה תוריחבה רחאל םג ,יתועמשמ םרוגכ הפמה לע ראשהל

םויה רדסל תינושארה ךתבוגת תא ונעמש .ןורש לאירא ,היציזופואה שאר ,ךל םג בוט רקובו
אלא - לוכי ךניא הזככו ,היציזופואה שאר התא .תונעט ונל ןיא .קרב דוהא לש שדחה
.ךכ ביגהל

םואנה תא דחוימבו - "לט קוח" דגנ הצימאה ךתעבצה תא הבוטל ךל םירכוז ונחנא ,ךדיאמ
ישנאו םיינוליחה לארשי יחרזא ,ונחנא .אוהה שיבמה קוחל ךתודגנתה תא תקמינ ובש
.תובר תווקת ךב םילות - הנידמה לש התנגה לוע תא וניפתכ לע םיאשונש ,תיתדה תונויצה
ןמ רטפיה ,םיידדצה םילוקישה לכ תא הדיצה קורז .ךתוגיהנמבו ךביל ץמואב עודי התא
םוי תמחלמב הלעתה תא ךתא וחלצש ,ךידוקיפ המ בושחו - םידרחב תולתה לש תנביגה
.ךממ םיפצמ ,םירופיכה

,םיינוליח םיחרזא םה ,רבד לש ופוסב ,דוכילה יעיבצמ בורש ןובשחב חק ,קירא ,אנא
םולשתב ,תאזה הנידמה לש התיינבב אלמה םקלח תא םילטונש םיימואל-םייתד וא םייתרוסמ
ומילשי אל (תסנכב דוכילה תעיס ירבחמ םיבר םג ,בגא) םהמ דואמ םיבר .התנגהבו היסימ
רזוח יתלב תויונמדזה ןולח ,ךרובע ,והז .ס"ש י"ע דוכילה לש בדה קוביח ךשמה םע
רתוול ילבמ ,תידרחה תויתתיכב תולתה ןמ רענתהלו ימואל םוי רדסל דוכילה תא ריזחהל
.תוינידמה ךיתודמע לע הז אוהכףדה שארלSubject Secular Power! Home