Subject Secular Power! Home

ם"וק(ר)ב !יחא ,ם"וק(ר)ב
"ואלילג" תאמ

ןיאו ילש הנידמה וז ?תושעל המ לבא .קוחצמ ןיתשמ יתייה ,יגארט ךכ לכ היה הז אלמלא
דוהא ,הזה שיאה לש וידיבו !דיחפמ הז יתוא .קיחצמ אל שממ ,שממ הז יתוא .תרחא ץרא יל
...ונלרוג ןותנ ,קרב

םיצור םתא".הרובגו זוזיע חור ולוכו ,תסנכה ןכוד לע ,רבעש עובשב קרב םש דמע
ןתא ינא ,םכלש אמאב !תוריחב םכל ןתא ינא" .היציזופואה ילספס רבעל סירתה ,"?תוריחב
"!תוריחב םכל

מ"ומה יתווצ דועב ?םיילענ הזיאו תוריחב הזיא .קשה ןמ ול חיגה עצרמהו עובש רבע אל
טקשב ,טקשב - תוריחבה דעומ לע קרס ינוידב ,ןמזה תא םיזמזממ "תחא לארשי"ו דוכילה לש
אלפה הברמלו) הרותה תודהיו ס"ש יפלכ םהירירש תא םיחפנמ וירבחו קרב .ליגרתה ול םקרנ
סויגב םימייאמ ,צ"גב עבקש הכרואה טושב םיפפונמ ,(ץחלל םתוא סינכהל םיחילצמ וליפא
- לט קוח תא יל ןת" .ידוסה ףלקה ףלשנ ,89 -ה הקדב ,זאו - ןושאר םוימ רבכ םידרח
... הנוכנה ןזואל םידרחה םישחול ,"תוריחבהמ חוכשל לכוי דוכילהו

םידרחהש רמאו הדלי'ג ובא ומכ רקובב רבידש ,ףירט חאלס כ"ח םואתפ :אלפ הז הנהו
היצביטומה ול הרזח םואתפ .החכישה תלחמב םירהצה רחא ףקתנ - בוביסב ותוא שפחל םילוכי
תודהי" עיבצת דציכ שחנל קר םילוכי םתא ,וישכעו .םידרחה דגנ שודקה ומעז גגופתהו
...תסנכה רוזיפ לע תישילשהו הינשה האירקב ,"הרותה


תא םג הארנ ראוניב 1 -ה ןמ לחהש ,עגרל וליפאו ,םתבשח םא :םיינוליחה יחא ,ךכ זא
וגהנמכ םלוע .ם"וקרב ילוא .חיטב אלו ם"וקב אל .הזמ וחכשת - ם"וקבב םידרחה וניחא
תא ךופשל ךישמנ םיינוליחה םירייארפה ונחנאו טמתשהל וכישמי םידרחה :גוהנל ךישמי
...תינרות המחלמ איהש וזיא שי דימת ."אצקא לא םולש" תמחלמב םעפה - ונמד

"הנטק"ה המחלמה םגש רבתסמ .יניצר שממ תויהל ליחתמ רבכ הז .יתובר ,קוחצ אל הזו
30 -ש - םדא חוכ תקוצמב אצמנ ל"הצ .היתותוא תא תתל הליחתמ ,םיניתשלפה דגנ ,תאזה
.הילע לקהל תוחפל םילוכי ויה םידרחה םיטמתשמה ףלא

רפסמ סייגל ותנווכמ וב רזח ל"הצש ,העידי םינותיעב המסרפתה עובשה יעיבר םויב קר
תינכותה יפל .הבורקה הפוקתב םיחטשב תיעצבמ הקוסעתל םיאולימ תודיחי לש לודג
סופתלו םיחטשב המיחלה תורזגמ רכינ קלח שייאל םיאולימה ידודג ויה םירומא ,תירוקמה
,םלוא .םהינומיא תא שדחל םהל רשפאל ידכ ,םינחנצהו יתעבג תוביטחמ תוחוכ לש םמוקמ תא
חטשב חותמה בצמה יכ ,עבקנ זפומ לואש ףולא-בר ל"כטמרה תושארב המייקתהש בצמ תכרעהב
.םירידסה םידודגה לש םתראשה תא בייחמ

םע םיאולימה ידודגמ םיאניתשלפה ובגיש "דומילה רכש" יכ וששח ל"הצב יכ רפסמ "ץראה"
השולשל לבגומ םיאולימה ישנא לש תורישה ךשמש דוע המ ,הובג תויהל לולע הרזגל םתסינכ
יכ "ץראה" רפסמ דוע .םירצק ןמז יקרפב תכבוסמ הפיפח בייחי רבדהו ,הקוסעת תועובש
דבכ ,ןהיניבש תויפרועה וליפא ,תורידסה תודיחיה לע סמועהש ,ול ורסמ םיריכב םיניצק
.םיאולימ תוחוכ לש בחרנ ןומיזמ סונמ היהי אל רבד לש ופוסבו - דואמ

"הרות לש הלהואב גרההל" סויג ליגב םיריעצ וכישמי ס"שו רוג ,"'זבינופ" לש תובישיבו
םינמממ ונא התואש הבציקה תא לבקל ידכ ,ימואלה חוטיבה תפוק לא ךרדה לכ קוחצלו
.ונפסכמ

....ונל עיגמ הזש הארנכ

Am Echad Gius Echad


ףדה שארלSubject Secular Power! Home