Subject Koach Hiloni Home

letter

IOL םורופב קינת"בחמ לש וינועיטמ
דהוא תאמ.ןנערמ ןועיט עיגמ םעפ ידמ .םמצע לע רוזחל םיטונ םייקינת"בחמה םינועיטה
קינד"בח לבא ,ידרח םע החיש לכב טעמכ עלבומ אוהו ,שדח וניא אבה ןועיטה
.IOL-ב םינוליח םייתד םורופב תרדוסמ הרוצב ותוא הלעה םחנמ םשב דחא

:ךכ רמוא ןועיטה הרצקב

תופייע השיגרמש הנידמ .תופייע שיגרהל לוכי םייתשו םישימח ליגב םדא-ןב"
ןחובש ימ .תיתימא הקוצמב תאצמנ ,המויקל ,הנש םישימח ירחא תודבכו
ןמז אל הזש ןיבמ הנורחאה תעב ונכותב םיללוחתמה םיכילהתה תא קמועל
םיכילהתה חכונ םא ,הגאדב הנורחאל םילאוש םיבוטו םיבר .קיטסלפ ישיטפל
".הנש םירשעו רשע דוע וליפא םייקתהל לכונ וללה


ונתויה אוה ונלוכל ףתושמה הנכמהש ,הנעטה תא םחנמ טרפמ ךשמהב
.הפ שפחל המ ונל ןיא - תווצמ רומשנ ירק - םידוהי היהנ אל םאו ,םידוהי
:םינינפ יתש הנהו

תובוט תופולח שי םייוליבו היטרקומדו קטייה קר התועמשמ תידוהי הנידמ םא"
םיתרוכ ונאש ,םירואנו םיטרקומד תויהלב ךכ-לכ םיקוסע ונחנא ..." ".הברהב

"ידוהי" בתוכ אוהש םוקמ לכב ".ונמויקל םיידוהיה תודוסיה לכ תא הגרדהב
.ד"בח לש ידרחה רתאל קניל רצוי םג אוה

םיבושיב ררוגתהל םיברעל ריתהל ש"מהיב תטלחה לע תרוקיב חתמש רחאל
הנצקהה תודוא ןעטש בצינל הבשקהה-יא לע הנעט הלעהו ,םידוהי םייתליהק
הרהמב .יוכיס םוש לארשי תנידמל ןיא הלאכ םיאנתב" :רמא ,יברעה רזגמב
תא ודמלי הלש םייתכלממה רפסה-יתבב .'היחרזא לכ תנידמ'ל ךופהת איה
םוי תא וגגחי ,םלועה תוקוצמ תא וניוצי .שיוורד לש ויריש תאו םינמראה תאוש
".בושחל אל בטומ ךכ-רחאו .םייחה-ילעב תויוכז תא וחפטיו םאה


םויק תמחלמ וישכע איה תידוהיה תוהזה תרבגה" :אבה טפשמב םכסמ אוהו
,ןיליפת חינמש ידוהי ריעצ דוע ,"לארשי עמש" הז המ עדויש דלי דוע .שממ
תדועסל תבשויו שודיק השועש החפשמ דוע ,תבש תורנ הקילדמש השיא דוע
".חילצנ ה"עבו ,לועפל שי הבש תיתימאה הריזה וז ,תבש


:םורופה יפתתשממ דחא לש הבושתה תאזו

- ידוהי הלימה תחת ךלש םיקנילב הנפמ התא תישאר :דחאל דחא ליחתנ"
זאמ ,םינש רשעכ ינפל דע ידוהיה םעהמ קלח התיהש העונת - ד"בח רתאל
הניב לודג לדבה ןיאש - תכל וכפה םה ,תמ ךכ רחאו ןקדזה םהלש ע'ברהש
דושחל לוכי ךניאש ,ך"ש ברה .תודהיל הקיזה טעמל ,הליגר תיטסימ תכ ןיבל
.תודהיל רתויב הבורקה תכה איהש ,ד"בח לע רמא ,ינוליח אוהש וב

,ירעצלו ,ל"הצ אלא ונתוא ליצה (םיהולא אלמה ומשב וא) ה"בקה אל :תינש
םג םידוהי ונחנאש םייוגה לש הטלחהה אלא ונתוא הדחיא ונתודהי אל
.תובשה קוח תרגסמב אבסה קוחל הביסה בגא וזו תינרוחא תורוד השולש

םה םייחה .ודובכ ןכ - "םייוליבו קטייה קר איה תידוהי הנידמ םא"-ל הבושתב
.םהמ תונהיל לוכיש ימל רתומו םיימעפ דח

םיתרוכ ונאש ,םירואנו םיטרקומד תויהלב םיקוסע ונחנא" בתוכ התא דוע
תודהיהש ,הדומ התא רמולכ - "ונמויקל םיידוהיה תודוסיה לכ תא הגרדהב
."הכושח"ו "הרוטטקיד" אוה הלא ינשל דוגינהו ,תורואנו היטרקומדל תדגונמ
בצינה ירבדו טפשמה תיב תוטלחה לע ךתעד עיבהל תיטרקומדה ךתוכז
.ךבתכמ ראשל רשקה תא ןיבמ אל ינאש אלא ,הרטשמב

הנוכת וז ףוס ףוס ?םלועה לכ תוקוצמ תא ונייציש ךכב ער המ ,הזמ ץוחו
?ןכ אלה .תלוזל גואדל תידוהי

."םייחה ילעב תויוכז תא וחפטיו ,םאה םוי תא וגגחי"ש ,ךכ לע לבוק התא
.םידלי 20 תדלל הל םינתונ םתאש תוכזל רבעמ םג תויוכז שי םאל - ןכבו
בוט סחי ול שי םייח ילעבל בוט גהנתמש ימ" םגתפה תא םעפ תעמש םאה
?ךרובע םדא ינב םניא םידוהי-אל םאה וא ?"םירחא םדא ינבל

,"לארשי עמש" ועדי םידליש אוה לארשי םויקל ינויחש ,ךתנעטל רשאב
וחיני םידליש ךכב ער המ - תורנ וקילדי םישנשו ןיליפת וחיני םירבגש
ילואו ?תורנ וקילדי םירבגשו ,לארשי עמש הז המ ועדי םישנש ,ןיליפת
עמש הז המ ועדי אל םאו ?םידיקפתה תקולחב הזה םזיניבושה המ ?ךפהל
שארל םכל וסינכה םכלש תדה ישארש הרטנאמ לכה ךסב וזש תורמל) לארשי
זא (?ומויק םצע לע תובשחמב קמעתהל םוקמב ,םיהולא תא וחכשת אלש ידכ
?הרקי המ

המ הנשמ אלו ,ןאכל ונילע וא ונדלונ ,ןאכ ונחנא .תויולצנתהה םע קיפסמ
ןיא 21-ה האמבו ,םדא ינב ונחנא ;ךלש םינוירטירקה יפל ונתודהי תדימ
לע רומשי אוהו קזח ל"הצ ונל שי ,לא ןיאל הדות .םזיניבושו תונעזגל םוקמ
תא ךופהנ - ךפהל - וזה היצזילרומדה םע קיפסמ .הנש האמ דועב םג ונמויק
".וב תויחל םלועב רתויב בוטה םוקמה היהתש הנידמל לארשי

letter

ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home