Subject Secular Power Home

Letters

?אל וא בוט - היטרקומד

:רואילמ ונלביקש בתכמ

םיכרדל דוגינבש ןבומ ,םנעמל לועפל תבייחמ תודהיה תנייצש םייחה תורטמל רשאב ...
ןורחאה טרפל דע הנוכנ איה 'המ ונל הנתינש הרותה ,םהילע ובשח םדא ינבש תוישונא
אשונהמ אמגוד איבא ינא .(...תמלשומ הרוצב הירבד תא םייקל קר הז ראשנש המ ןבומכ)
?הבוט יכה הטישה איה היטרקומדש טילחה ימ ,ןושאר רבד .יטרקומדה רטשמה לש אבה
תא הפוכ םירקמ הברהבש לשממ תטיש איה היטרקומדה ירה !ךכל ךתבושת תא הצור יתייה
םינותנהמ 90%-ו םיבר םיאשונב םירוב םימעפ הברה רוביצה ירחבנ ,טועימה לע בורה תעד
תוחטבהו היזיוולטב תובוט תועפוה םה הלשממה תושארלו תסנכל םיעיגמ םה םהיתובקעבש
.יוסיכ אלל
.םינושמ סמ יקוחו תותומע י"ע םיברוקמל ףסכ סינכהל תנמ לע םיקקוחמ תסנכב םיקוח הברה
ינימ תחא אמגודל ידורמנ) הלשממ ידיקפבו םיגיהנמה תריחבב ,תרושקתב םיטלוש םירישעה
.םיזבזובמ רוביצ יפסכ ןומהו םיברוקמל הסנרפ קפסל ליבשב םוצע יתודיקפה ןונגנמה .(תובר
איצומה רבד ,םדיקפתב םדקתהל ליבשב םיאקיטילופ תויהל םיכירצ 'ודכו הרטשמו אבצ ישנא
ישיא לש םילדופ תויהל ןכו ,ךכב םיבוט וא ךכל םינכומ םניא רשא םיחלצומ םישנא הצוחה
ךכ דועש הז ךמס לע תוטלחה םילבקמ םיגיהנמה םינש המכ לכ תוריחב ןנשיש ןוויכמ .רוביצ
חקול) םינפה לע ונתנידמב תבכרב העקשהה ןכל ?םהילע ודיגי המו תוריחב ועיגי ןמז ךכו
יכ םישיבכ ופידעה תולשממ ישאר ןכלו ,תוטלחהמ חטשב תואצות םיאורש דע םינש 5 ךרעב
דדומתמה לבקי םהיצמאמל טידרקה תאש הלילח םיצור אל םה ,רתוי תוריהמ תואצותה םהב
"םינש 4 תלכלכ" אלא ,הליעיו חווט תכוראו הנובנ תילכלכ הרוצב םילעופ אל םה ,(םדגנש
."תוריחב תלכלכ" לש הנש הנשי יכ 3 םצעב
םוקמב ,דועו םידרשמה ישאר ,תוכשלה ילהנמ לש ןכו םייטילופ םה םירשה לש םייונימה
ימ לכו (יוניש ךרע האר) יטסילופופ הנידמב םיחוכיווה ןונגס .אשונב םיאיקבה עוצקמ ישנא
.םירקס י"פע תושענ תוטלחה .חצנמ רתוי קזח קעוצש וא תרקונס ינשל עקותש
הנידמ" איה הנידמהש י"פעאו ,הנידמב דלונש דחא לכ לבקמ תוחרזאש איה תפסונ היעב
טילחהל םילוכי יברע אצוממ תסנכ ירבחו םיחרזא ,תואמצעה תליגמב תרדגומש יפכ "תידוהי
עירכמש ןושארה ,םיקקוחמ יתב 2 תושעל התייה הנוכנה ךרדה !תוימואלו תוינידמ תוטלחה
.תוינידמו תוימואל תוטלחה עירכמ ינשהו ,םייתרבח םג םימיוסמ תולובגבו םיילכלכ םיניינעב
יהוז לכה תולככ ,םידוהי קר ינשלו ,רחביהל לוכי חרזא לכו רוחבל לוכי חרזא לכ ןושארל
...היטרקומדב לכ אל לבא !ונתנידמ

.םיבר םימוחתב םירבד הברה דוע שי יאדווב ,שארהמ הקירזב הז לכ
איה השעמלו ,תמלשומו הבוט ךכ לכ אל איה תאזה לשממה תרוצש איה הנותחתה הרושה
.ךכ רבדה ןיא השעמל לבא לבקמ אוה הצור םעהש המ ,בוט לכה לש הילשא תרצוי
,עונצ םדא יל הארנ התא !עיבצהל לוכי 18 ליג לעמ הנידמ חרזא לכש איה המוצע היעב דוע
תמאב אוה המכ דע ?הנידמב הרוקש המב ןיבמ 25 וליפאו 18 ןב רענ המכ דע ,תמאב זא
םע תושבוגמ תועד ול שי המכ דע ?תסנכל חלושו םדעב עיבצמ אוהש םיאקיטילופה תא ריכמ
?ול שי םייח ןויסינ המכ ?םייתוהמ םיאשונ יבגל קצומ סיסב

רבד ,םיימשב רבדת לא ,ךלש שפוחה תא ךממ לולשל םיצור םהש ךכ לע תרמאש המ יבגל
םיסמ םלשל ילע הפוכ התא ?ינשה לע דחא םיפוכ אל היטרקומדב םאה הזמ ץוחו .תיפיצפס
התא ,(םישודק יכה םיכרעל םידגונמו תוצרחנ םהל דגנתמ ינאש םירבד הברה םינמממה)
עבוק התא .הגיהנ ,היינב תונוישר ומכ םיקוח ינימ לכ ילע הפוכ התא ,אבצל סייגתהל הפוכ
...דועו קשמב תיבירה לדוג תא

קפס אללו !םהמ לבוסו םהל דגנתמ דואמ ינא םימעפל לבא ,םיקוחה תא ילע לבקמ תישיא ינא
.(!אל יל רמוא התאו ןוישר ילב גוהנל הצור ינא) ילש שפוחה תא םיליבגמ םה

Letters


:רתאה תווצמ זעוב לש הבושתה
boaz@hofesh.org.il

.שפוח רתאמ זעוב ןאכ ,רואיל ךל םולש

:תובתכתהה ךרוא לע המידקמ הרעה
הלמ ףא םע םיכסמ אל התא םא .הנע אנא ,ללכב יתבתכש המ ןיבמ אל התא םא
ינא :החישה תא ךישמהל ךרוצ ןיאו ,יל קיפסמ הז - יתדמע תא ןיבמ התא ךא
.ענכתשתש הפצמ ינניא .יתדמע תא ריהבהל הסנמ

.וניניב ינויערה קחרמה לכ םע ,ךלש בתכמהמ יתינהנ

המ תא ססבל שי (הקיטילופופ אל ,תוחצנתה אל ,יתימא ןויד) םידדצ ינש ןיב ןוידב
.םידדצה ינשל תופתושמ אצומ תודוקנ לע םירמואש
תודוקנ תא ריהבהל השק ליבקמ ןפואבו ,תקולחמה סיסב תא ריהבהל השק םיתיעל
.לק הז םיתיעל ,ךדיאמ .םידדצה ינש ןיב המכסה יאהו המכסהה
ןימאמ ינאו) המכסה ןיא :המכסה ןיא דחא םוחתב :דירפהל לק ךלש הרקמב
איה 'המ ונל הנתינש הרותה" ךירבדכש (הזל םיכסהל ינממ הפצמ אל םג התאש
לוכי ינא .אצומ תדוקנ לע הרהצה אלא ןועיט וניא הז ןכל ."ןורחאה טרפל דע הנוכנ
ידיב הבתכנ הרותה :התוא ריכמ חטב התא לבא .ילש אצומה תדוקנ לע ריהצהל קר
םילעמ םניא תבנראהו ןפשהש םשכ .היבתוכ לש עדיה בטימ תא תפקשמו ,םישנא
תואיגש הרותב שי ךכ ,הנש םיפלא תששמ תוחפ ינפל ארבנ אל םלועהש םשכו הריג
ינאש שחנמ יאדוו התא .הלאה תוריתסל םירבסהה תא ריכמ ינא ,ןכ .תורחא
.םייואר םירבסהכ אל ,םיצוריתכ םתוא גווסמ

.תמלשומ אל רטשמ תטיש איה היטרקומדהש המכסה שי :המכסה שי רחא םוחתב

:וכרדכ עלוקו זרוחמ ןפואב היעבה תא חסינ ןמכייר היננח
יטרקומדה ךילהה"
:רכע ותוא ידימת ץוק
יטמרדה רעפה הז
"רחבומ ןיבל רחבנ ןיב


תנייצש המ :ןתופירח םע אל יכ םא ,ךלש תורוקיבה בור םע םיכסמ ינאש יל המדנ
.םיתיעל אלא ,םייקתמ דימת ונניא תויללכ תועפותכ
איבהש רבד הז .היטרקומדה לש הפולח לכב םג תומייק ולאה תוערגמה לכ ,בגא
רטשמה תטיש איה היטרקומדה"ש עובקל (לי'צר'צ היה הזש יל המדנ) והשימ
."תומייקה תופולחה לכ רשאמ ץוח רתויב העורגה

רטשממ רתוי בוט הרטשמ רשא הנידמ יהשוזיא לע עיבצהל לוכי התא םאה ,ןכאו
?יטרקומד
והשמ לע אלא ,אמייק תונב ןניא תויפוטואה בור יכ ,היפוטוא תריצי לע רבדמ ינניא
השדח רטשמ תטיש איצמתש תויהל לוכיש ךכל עדומ ינא .תואיצמה ןחבמב דמעש
.רידנ הז ךא ,אמייק תבו

תוהמ לש הנוכנ אל הסיפת לע העיבצמ איהו ןייצמ התא רשא תחא הדוקנ שי
םייתדהו םינוליחה ברקב דאמ הצופנ וז הסיפת ירעצל יכ םא) היטרקומדה
טלחומ ןוטלש הנניא היטרקומד :(םידרחה ברקב ןיררוע אלל תטלושו ,םיימואלה
הברהבש לשממ תטיש איה היטרקומדה ירה" :ךלש טפשמל סחייתמ ינא) בורה לש
.("טועימה לע בורה תעד תא הפוכ םירקמ
תואכודמ ןניא טועימה תועד רשא בורה ןוטלש" אוה היטרקומדל רתוי בורק חוסינ
לש ןגומ םוחת לע רמוש רשא ,בורה לש הייפכה חכל הלבגמ שיש רמוא הז ."וב
.בור לש הטלחה תויהל ,ןבומכ ,לוכי ונניא טועימה תויוכז לע הנגהל ןונגנמה .טרפה
.ינוציח תויהל בייח ןונגנמה
ןונגנמה תירבה תוצראב .טפשמה יתבל רושק הז ןונגנמ תירבה תוצראבו לארשיב
ןיבל תוינוטלש תולועפ וא םיקוח ןיב תוריתס לע טפשמה יתב לש תרוקיב אוה
אלש ךכ לע (םיפסונ םיבר םירבדל טרפ) ץ"גב חקפמ ץראב .תירבה תוצרא תקוח
תעינמ לע םג םימעפלו םידיקפת ילעב לש תוצירע תעינמ לעו ןויוושה ןורקעמ וגרחי
.בורה לש תוצירע

סנכיהל הנווכ יל ןיא רשא בחרנו דרפנ ןויד קידצמ היטרקומד לש ןוכנה חוסינה
ללוכ ןוידה .תוניגהה ןוטלש איה היטרקומדהש אוה חוסינה .וזה תובתכתהב וילא
.תוניגהה ןורקעמ ינוטלש הנבמ לש הריזגבו תוניגה לש טושפ אלה חנומב ןויע
.רשכ אסא רוספורפ לש ותוגה איה הז אשונב תירבעב רתויב הבוטה תוגהה
,הנידמה דיתע תעיבקל רשקב םיברעה לש םיסרטניאהמ ךלש ששחה תא ןיבמ ינא
לש בצמ הפ רוצית םימיוסמ םיאשונב תוטלחה םיברע םיחרזאמ עונמל ךתעצה לבא
ליבשבו םינבלה ליבשב םיטילחמ םינבלה :הקירפא םורד חסונב דייהטרפא
'ב גוס םיחרזאו 'א גוס םיחרזא ןיא .דרמל והשיתמ איבי הז .םירוחשה
קוידב םיסמ םהמ הבוג הנידמה :קדצבו ,הז תא ולבקי אל טושפ םה .היטרקומדב
.ינומכ קוידב הדיתע תא עובקלו םיתוריש לבקל םיאכז םהו ,ינממש ומכ
הנידמל הזע ומכ תובשייתה ישוג לש הרבעהב ךמות תישיא ינאש הביסה בגא וז
םיחרזא םניאש םיניתנ .ונלש םיניתנ ויהי אלש קר ,לגנס ,םיירצמ ,ןיטסלפ ,תרחא
.יוכידל דימת חתפתמש םשרמ הז

יקרבמ ןפואב הנעאו ,רובידה תא ביחרהל הצור ינניא העבצהה ליג לש היגוסה לע םג
ימ עיבציש ונניא ןונגנמה תיינבב רתויב בושחה לוקישה .היעב הז םע שי ןכא :דבלב
שיש ימ קרש עובקל ,לשמל ,ליחתת םא .ביצי היהי ןונגנמהש אלא ,עיבצהל יוארש
.םישנא הברה דוע הצוחה וננסי דאמ רהמ זא ,עיבצי ןושאר ראות ול
ומצע תא רוטפי אוהש רוסא .חרזא לכל בייח שיגרי קקוחמהש הצור ינא ,ןכ ומכ
.םיחרזאהמ קלחל הבוחמ

בוטה בצמל עיגהל הסנמ היטרקומדה :לזרב ןורקע שי היטרקומדב היפכל רשא
רתומ היטרקומדב .תואיצמהמ תובייחתמה תורשפ ךות ,תויוריחו תויוכז לש רתויב
תויוכז חיטבהל ידכ שרדנ רשא ירעזמה ןפואב טרפהמ תויוריחו תויוכז לולשל
.ותלוז לש תויוריחו
םמולשו םהייח תא חיטבהל ידכ ,הרובעתה יללכ יפל גוהנל םדאמ שורדל רתומ ןכל
.הלודג הרימשה ,הנטק טרפב העיגפה .לגרה יכלוהו םיגהנה ראש לש
תכרעמו אבצ ,הרטשמ ,םילוח יתב ,םישיבכ תונבל ידכ םיסמ תייבג תקדצומ ןכל
רשפאש ידכמ הלודג איה ללכל המורתהו ,תינוניב איה ישיאה ןיינקב העיגפה .ךוניח
.הידעלב רדתסהל היהי
םיסמב ןמומי המ תוטלחהה תלבק לש ךילהתה ,םדוק בר ןורשכב תראיתש יפכ
.קדצומ ומצע יוסימה לבא ,היטרקומדב םירחא םיבר םיכילהת ומכ יוקל

וא שרגתהל וא אשניהל ותוכזב דחא םדאל ברעתהל הז היטרקומדב רוסאש המ
וז .ותלוז יניעב ןח אצומ אל הזש ללגב ,ותחפשמ ינב תא רובקי אוה ובש סקטב
תויוכזב הקדצה הל ןיאו ,םייטרפה וייח תא להנל םדא לש ותוכזב הלודג העיגפ
.ותלוז

,הכרבב
,לט ןבול זעוב
שפוח רתא


Letters

ףדה שארל
Subject Secular Power Home