Subject Secular Power! Home

?עדיה דגנ וא תונותיעה דגנ
שפוח רתא ,דהוא תאמ

םהיניב ,הרותה תודהי לש םינברה יריכב לכ"ש ויארוקל רפסמ (29.10.2000) םויהמ ץראה
ללוכ ,תונותיעב תפרוג המחלמל םיאצוי "הרותה לדג ישארו ...לארשי תדוגא ישאר
."ןאצה יריעצ תפקשה תא תשבשמש" ,תרושקתה דגנו ,תידרחה תונותיעה


Anti Media

דחפה אלא ,"םינברה ילודג" לש םהיניע דגנל הזה ת"לבבה לכ אלו תרושקת אל ,תונותיע אל
תלוכת תחיתפ ,לכשהו תעדה תבחרה ,ימלוע-ללכ עדימ ,תיללכ הלכשה - עדיה ינפמ ארונה
לכל - עונלוקה ,ןורטאיתה ,הרישה ,תורפסה ,תונמאה ,עדמה ימוחתל ןאצה יריעצ לש חומה
- תוומה ינפמ ינתמיא דחפ והז !תידוהיה הכלהה לש םירגוסמהו םירצה תומוחל רבעמ םייקה
המצעמ תענומהו ,םירצה הילתכ ךותב תרגתסמהו תרגוסמה הטישה לש ברקו ךלוהה התומ
רקיעבו - םדקתהל ,חתפתהל וללה םירצה םילתכה ןיב םהינומהב תלדגמ איהש ריעצה רודהמו
!תונתשהל -

!םיללמואה ןאצה יריעצ לע ונבלב םימחר המכףדה שארלSubject Secular Power! Home