Subject Secular Power Home

Letters

"יתרוסמ אל ינוליחמ תרוקיב"
(ןרואמ ונלביקש בתכמ תרתוכ וז)

:ןרוא לש ובתכמ

"יתרוסמ אל ינוליחמ תרוקיב"

.םכלש רתאל סחייתהל הצור יתייהו ןרוא ימש ,םולש
.תיטילופ הפמב לאמשל ךייש רשא ינוליח ינאש ןייצל ינוצרב
ךא ,ןהילע הבושת ןיא םייתדלש תולאש גיצמו ,ףיקמו לודג רתאה לוכיבכ
רותב לבא תורובמ לבוס ינשה דצהש םיבשוח םתא ,תויניצר אל ללכ תונעטה
.םירובש ולא םתאש ןוחטיבמ םכל דיגהל לוכי ינא םידדצה ינש תא עמשש םדא
המ זא ,הקיסיפבו הימיכב םיראת םהל שיש םינבר לש תואצרה יתעמש ינא
גשומ יל שיו הנכות תסדנהל טנדוטס ינא .םכלש תאזה תואשנתהה לזאזעל
םינוע ,תולאש םיגיצמ םתא ,תויוטש לש ףסוא הז םתבתכ םתאש המ ,הקיגולב
םירבדה הלא וליאכ םתוא םיגיצמו םייתדמ ןתעמשש תוכחוגמ תובושת ןהילע
רתוי הברה םיעבונ םכלש םירבדה יתעד יפל .תונעל םהל שיש םימכח יכה
.ןויגיהמ רשאמ האנשמו דחפמ

עגרכ :הככ זא ,"ינוליח התא עודמ ,םתא םיכסמ התא םא" םילאוש חטב םתא
.עדוי ימ הנתשא ינא ילואו ,םישוע אל םתאש המ ,קמועל םירבדה תא קדוב ינא
ה'רבחה (תיביטקייבוא ןיעב) יתיארש םירבד ךמס לעש ןייצל ינוצרב ףסונ רבד
,תעדל רוביצה תוכזו ,רובידה שפוח לע םירמוש לוכיבכש ץרמו יוניש לש
וחק אנא .התמגודכ ןיאש תינויזיב הרוצב םיגהנתמו םישנאל הפה תא םימתוס
,ערה תא שפחלו תילילש השיגב אל לבא ,םירבדה תא וקדבתו םכבל תמוצל
.ותוא ואצמתש םכל חיטבמ ינאו בוטה תא ושפחת הלא:ןידרבייס לש ותבושת
ןידרבייס

,ןרוא םולש

ונתוא ןיינעמ אלש ןייצל בושח ,תישאר ."שפוח" תווצ ידי לע יילא רבעוה ךבתכמ
תדימל םאתהב בתכמ לכל םיביגמ ונא .אל וא ינלאמש ינוליח התא םא ללכ
.דבלב םהלש תוניצרהו תויניינעה

שי .הקיגולב גשומ ךל שישו הנכות תסדנהל טנדוטס התאש עומשל דאמ ונחמש
םיינש וא קרפ ונדמל ונחנא םגו םיגוסהו םינימה לכמ םיראתו עוצקמ ילעב וניניב
ילעב םירוספורפו םירוטקוד לש תואצרה םיעמוש ןיידע ונאו ונעמש .הקיגולב
ךוניחו היגולויצוסו םיטפשמו היגולויבו היפוסוליפו הקיזיפו הימיכב םיראת
הירוטסיהו הקיטמתמו תונשלבו םיבשחמו האופרו הסדנהו הקיסומו
לבא .ונארק םהלש םירפס םג .רחא רבד לכו היגולוכיספו הלכלכו היגולואיכראו
?ךתוא רותסנש ונחנא ימ ,םיאשנתמו םירוב ונאש ןוחטיבב רמוא התא םא

ילוא ,הטלוקפל ץוחמ םיינש וא סרוק תושעל שרדנ התא ךידומיל תרגסמב םא
אוה שונא יסחיב דאמ ידוסי ללכ .שונא יסחיב סרוק שי םא ררבתש יאדכ
.הנוב תרוקיבכ בשחנ אל "םיאשנתמ םירוב םתא" .הנוב תויהל הכירצ תרוקיבש
המל ,תמאב הבוט הבושת ךל שיש וא ,רתאב בתכנש והשמב תועט תאצמ םא
ןקתנו תוניצרב ךתוא חקינ ,תוירחאב ?רבודמ המ לע תיפיצפס ונל בותכת אלש
םישנאמ םיבתכמ םילבקמ ונא ישימחו ינש לכ .הדות דיגנ םגו ,ןוקית ןועטה תא
לבא ,'וכו רנימסל ךלנשו קומע אשונהו םיעוטו םולכ םיניבמ אל ונאש םינעוטה
ונל תוארהלו אשונ םושל תיפיצפס סחייתהל ןכומ וניא םהמ דחא ףא המ םושמ
םהש םוקמ ותואל עיגי ךבתכמש יל הארנ ,ירעצל .םיעוט ונא קוידב הפיא
.םיעיגמ

םיחמומ ןיב םיירטוזא םיחוכיול דעוימ וניא רתאה .שפוח רתא אשונל וישכעו
והזש םישנאל תדה ירחוס ינועיט םע תודדומתהל םילכ ןתמל ,ראשה ןיב ,אלא
ןכא םה םינתונ ונאש תובושתהו םילעמ ונאש תולאשה .םוחתב ןושארה םדעצ
דצה לש תובושתה םאו ,הלאכ םינוידב דימת תולועש תובושתהו תולאשה ןתוא
.אזימרב אמיכחל ידו הבשחמל םוקמ ןאכ שי ירה ,תוכחוגמ ךל תועמשנ יתדה
תולפרועמ תובושת קר אלא ,םוקמ םושב ונאצמ אל רתוי תומכח תובושת
אל ןה ,יתדה דצהמ תובוט תובושת תומייק ןכ םהב םירקמב .רתוי תוכוראו
ומכ .(הבושתב םיריזחמ) םית"בחמה לש תרהצומה םתנומא תא תוגציימ
ןמזומ התא ונילעהש תולאשהמ הלאשל שממ לש תובושת ךל שי םא ,יתבתכש
"ןויגיהמ אלו האנשו דחפמ עבונ" לש היגולונימרטה ,בגא ךרד .ונל בותכל דובכב
?הזה ךחוגמה יוטיבה תא תבאש םשמ םאה .םית"בחמ לצא הצופנ דאמ איה

ךא .םוחת לכב וזכ תוגהנתה םידדועמ ונא - קמועל םירבד קדוב התאש הפי
םישנא םע םידבוע ונא .ססבתהל המ לע הל ןיא ונילא עגונב ךלש המשאהה
.ךלש םייחה לכב ,הארנכ ,עדת התאש הממ רתוי קמועל אשונה תא םיעדויש
?תרקיב רבכ "תמא תעד" לש רתאב ,ופורפא

ונא ןיאו יטילופ רתא וניא שפוח רתא ,תיביטקייבואה ךתומשרתהל עגונב
וא וז הגלפמ יליעפמ ולא-יא לש הרואכל םתוגהנתהו םהיתועדל םיארחא
.תרחא

,ונאצמ רבכ בוטה תאש ךעידוהל םיחמשו ,ונל בותכל תחרטש לע ךל םידומ ונא
.תנווכתה םהילאש ולאמ םירחא תומוקמב לבא
,הכרבב
"ןידרבייס"


Letters


Subject Secular Power Home