Subject Secular Power Home
letter

ך"נת ירועיש לע תעדל ן/םתיצרש המ לכ
...לואשל ן/םתדחפו

MUFFIN MAN

יל ןיכתו .החפשל יל היהתש ידכ ,השיא יל השע" :ויהולאל רמאיו .ןדעה ןגב םדאה ךלהיו
.השיא רוצייו םדאהמ עלצ חקייו ."הבבס" :םיהולא רמאיו ."יתטימ תא יל עצתו לכוא
.םומעשו בצע יל םורגיש רוצי יל השע לבא .הדות .רדסב ,השיא" :ויהולאל םדאה רמאיו
,העיז תפיט םיהולא חקייו ."םהלש םיכפהה אלל םייקתהל םילוכי אל ןיינעו רשוא ירהש
ןעמל תיתד-תיתרוסמ ך"נתל הרומה תא שעיו .ך"נתל הרומה תא רוצייו תוחל םרקו םישקשק
.ץראה ינפ לע התוא חלשיו ,תויביטקייבואה הברת

.תישארב רפס תא םידמולו 'ב התיכל םירזוח עודיכ א"י התיכב .א"י התיכל יתילע זאו
תא תרתוס עדמה תוחתפתה םאה" :אילפהל תמכוחמ התייה ך"נתל יתרומ לש הנושארה הלאשה
אל לודגה ץפמה תא וליפא לבא .םיהולאב ,תמאב ,ןכש הנוע יתייה ."?ןושארה קוספה תופקת
?הז תא תעדל עצוממה דימלתהמ םיפצמ קוידב ךיא זא היצולובאב ונעגנ ישוקבו ונתוא ודמיל

םירחא םיקוספ לבא ,אל ילוא ןושארה קוספה תא" :רחא ןוויכמ יתפקתו היישות בר ינא לבא
הלעמ יכ ןפשה תאו" :ארקיו רפסב א"י קרפב ה-ד םיקוספל יתנווכתהש ןבומכ ."!ןכ טלחהב
הסירפה אל הסרפו איה הרג תלעמ יכ תבנראה תאו .םכל אוה אמט סירפי אל הסרפו אוה הרג
אבה טפשמה תא איצומ רשיש ןימאמ םדא לכ לצא הנגה ןונגנמ שיש ,ארבתסמ ."םכל איה האמט
תרחא תחא האבו הדחכנ תבנראהש ,אוה ןועיטה) "!תבנרא התוא אל וז" :תובוטל הווקתב
ותוא ,ןפשמ בוט רתוי לצלצמ תבנראש הארנכ .םוקמ ףילחמ קפס היצולובא קפס .םוקמב
.(דימת ןפש ותוא םיריאשמ

ימל .רוקיב הווש www.daatemet.org.il ?תמא תעד ?םירכוז) ישילשה סרטנוקה תא יתפלש זא
םייעדמ םיקויד יא תוארמו תובישיה ירוחב ןיב תוצפומש תורבוח םה םיסרטנוקה ,עדוי אלש
ןכ וז המל ריבסמש (היירטמיגב הכלה טופטפ) ארמגהמ רשיה טוטיצ הל יתאצוהו (תודהיב
איה הביבחה יתרומש ןוויכ .ותש רבכ ןנברו ן"נרמש םימ תנחוט םתס איהו תבנרא התוא
הצצפה תא ליפהל יתטלחה הייחב ארמג ףד החתפ אל םלועמש םייוכיסה בורו סולפ תיתרוסמ
המ לומ דומעל ידכ םיקיפסמ אל םיינברה הירושיכש הטילחה איה ."?הבושת שי ?ונ" :רהמו
ףד םג יתפריצ תרחמל ."םיניבמ םישנא"ל םיסרטנוקה תא תחקל הטילחהו ךש ברה תא ליפהש
.'וכו "םד אלמ היפו האוצ אלמ תמח השא" ןוגכ השיאה דמעמ לע םידומח םיטוטיצב אלמ
...ב המכחה יתרומ תא השדחה תיזכרמה הנחתב יתיאר ביבא-לתל יתעגהשכ ,תוכוס שפוחב

?ך"נתל הרומ אוצמל םיאתמ יכה םוקמה המ .הינש ושחנת

?תויקוח אל תונכותל ןכודה ?קחצי ןונמא לש ןכודה ?ד"בח לש ןכודה ?םיקסיד תונח
ליפשמ קפס עגרב הל עירפהלו ץמוא רוזאל יתטלחה ...תודיתע תדגמ לש ןכוד ,ןוכנ םתשחינ
.(תולזמו םיבכוכ ידבוע = ם"וכע) תינרדומ תים"וכע םע ימיטניא קפס

"(ך"נתל ן/םכלש הרומה לש םשה תא ןאכ וסינכה) ייה"-
"?ןאכ השוע התא המ ... MUFFIN ייה "-
"בבותסמ ,(ילצא קרו ילצא םירומש ביבא-לתב יישעמ) ביבא לתב"-
"...בוט ,ההההההא"-
"?םיסרטנוקל ?תובושת שי"-
"!תובושת שי !ןכ !ןכ"-
"?ןתוא יל תתל ,תועטב ,ילוא ,הנכומ תא"-
"(M.M םוקמה תשודק הארנכ) הנחתב ,ןאכ ,יל םיענ אל"-
"?רועישב רחמ זא"-
"!ןכ"-
"ייב ,בוט"-

.םינפ לומ םינפ תובושת לבקל ןכומ תויהל ידכ םדקומ ןושיל יתכלה וליפא םוי ותואב
:ידרחמ בתכב וא הפ לעב יתלביקש תוקמחתמ תוחפ יכה תובושתה תא יתלביק ,רקובב ןכאו
."רבגה לש הזמ הלענ השיאה דמעמש םיחיכומ הלא םיטוטיצ :השיאה דמעמ לע םיטוטיצ -
.(...אורקל עדוי הבושתה ןתונ םא ןיינעמ)
.הזל סחייתהל רוסא ,םילילא תדובע וז ,הרז הדובע וז :םיסרטנוק -

הלאש איה ימ תא ך"נתל יתרומ תא יתלאש .יל הנע קינמולכה דובכש תובושתה ורמגנ ןאכ
שיש תודוהל םיבייח ,בוט) !ס"שמ רתוי ינוציק קינס"ש אוה .יברה ,יחא" תאש התנע איהו
..."(?אל ימ) !ףסוי הידבוע תא ץירעמ אוה (M.M ...תוועמ ןויגיה ןיעמ הזב

:הייחב םימעפ המכ סמרנ חטבש וגאה לע הל חופטל יתטלחה ןאכ

אוצמל ילכות תא ,(ך"נתל ן/םכלש הרומה לש םשה תא וסינכת ,ןאכ םג) ,ילוא זא"-
"?תובושת
"!הסננ !ונ בוט ?הלוכי ינאש בשוח תמאב התא"-

ולא םיעגרב תעדוותמ הארנכ יתרומ .אובישכ אובי ךשמה .התע תעל ונרופיס רמגנ ןאכ
.הרוק ךכש הווקמ ינא תוחפל וא .בורקמ "אתיירואד ילופלפ" גשומל


letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home