Subject Secular Power Home

letter

םיאתמה םוקמב תחא הלאש םימעפל
בצמה לכ תא תונשל הלוכי

,(רוחשב) רוא חלשש םיבתכמ ינש
(לוגסב) cyberdin לש ויתובושת םע

:רוא

חוכיוב יל ןתנש יפכ ,"םיהולא תא ארב ימ" הלאשל עגונב םיניינעמה םינועיטהמ דחא ןלהל
יל רוזעל ולכותש יתיוויק .(קייודמ וניאו ,ינורכז ךותמ אבומ חוכיוה) יתד םדא םע יתלהינש
:הבושת םהל אוצמל
.(רצוי שקבתמש ךכ לעו ,םלועה תובכרומ לע ןועיטה תא הלעמ) :יתדה
?םיהולא תא ארב ימ זא ,ןכ םא :ינא
.םלועמו זאמ םייק היה םיהולא :יתדה
?םלועמו זאמ םימייק ויה םוקיה וא םלועהש דיגהל רשפא-יא המל זא :ינא
אל רמוח .ארביהל בייח רמוח .ירמוח אוה םלועה .תינחור תושי אוה .חור אוה םיהולא :יתדה
.ארביהל תבייח הניא חור .הלוכי חור .חצנל םייקתהל לוכי
!ומויק תא חיכוהל לוכי ךניא ."חור" הזכ רבד לש םויקה תא הליג אל עדמה !חיכות :ינא
.ריווא שיש וליפא וא ,םינורטקלא ,םימוטא שיש חיכוהל לוכי ךניא התאו :יתדה
.ונלש תועונתל דגנתמ ריוואה ,אמגודל ,ריווא םויק לע תודיעמה תועפות ןנשי :ינא
.תודגנתה שח אל ינא :(ודיב ףפונמ) יתדה

הרוצב חוכיוה תא ךישממ ינא ,החישב ברעתה רחא והשימש רחאל םייתסה חוכיוה ןאכ)
(תיטרואת

דבלמ .תודגנתה ןיאש בשוח התא ןכלו תאזה תודגנתהל ליגר התאש קר ,תודגנתה שח התא :ינא
.חפנתמ אוה ,ןולבל ףשונ התאשכ ,אמגודל .ריווא םויק לע תודיעמה תועפות דוע ןנשי ,תאז
.תורחא םיכרדב םג תאז ריבסהל ןתינ ,ריוואה י"ע ןולבה חופינ תא ריבסהל תטלחה התא :יתדה
.חתמיהל ימוגל םרוג םייוסמ ןפואב םייתפש עגמ ,לשמל ,ילוא
תוזחל החילצה ףאו םירבד הברה הריבסמ וזה הירואיתה ,םינורטקלאהו םימוטאל עגונבו :ינא
.רתוי רחואמ ותמואש םירבד
.הירואיתל החכוה הניא ןיידע וז :יתדה

letter


:cyberdin

!רוא םולש

היעבה .ישונא ןויגיה לכ ןיטולחל חנז אוה ,חוכיווהמ חצנמ תאצל ונוצרב .ידמל עשעשמ יתדב תלקתנ
קיפסמ דקמתהל אל ,חצנל תוטיהל ךותמ ןכ םג הארנכ ,םיטונ ונאש איה ונתניחבמ ולאכ םיחוכיוב
ןכתיי אל עודמ לאוש התא וב עטקה תא אמגודל חק .הפקתהב האלה ךישמהלו ונל םירמואש םירבדב
תבייח אל חורו חור אוה םיהולאו ארביהל בייח רמוחש הנוע אוה .דימתמו זאמ םייק היה םלועהש
ןויגיה והשזיא היה םאה ?ךלש הלאשל שממ לש הבושת תלביק םאה !עגר ..ו ךישממ התא .ארביהל
:הארנו אוב ?רמאש המב

ונממ שקבמ התאש ינפל ?ארבנ רמוח םעפ האר והשימ ?רמא ימ ?םואתפ המ - ארביהל בייח רמוח
אוהש החכוה לכש 99.9%-ב חיטבמ ינא .וזה הרהצהה תא חיכוהל ונממ שקבת ,חור שיש חיכוהל
הרהצהה יבגל ל"נכ .ארביהל תבייח חור םגש חיכוהל ידכ הדימה התואב קוידב הבוט היהת ךל איבי
.ארביהל תבייח הניא חורש ולש

עמשנ הזש המכ דע .עדמה תא ןייצל בייח תייה אל ,בגא) חור שיש חיכויש שקבמ התא .ךישממ חוכיוה
חור לש הרקמב .םייק אל הז והשמש תרמוא אל והשמ הליג אל עדמהש הדבועה ,הז תא רמול רזומ
רשפא יאש ?ךל "הנוע" אוה המ .(םיבייח אל םא הזל סנכיהל יאדכ אלו רתוי הברה ךבוסמ חוכיוה
.'וכו ריואו םימוטא שיש חיכוהל

שי םא ותוא לואשל יאדכ היה ?חרכהב םייק (ותעדל) חיכוהל רשפא יאש המ לכש ?עיבהל ךירצ הז המ
ךישמהלו עדוי אוה ךיא לואשל היה ךירצ ,"אל" הנוע היה םא .תורבדמש םינבאו תויפ ,םינוקרד
.ןיינעב לפטל םינעוצקמ ואוביש דע םירחא םישנא קיחרהלו קחרתהל ..."ןכ" רמוא היה םא .ןאכמ
רדרדיהל חילצה ךיא ?ריוא שיש חיכוהל רשפא יא .הרקמ לכב תושעל היה יוארש המ הזש בשוח ינא
(יטרואיתה ךשמהבו תואיצמב) תאבהש תויודעה ?לזאזעל ,םשונ אוהש בשוח אוה המ ?וזכ המרל
.דובא הרקמ לע ןתוא תזבזב לבא ,תונוכנ

רבד לכב קופקפה רמולכ ,ילסרבינואה םזיציטפקסה לש חפב ךתוא ליפהל אוה תושעל הסינ אוהש המ
הבשחמ וא תמדקומ תורכיה אלל ותא דדומתהל השק וליפאו ,ולשמ םסק לעב ןויער והז .שמשה תחת
:לבלבל ידכ םילימ הברהב שומיש ךות ,אבה ינויערה ליבשב ךתוא ךילוהל הסינ אוה .תנמואמ

.ריווא אלו םימוטא אלו םיהולא אל ,םייק והשלכ רבדש חיכוהל רשפא יא .1
.םימייק םירבדש שמשכ רורב לבא .2
.םלוכ םימייק םיהולאו םימוטא ,ריווא רמולכ .3

הנהו ,הנושארה הרושב ןטק ןוקרד הזיא ףיסוהל קיפסמ .הילאמ הרורב תועטה ,ךכ תאז םיחסנמשכ
המרל תעכ רוזחנ .אל םאו הצור אוה םא ,הנורחאה הרושב יתימא םויק ידכל הלועו ץצ אוה
םיבורמ םיישקב לקתיהל לולע אוה ,הנושארה הרושהמ ןפסלפ וניא דגנכש דצה םא .תיטקרפה
:אבה ליגרתה וילע עצובישכ

!ריווא שיש חיכוהל וליפא לוכי אל התא :יתד
?ריווא ןיאש רמוא התא ,ןיבא ינאש ,עגר :התא
- - לבא ,ריווא שי ,אל :יתד
?עדוי התא ךיא :התא

רמוא אוה םא .חיכוהל רשפא יאש רמא הינש ינפלש ול ריכזת ,תוחכוה איבהל ליחתמ אוה םא !טמ
וא ריווא שי םא עדוי אל וליפא התא ,יל חלסת" - תמכחתמה הבוגתל ןמזה הז ,עדוי אל תמאב אוהש
."והשמ עדוי ןכש והשימ אצמא ינא ,ךנמז לע ךל הדות !?םיהולא שי םא עדת התאש .ןיא

.תומדקומ תוחנה לש טס לע חרכהב תנעשנ איהש החכוה לכ .תוחכוה ןיינעב ,םויסל דחא רבד דועו
דחאש החנהה תא םילבקמ אל םא הקיטמתמב רבד םוש חיכוהל רשפא יא (ידמל תישפוח) אמגודל
תוחכוה לע רבודמ ללכ ךרדב ,םכלש החישב ומכ רשקהב החכוה לע םירבדמשכ .םיינש םה דחא דועו
יתדהמ שרוד התא םא .עדמה יפנע בורב םג הז הככ .םישוחה ינותנ (ב) הקיגולה יקוח (א) לע תונעשנש
יחרכה סיסב םה םישוחה ינותנו הקיגולה יקוחש םדוק םיכסהל םכילע ,החכוה ךממ שרוד אוהש וא
רותב םישוחה ינותנ תא לספ אוה ,ריוואה םויקב קפקפל לחה ךלש יתדהשכ .החכוה םויקל קיפסמו
האלהו הז עגרמ .(? ידמל הבוט החכוה וז דיה לע ופ תושעל - דיתעב ךשומישל ,בגא) החכוהל סיסב
אלש םייוכיסה בורו ,הפש התואב םירבדמ אל םתא .םישרח לש חיש-וד ארקנש המ התייהנ החישה
.םוקמ םושל ועיגת

בורמ םצעבו וז החישמ בוט חקל שיו ,שיאה םע החישב תיארהש תונלבסה לע דובכה לכ ,םוכיסל זא
םילגוסמ םניאש םישנא םע םירבדמשכ רקיעבו ,תובושתב דימת הנקנ וניא ןוחצינ :תורחאה תוחישה
.בצמה לכ תא תונשל הלוכי םיאתמה םוקמב תחא הלאש םימעפל .ןיינעל תובושת טולקל

letter

:רוא
אצויכו תינוציח תושי וא) "םיהולאב ןימאמה םדא"כ יתדה םימעפ הברה רדגומ ,"שפוח" רתאב
עדוי וניא טסיאתאה :היוגש טסיאתאה תרדגה ."םיהולא ןיאש עדויה םדא"כ טסיאתאו ,(הלאב
תוריבס תלעבו תוחכוה-תרסח הירואית ילוא איה תדה .םיהולא ןיאש ןימאמ אוה ,םיהולא ןיאש
קפס הנוכנ קפס רדגב תראשנ תדה ,םיהולא ןיאש תיעדמ חכוה אל דוע לכ ךא ,הכומנ דואמ
.תוחכוה אלל התוא לולשל םג רוסא ךא ,תוחכוה אלל הב ןימאהל רוסאש ,ןבומ .היוגש

letter


:cyberdin

תיעדמ החכוה היהת אל ,םידורו םינטק םיחרפ םע הקורי סקרייפ תרעקל וכפהי אל םיימשהש דע
עוריא קר .הטעמה ןושלב ,תיפצנ העפות וניא םיהולאו תופצנ תועפותב קסוע עדמה .םיהולא שיש
עוריאה ומכ) םייעבט םיעצמאב ריבסהל היהי רשפא יא זוחא האמב ירמגלו ןיטולחל טלחומ ןפואבש
אל הז זא וליפאו ,והשלכ עודי אל חוכ לש ומויק תורשפאל היצקידניא שמשל לכוי (ליעל יתנייצש
תא לוספל חוטב ידש יל הארנ זא .ך"נתב םישנא לע סעוכש יחצנה םוקיה-ארוב חרכהב היהי
.לאה םויקל תיעדמ החכוה לש תורשפאה

םירמואש הלא רמולכ ,םיבר םיטסונגא םיינוליח םנשי .םיינוליח אלו "םיטסיאתא" תרמאש בוט
םה ןכלו ,ןאכל וא ןאכל הלאשה תא עירכהל ידכ עדי קיפסמ ןכתיי אלש וא עדי קיפסמ םהל ןיאש
תנעוטה ,(םירחא םיטסיאתאה בור לשו) ילש הדמעה .עיצמ התאש ומכ - הדמע תעיבקמ םיענמנ
תויאר םויק-יא ,ןאגאס לרק רמאש ומכ .תויריפמא תוחכוהל ןיינע הניא ,הדבוע אוה לאה םויק-יאש
תוריציל ,םיירודכ םיקרבל ,םירזייחל - רבד לכל טעמכ ןוכנש ןורקיע והז .םויק-יאל היאר וניא
ונא .הזה ןורקיעה יפל םידבוע אל טושפ ונחנא ,םיהולא לש הרקמב .םיהולאל םגו טרצומ לש תודובא
,ונתניחבמ .םייקתהל לוכי אל םיהולאש םושמ אלא ,תויודע ןיאש םושמ אל םיהולא ןיאש םיעדוי
ןכלו ,תירוירפא ירשפא יתלב אוה הזכש רבד .תועלצ עברא םע שלושמ םויק ומכ אוה םיהולאה םויק
.הרדגהב תוירשפא יתלב ןה יכ חטשב תוחכוהל תוכחל םעט ןיא םג

םה .הנש םיפלא תשולש ךשמב םיהולאה םויק לע ונגה םיגולואית ,תועלצה עברא םע שלושמל דוגינב
לבא .ןהב םירוחה תא תוארל השק תמאבש ,ךכ ידכ דע הזה לפרועמה גשומה לע תונגהה תא וחתיפ
תוחנה תלבקל םגו בושייל תונתינ יתלב תויגול תוריתסל הליבומ םיהולא םויקב הרכה ,ונתניחבמ
םג ונא ןכלו םייקתהל לוכי אל םיהולאש ךכמ םיקיסמ ונא ,םיילנויצר םישנא רותב .רתויב תורזומ
.םייק אל אוהש םיעדוי ונאש םירמוא

םייק ןכ םיהולאש םירחאל חיכוהל םישקעתמש םישנא ראשו הבושתב םיריזחמ ,לגעמ רוגסל ידכו
תושעל הסינ יתדהש ומכ קוידב - תוילנויצרה לש הכרעמ תיחפהל תונויסינב םימעפ הברה םידקמתמ
טסיאתאל םורגל וסני םה ,טסיאתאה ידיב רתויב בוטה קשנה איה תוילנויצרהש העידי ךותמ .ךתא
םינושארה םידעיה דחא ,המחלמב .לכה תוסכל התלוכיב וא התובישחב ,ומצע ולש תוילנויצרב קפקפל
.תוישפוחב רובעל םיסוטמה ראשל רשפאל ידכ ,הערתההו ראדארה תונחת אוה ריוואהמ הצצפהל
וא שבשל םימעפ הברה וסני םיפיטמהו ,םייוגש תונויער ינפב ונלש הערתהה תנחת איה תוילנויצרה
ימוחת בורבש ,ןבומכ ,אוה םהלש דוכלמה .םהלש "תמא"ה תא ונל ופחדיש ינפל וז הנגה בירחהל
דומללו ,הז תא תוארל ךיא תעדל ךירצ קר .םיילנויצר תונורקע יפל םילעופ םמצע םיפיטמה םג םייחה
.הזב שמתשהל ךיא

,תוארתהל
ןידרבייס

letter

ףדה שארל
Subject Secular Power Home