Subject Secular Power Home

חיש - וד

זרא

(ידרח) והשימ ילא הנפ .תועובש רפסמ ינפל תבש םויב יתחפשמ עוריא הזיאב יתייה
.ונחחושו

.ול יתינעו ןועשה לע יתצחל ;םיוסמ ךיראת לע והשמ יתוא לאש אוה

.קעצ אוה "!!! תבש" ;רוזמר ומכ היהנ אוה עתפל
.הקעצהמ טעמ להבנ ,ותוא יתלאש "?תבש המ"
.תיסחי עגרנ "!תבשב ןועשה לע ץוחלל רוסא"
."ץחלת לא זא" ,ול יתרמא ,"רומג רדסב"
".ץחולש הז אוה התא - ץחול אל ינא" ,ידרחה לבלבתה ,"!אל"
;ותוא יתלאש "?תבשב ץחול אל התא"
;הנע ,"!אל"
"!הככ ךישמת" ,ול יתרמא ,"דאמ בוט"


"?הריבע תאזש עדוי התא" :טלפ אוה זאו ,וינפ לע התייה טלחומ הנבה רסוח תעבה
".הריבע תרבע התא םג לבא ,הריבע תאזש תויהל לוכי" ול יתרמא
;ידרחה השקיה "??? הריבע וזיא"
"!םירופאה לע םג תכרדש יתיאר ,ןאכל תסנכנש הסינכב"
;יתוא לאש אוה "??? המ"
?תורופאה תופצרמה לע ךורדל רוסאש עדוי אל התא"
"!תומודאה לע קר ךורדל רתומ
"םשה םחרי"ב החישה תא םייסל טילחה רחא בכוכמ יתלפנש בשח הארנכש רחאל
.םשמ קלתסהו

 Subject Secular Power Home