Subject Secular Power Home

םיכרד תאיצמל רזומ ןויסינ
םינוליחל םידרח ןיב תידדה הנבהל

תידוהי תולחנתה לש םיגיצנו "םולש רוד"מ םירבח וטילחה (רתוי ילואו) הנשכ ינפל
םיכירדמ ,םינבר) ביבא-לתב ןונ-ןב 'חרב תידרח הבישיב תוליעפב םיברועמה ,ןורבחב
רוד" לע הנמנ ינניאש ףא לע .תידדה הנבהל ךרד אוצמל הרטמב ,וידחי שגפיהל (םיכינחו
תידרח הבישי לוהינב וא ןורבחב תולחנתהב יהשלכ ךרדב ברועמ אל יאדווב ,"םולש
."םולש רוד"מ םירבח ידיב הנושארה השיגפל ינא םג יתנמזוה ,והשלכ םוקמב וא ביבא-לתב
.וז הנמזה הדילוה תיתד הייפכמ שפוחל קבאמה םוחתב יתוליעפש הארנ

יאשונב "םיסחיב רשג"ו "תוידדה" לש בזכאה המעט תא רבעב ורשב לע םעטש ימכ
:םהל יתרמא ךכו ,יתעד תא הנושארה השיגפב רבכ יתעבה ,םיינוליח-םיתד

אוה םינוליחל םייתד ןיב םירעפ לע רושיגל םיכרד שפחלו וידחי תבשל יסיסבה ןויערה
:םתשמימ םרט ןושארה ובלש תאש ,ךילהתל ינש בלש הווהמ אוהש אלא ,אלפנו בושח ןויער
תידדה הנבה הדעיש ,תונווכ תרהצהב .תונווכ תרהצה אוה תורבדיה לכ ינפל ןושאר בלש
הינשה ןמ תחא תוקוחרהו תודגונמה ,תוידוהי תורבח יתש ןיב ירשפא הלועפ ףותישלו
האלמ תונלבוס לע ףסונ דעצ לכל םדוק זירכהל םידדצה ינש םיבייח ,ברעממ חרזמ קוחרכ
.ינשה יפלכ דחאה לש

יתשל תעמתשמ הנניאש הרורב העדוה לולכל תבייח תידדה תונלבוס רבדב תונווכ תרהצה
,ויתימע לש םיישיאה םייחב אלמ שפוחב ותכימת לע ריהצמ םידדצה ןמ דחאו דחא לכש ,םינפ
,וכרד יפ לע ןיאושינ - םייחב ישיא םוחת לכב תישפוח הריחב שיאמ ענמי אל אוה יכו
,ותוברתל םאתהב םוקמו ןמז תלבגה לכ אלב העיסנו תוברת ,יוליב ,ומעט יפ לע הליכא
.הז םוחתל רשקהב תרחא היינתה לכ וא ,ומלוע תפקשה וא ותד ,ותבהא

םינוליחה .ןיינעה ןיממ הנניא וז יתשירדש ,ונעטו הרובחב םייתדה ילע וצפק ךכ לע
התא ?הצור התא המ :םהילע ופיסוה ,הרקיש היה רורב הכש ,דיתעה תא ופצ אלש ,םימימתה
.(םידרח/םייתדה תא ,םתוא) עומשל םיצור לכה ךסב ונחנא !ינוציק םתס

רובעכש דע ,ןבומכ הלבקתה אל "חמש רוא"ב םייקתי ןורחאה שגפימהש ,יתרהזא-יתסריג
ורקבי וידחי םלוכש ושקיב םידרחה :םילשוריב ףתושמ לויט ךלהמב ,היעבה הררועתה םייתנש
לש ,לוכיבכ ,הפיכאב רבודמש והשימ ןיבה םולכ ?עודמ) .וברס םינוליחהש דועב ,לתוכב
"חמש רוא"ל ךרדה תיצחמ תא הז ךלהמב ואר אמש וא ?םמלוע תפקשהל דגונמש רבד - הליפת
,םברקמ ןובנ רתויה קלחה תוחפל ,בטיה וניבה םאה וא ,2.6.98 -מ "ץראה"ב הבתכ האר -
!םינורתפה םינוליחל .(?םידרחה "םהיתימע" לש תיתימאה םתנווכ יהמ

(1998 ינוי ,ביבא לת ,רלמ ןד י"ע בתכנ)Subject Secular Power Home