Subject Secular Power Home
letter

"הביס שי רבד לכל" - ינוליחו יתד ןיב חוכיו

:לאינד לש הבושתהו ,ומש תא םסרפל אל שקיבש רתאב רקבממ ונלביקש בתכמ


ןוידה ךלהמב ,ינוליחו יתד םדא ןיב ןיינעמ חוכיוב יתלקתנ םימי רפסמ ינפל
הדוקנב חוכיול יתפרטצה ."ןבשיב ומצעל טועבל" ינוליחל םורגל יתדה חילצה
שי רבד לכל" :ינוליחה ןעט ודגנכ .םישחרתמ םיסינ יכ ענכשל יתדה הסינ הב
."הביס
"הביס" הלימה ,ללכב ."הביס" שי רבד לכל אל .ינוליחה לש הנושאר תועט
לבקתמ תויהל בייח עבטב שחרתמש עוריא םאה ?"הביס" הז המ .לשכ הנימזמ
אוה ,רבד לכל הביס שקבמש ,ונלש חומה ?וארב עבטהש רוצי לש ותעד לע
הזה חומהש "תינויגה" הקדצה םוש ןיאו ,עבטהמ קלח ,ינגרוא אצממ לכה ךסב
םירבד שי ,םיבשוח םירוציכ ונתניחבמ הביס םהל שיש םירבד שי .רבד לכ ןיבי
אל םלועלש םירבד שיו ,הביס םהל אצמית רחמש ןכתייו הביס םהל ןיא םויהש
.אל וא הביס םהל שי םא עדנ


אל רבד ,יופצו ינויגה היה עוראה יכ אצמת תויוזה לכמ העפותה תא ןחבת םא
יפ לע להנתמ םלועה יכ ןימאמ התא" ,יתדה רמא "ךכ םא" ."עבטה ךרדמ גרח
."?םייוסמ ןויגה
."ןבומכ" :ינוליחה
,רתאב הברה אורקל ילכות הז תאו ,ללכב !יתדה לש וידיל ןאכ קחיש ינוליחה
.ידרח ףיטמ םע תמעתי אלש ,םידחוימ םירושיכ וא ,תמדקומ הנכה ול ןיאש ימ
חוכיווב דיספי ינוליחהו ,תילכתב םינוש תוחוכ ינש לש ןגוה אל תומיע ןאכ שי
לבא ,םולכ רמוא אל ןיידע הז םנמא .(ךשמהב טוריפב ךכל סחייתמו רזוח ינא)
לש יחכונה םיכרעה םלוע תשיטנ רורגי ינויער חוכיווב דספהש ,איה הנכסה
- TOTAL LOSS - אלמ דספה והזו - תיתדה הנומאה םלועל ידיימ רבעמו ינוליחה
.ינוליחה לש


".עבטב םייקה ןויגהל המגוד יל ןת" :יתד
".ותוא תדכולו קרחה תא התפמה תדוכלמכ יונב ףרוט חמצ" :ינוליח
ותוא רורגי הז .ינוליחה לש תועט בוש ."עבטב ןויגיה"ל המגוד הנניא וז
ותוהמו ,עבטב םייקש יתדבוע ןותנ והז .ןויגיהל ךייש אל ללכב הז .הלפמל
הזש הזמ ץוח לכה לע דיגהל רשפאו ,ןיווראד םהיניב ,עבט ירקוח ידיב הנודנ
."ןויגיה"


קרחה לש ופוג הנבמלו ויתוקושתל עדומ ףרוטה חמצה ךתעדל םאה" :יתד
"?יהשלכ תועדומ ללכב ול שי םאה ?ידיתעה ןברוקה
"אל" :ינוליח
תאז) ולש האצמה התייה אל ולש תמכחותמה דיצה תייגטרטסאש רמולכ" :יתד
םא םגו .(והנבמו קרחה תוקושת :ךכ םשל שורדה עדימה ול היה אלש ןוויכ
ההובג תיתביבסו תימצע תועדומ לעב רוצי אוה חמצה יכ ,חוכיוה םשל ,רמאנ
יוסינ יכילהת ךרע חמצה יכ ןכתי אל ,דאמ יטנגליטניא רוצי םג אוהו דאמ
תושעל ליחתמ יתדה) "קרחה תא דמול היהש דע בערמ תמ היה אוה - הייעטו
.(ינוליחהמ קוחצ
" ...מממה" :ינוליח
,"היצנגילטניא"ל ,"םוכחת"ל ,"תועדומ"ל ללכ ךייש אל הזה אשונה לכ
,ידרח ףיטמ לש קירבמ קירט םה וללה םיחנומב שומישה - "יוסינ יכילהת"ל
תא םעמעל ,ינוליחה וחיש ןב תא לבלבל תנמ לע "ונלש" םילימב שמתשמש
ןורתי יתדל שי זאו - "עדוי אל" ,"ממה" רמול ול םורגלו ,ולש הבישחה
!המצע תוהמב אל לבא - חוכיווב יתדה תבוטל 1:0 .יגולוכיספ


לשמל) ומצע עבטה ידי לע עבקנ אל עבטב אצומ םדאהש ןויגהה ,ךכ םא" :יתד
".(קרחהו ףרוטה חמצה
".ןוכנ" :ינוליח
לכ ובש ,עבטבש וז תואיצמ !תואיצמ שי !"ןויגיה" ןאכ ןיא ?"ןוכנ" ןאכ המ
הב ןיאש ,הדבוע יהוז .(םיחמצ וא םייח ילעב) םירחא םירוצי ןובשח לע יח רוצי
ךליש עבטב םירוציה תוחתפתה לע תעדל שקבמש ימ .עדי הב שי .ןויגיה
לע םירפסב ,ןוכית רפס תיבב ,הטיסרבינואב !יתדה ףיטמל אלו הטיסרבינואל
תובושת ,ךרד-ירוציק שקבמש ימ .יתימאה ןרקסל הבושתה היוצמ ,היגולויב
!תוחותפ תועורזב ול םיכחמ "חמש רוא" תודסומ - "טנטסניא"


"?קרחל ףרוטה חמצה ןיב םיאתהש םדאה הז היה ,ךתעדל ,םאה" :יתד
".אל" :ינוליח
ידי לע עבקנ אל עבטב אצומ םדאהש ןויגהה :םירבדה תא םכסנ אוב זא" :יתד
ימ זא .םדאה ידי לע םג עבקנ אל אוה ,(קרחהו ףרוטה חמצה לשמל) עבטה
?קרחל חמצה ןיב ךדיש
הזה טפשמה הנבמ לכ !יתדה ברא קוידב הז עגרל !CATCH -ה עיגמ הנה !הפוה
זא "הז אל" םאו ,םדק-ינותנ הב שי לוכיבכש ,הלאשה תגצה תניחבמ לוספ ולש
םושמ - הלשכמ אוה "םכסנ אוב זא" הלאשה לש ןושארה קלחה ."הז ירה"
הנומאל ךילוהל התרטמש תיטקט הרימא אוה םוכיסהו ,םדוק רמאנ אל םולכש
ןיאש םושמ ,לוספ אוה "עבטב אצומ םדאהש ןויגיהה" - ינשה קלחה .לאב
בייח םדאל ינויגהש המ אלו ,םדאה לש ונויגה אוה ןויגיהה ,עבטב ןויגיה
גיצמ "?קרחל חמצה ןיב ךדיש ימ זא" - ישילשה קלחה .עבטב םרוג תויהל
?"ךדיש והשימ" םואתפ המ ."ךדיש" ללכב והשימש תורשפא הלאשה םצעב
ףרטצהל ןמזומ התא םג) םירפסל השקבב ךלי ינוליח ותואש .אל םולכ םוש
םימוסרפ ןומה שי .ןיווראד לע םג םהיניב ,וירקוח לע ,עבטה לע אורקל ,(וילא
לע תובושת שי םש - היצולובאה ,עבטה לע ,םיליחתמל םג ,תירבעב םייעדמ
!ידרחה ףיטמה לצא אל ,עדמ לעו עבט


".אקווד ידוהי םיהולא אלש חטבו ,םיהולא םויק תא חיכומ אל הז" :ינוליח
תושי םויקב ןימאהל ילב ןויגה םויקב ןימאהל רשפא יאש חיכוה הז" :יתד
לש רמול לכות ,םדאה לש אוה ןויגההש רמול לכות) ותוא תעבוקה יהשלכ
עבק אל רבדש ןויגה שי :רמול לכות אל ךא - םיהולא לש רמול לכות , עבטה
.(םאתמ םרוגב ךרוצ שי .ותוא
אל ויפמ ואציש םירבדהמ רבד םוש .רבכעב לותח ומכ ינוליחב קחשמ יתדה
םייקש והשמל ישונאה ןויגיההמ הכלשההו ,ישונאה ןויגיהה ןחבמב דמוע
החכוה ססבמ יתדה .בוטה הרקמב תחדבמ היצלופינמ איה תיתדה הנומאב
.ןשיו רכומ קחשמ .םייק םיהולאש שארמ החנה לע םיהולא לש ומויקל


ךישממ הזה ןועיטהש ןימאמ ינא .עשעושמ אצי להקה .לבלובמ אצי ינוליחה
?םכתעד המ .םינוליח לבלבל
םישקבמ ונחנא ןורקיעכ .םיסונמ אל וא/ו םימכח אל םינוליח קר לבלבמ הז
ףיטמ םע ילולימ תומיעל תאצל אל ,םכח רוחבל םג ,ינוליח רוחבל םיצילממו
רבע אוה .םתס רבדמ אל יתדה ףיטמה .שארמ ךכל ומצע ןיכיש ילבמ ידרח
רועיש יכרעמ םע תורבוח ונל שי .םינוליח עונכשל םיסרוקו ,תופטהל הרשכה
םשכ לשכיי תרחא ,ןנוכתהל בייח ינוליחה םג .םייתד םיפיטמל םיסרוקב
רמוח םש אצמיו ,"שפוח" רתאל סנכייש - הצורש ימ .ןאכ ךלש ינוליחה לשכנש
יאצמת םשו !הנתמ - האלפנ הנטק תרבוח ךל חלשא ,תבותכ יל יחלשת םא .בר
-ב ינקו "םירפס תמוצ" תויונחמ תחאל יסנכיה - הזמ ץוח .יטנבלר רמוח הברה
ןומה ןומה םש שי - ןתיב הרומז תאצוה - "תושפנה ידייצ" רפסה תא םילקש 25
.קוידב הז אשונב רמוח


אל ךא דבלב םדאה לש ושארב אצמנ ןויגההש יתעד יפל - בגא ךרד)
!יפוי .(תואיצמב

,ךלש
,רכב לאינד
"שפוח" רתא תווצדחיב אורקל ץילממ דאמ ינא ,םירחא םירקמב ומכ ,הזה הרקמב םג :רורד לש הרעה ,םויסל
."הבושתב הרזחה לע םילמ 310" רצקה רמאמה תא חוכיול ךיפתוש םע

.ןאכ אורקל רשפא רפסה לע .ןגייס לרק תאמ ,"םידש-ףודר םלוע" תא אורקל םג ץלמומ דאמ


letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home