Subject Koach Hiloni Home


. . .אלא ךומסל ימ לע ונל ןיא

:.י-מ ונלביקש בתכמ

:אבה רקיטסה עיפומ רתאב םירקיטסה יפדב

:אבה בתכמה תא ונל בתכו הזה רקיטסה תא האר .י

םירמוא םתאש המ לכו לכהב םכתיא םיכסמ ינאו לכהב םיקדוצ םתאש החנה תדוקנמ אצנ וארת
,ןוכנ

ינא זא םיקולא דגנ איה ותרטמ לכש הזכ אשונכ האושה תא םינייצמ םתא ובש ןפואה ןיידע
תרחא םכתוא דמיל םכלש ךוניחהש הארנכ םכתמשא אל הז בוט ,םכל דיגהל המ עדוי אל טושפ
וקרז וירחאלש ןיבר חצר ע"ע םייתדל םיסחייתמ םתא ךיא םכל תוארהל ידכ לילכמ קר ינא}
םיחצור םייתדה לכ ירה יכ ,ריכמ ינאש תויתד תונב לע וקריו םינבא ילש םייתד םירבח לע
{(!ץראה יבחרב יטיפרגב בותכל וחרטש ומכ

שי יל .יניעב ןח אוצמל ךירצ הזש רמוא אל הז לבא הריחבה שפוח תא םכל שי םנמא רוציקב
םיצאנל םג לבא ,הלילחו סח הוושמ ינאש אל ,בגא ךרדו םכל תונעל הריחבה שפוח תא
םש םהלש םירתאב ולכתסת ,ותוא םילצנמ טלחהב םהו שפוחה תא שי ימלסיאה דאהיגה ישנאלו
.ושחנ) איה הרטמה םהבש הדרוהל םש םינתינה םיקחשמ שי לשמל וא םיריזחכ םידוהי םיראתמ
!!!"ידוהיה תא גורה" (. .

םיבשוח םתא םאה איה הלאשה םיצור םתאש המ תושעל שפוחה תא םכל שי םיקדוצ םתא םוכיסל
."האושב ןוילימ 6 םע היהש ומכ ונמע 'ה" :תבותכה לש תוכלשהה לע

.שקבמ טלחהב ינא לבא הז תא דירוהל םכתוא חירכהל לוכי אל דחא ףא

עירפמ האושה אשונב רקיטסה) רתאה לכ תא יתרקח אל דוע תודוהל בייח ינא "הייפכ"ל רשקב
.םעפ דוע בתכתהל חמשא ינא רתאב האלמ השילג ירחא לבא (!יל:ונלש הבושתה בתכמ הזו

,םולש .י

ךרואכ הכורא ןהמ תחא לכ לע הבושתה ןכש ,ךבתכמב תילעהש םיאשונה לכל סחייתהל לכוא אל
תייגוסב זכרתהל ןאכ שקבמ ינא .ןהילא סחייתהל תונמדזה אצמנ דיתעבו ןכתיי .תולגה
תשגרמהו הנכה ךתשקבל ,ודגנכ תוסרתהה חכונל ךמצע אצומ התאש הקוצמל בישהל ,"םיהולאה"
"םיהולא"ב םישמתשמ ונחנא עודמ :הלעמ התאש הנוכנה הלאשלו ,םייוסמה רקיטסה תא ריסהל
תושגרב ,הרואכל ,םיבשחתמ ונא ןיא עודמו ,"תיתד הייפכ" יניינעב ונלש ןילוחה יחוכיוב
."םיהולא" גשומב ונא םיעגונש לככ ,ךומכ םישנא

םיחסנתמ ונייה אל 1966 תנש דעש קפס ןיא .תינרוחא תובר םינש ונתוא הריזחמ הבושתה
אל יתד ,(תיסחי) םייק היה שפוחה ."שפוח" רתאב ללכ ךרוצ היה אל םגו ,תאזכ הרוצב
תוירנויסימו תויטסימ תופטהב הקסע אל תכרעמ םוש ,ינוליחב עגפ אלו בילעה אל ,קיצה
וא "הבושתב הרזח"ל הפטהב ,חרכהב ,המייתסה אל יתד םדא םע החיש ,"הבושתב הרזח"ל
."התואנ יתלב תוגהנתה" לע רסומ תפטהב

,תוטלק םהל םיקלחמו םילילא תדובעל םיענכשמש בואב-ילעמ םיערפומב ולקתנ אל םידלי
אובל הינגפוס וא הירכוס ,רלודב םידחשמ םמצע-םעטמ-חישמ-יגיצנ ואר אל ל"הצ ילייח
תונרקב וצצ אל "הלבק" תוינודעומ ,הלואגה םוי וא ןידה םוי לע "םיער תחיש"ל םהמיע
תא ותרש םינוליחכ םייתד ,תוברת יעפומ וא תודעסמ ורגס אל תורשכ יחיגשמ ,בוחר
ונניא םויה דעש ,אתרק-ירוטנ לש ינוציק גלפ טעמל) ,הבהאבו ןוצרב ,ל"הצב םג ,הנידמה
ומרז אל הנידמה יביצקתו ,(הנממ האנה תבוט לכ שרוד ונניא םג לבא הנידמה לוע תא לבקמ
ךרוצ לכ ,אופא ,היה אל .הבושתב הרזחהל םילעפמו תד תודסומ לש תופוקל םהידראילימב
."שפוח" רתאבהרזח" ,"הלבק" ,"הקיטסימ ,"תויחישמ" לג - ץרא תא שדחו רזומ לג ףיצה 1967 זאמ ,הנהו
,ידוסיה ,יסיסבה ןועיטהשכ ,דוע אל המו ,"םימויאו תודחפה" ,"הכלה יקספ" ,"הבושתב
םשב" :רתומ לכה תאזכ תינומא המסיס תוכזב !םיהולא שי !םיהולא :אוה םלוכל ףתושמה
החפשממ תושפנ ריבעהל ,סונאל ,דחשל ,לוזגל ,בונגל ,תומרל ,הרואכל ,רתומ "םיהולא
אתה תוולש תא רערעל ,ל"וחל םחירבהל ,םהירוהמ םידלי בונגל ,תאזכ הנניאש ימל תיעבט
,םיבהוא ינש ןיב ןיאושינ עונמל ,םדא דובכ תוזבל ,ןהילעבל םישנ ןיב דירפהל ,יתחפשמה
,םלרוג תא חצנל עובקל ךכבו ,"הנוגע ,"ןותיח לוספ" ,"רזממ"כ ודובכו םדא םש שיפכהל
שיפכהל ,תוברתמ תונהיל ,תולבל תיטרפה תוכזבו הריחבה שפוחב עוגפל ,םדא תרובק עונמל
,ותוכהל ,םדאב תינפוג עוגפל ,ער המו ול בוט המ םדאל רמולו אשנתהל ,תוברת יכרע
םשב ,ןבומכ ,לכהו !שממ לש חצרל ,וליפא ,דע םג ,ותיב תאו ותינוכמ תא ףורשל
!!"םיהולא"

םימימתל םירפסמ ךכ ,ודי בתכב הבותכ - ותרות תא ןתנש אוה "םיהולא" ,המתת םא ,ןכש
תחא ,איה "תמא תרות" - הרותהו .םיליסכה ,םינימאמ םה ךכו הבושתב הרזחהה תודסומב
תמאה ךרדב ךלוה ונניאש ימו !אוה רקש ,"רחא" - "תלוז"ה לכו ,התלוז ןיא ,הדיחיו
ןב וא הנוז ,הבעות ןב ,ץקושמ ,הצקומ ,רפוכ אוה - התלב ןיאש הדיחיהו תחאה - תיהולאה
.ץראה םעו רוב ,הבשנש קונית - רתוי הנידעו הנותמ הרוצב וא ,חצור ,יוג ,הדינ

תא "עבקי"ש אוה םיהולא ,ילרוג תא "עבק" םיהולא ,בר יכ ודסחב "ינארב"ש אוה םיהולא
המ זא - ישעמ-יא לע םגו יתולימ ,ישעמ לע "חיגשמ"ו ילעמ "ףחרמ"ש אוה םיהולא ,ידיתע
ייח תא תויחל תישונאה תוכזל ,ןויגהה תויפשל ,שפוחל קבאיא ימב ?ינממ הצור התא
?ומצע ירוקמה םרוגב וא ,יתפה ןימאמב ?ינוצרכ

,"םימעה לכמ ונתוא רחב"ש "םיהולא"ש ,תיסיסבה החנהה תדוקנמ םיאצוי הירבחו "שפוח"
םיהולא :ויתווצמ תא םייקלו ול דוגסל ונתיאמ שרודו םלועב השענב ברעתמו חקפמש םיהולא
.תינוליחה םלועה תפקשה יהוז .םייק ונניא ללכ הזלש תישונאה ותאצמה ירפ אוה הז םיהולאש הרורב הפקשה אלא ,"תויתד אל" הנניא תוינוליח
,תרחואמ הבוגתכ אלא האב אל תינוליחה ונתדמע .םיהולאה תא ארב םדאה םלצב :םדאה
ותוא םשב והערל םדא השעש רתויב תוארונה תולוועה דגנכ ,םיאתמ חוכ הרסח ןיידע ,השולק
ןוכנ !"םיהולא" םשב ועצוב םימעה תודמשה לכב תוארונהש ,עגרל חכשת אנ לא !"םיהולא"
ךורבו !םניבל וניניב לידבמ איבנה קר ירה !לא ותוא םשב הז לבא !םה ,ונחנא אל -
.הז םוחתב שדח ןמס ונרובע הווהמ ןייטשדלוג

תוכזה דעב :דעב אלא ,דגנכ אל איה "םיהולא"ה גשומ םוחתב קבאמל "שפוח" לש התאיצי
ורבוד" םשב וא "םיהולא" לש הייפכ םוש ילב ;הוולשבו טקשב ותנומא יפ לע שיא תויחל
ןוטלש ילב ;"הבושתב הרזחה" לש תודסומ ילב ;תוירנויסימ תופטה םוש ילב ;"תומדא ילע
םשב תויתרבחו תוישיא תובלעה ילב ;תוברתו יוליב ,לכוא ,תושיא יקוח לש יתורירש
וניניעמ םלענש המ לכל תיטאמויסקא החכוהכ "םיהולא" גשומב שומיש ילב ;יהשלכ "הנומא"
!ונתניבמ רצבנו

,בבל רשיו ןוגה ,הרושה ןמ םדא התא .י ,ךיתושגרלו ךבלל םיניבמ "שפוח" תכרעמ ירבח
םדא ינבש תווצמה ג"ירת תסכמ לכבו םלוע ארוב םיהולאב - האלמ תוכזבו תונכב - ןימאמש
ידוהי ,םדאש עזעוזמ התאו - םיהולא ותוא םעטמ לוכיבכ ,הרזומ חוכ תלצאהב םמצעל ולגיס
התא .תילאירו תחקופמ השיג טעמב אלו ,תוישפוחב שרופמה םשב שמתשמ - הז הרקמב רחא בוט
קוידב ,ךומכ םינימאמ םידוהי םישוע םדועו ושע המ - תוארלו ךביבס לכתסהל חכוש קר
!ותוהמו ותומילש לע ןגהל דרח הכ התאש םיהולא ותוא םשב - ךומכ,רלמ ןדו היפוצ תאמ , "תושפנה ידייצ" רפסה תא ארקתש םיצילממ ונא ,התא רפס בהוא םא
יפכ חסונב תולאשל תובושת דאמ הברה אצמת הז רפסב .ןתיב-הרומז תאצוהב הנשה רוא הארש
תללוס דצלשכ ,קנאדייאמ הדמשהה רתאב רוקיב לע ררמסמ עטק יוצמ הז רפסב .הלעמ התאש
ברה ארק ,"םימחר אלמ לא" :ויהולאל ללפתהו בר דמע םידוהי ןוילימכ לש םהיתומצע רפא
,אופא ,ויה ןכיה ?םינוילימה רפא דצל ,ןאכ ?םימחר .םינוילימה תומצע תללוס דיל
?ללכב היה םא ,תע התואב םיהולא היה ןכיה ?תע התואב םימחרה

תעדל םילגוסמ ונניא םיטושפה םדאה ינב ונחנא .שורדת לא ךממ אלפומב :ינובישי "םימכח"
ינב ,ונל קר .ומע ותביס .ארונהו לודגה םיהולאה לש ויתוביס יתוביסו ויזר יזר תא
.החישמ אוה ןיא ,עדיה ירסחו םינטקה םדאה

לכב עודמ ?"םיהולא לע םולכ םיעדוי אל" םתא םואתפ הנעמה רסוח ידקומב קר עודמ :ךבישא
ויתונוצר לכ תא "םיעדוי" םתא ירהש ?םיעדוי ןכ ,אלפו אלפה ,םתא םירחא םירקמ הברה ךכ
םיעדוי םתא !הבושתב רוזחי לארשי םע לכש ונוצרש םיעדוי םתא ,וישעמ תא ,ויתונווכו
רסא אוהש םיעדוי םתא !םיריזח וא םישחנ ,םילולבש ,השנה דיג תא לוכאל ונילע רסא אוהש
רבקיהל ,הירצונ םאל ןב ,ידוהי לע רסא אוהש םיעדוי םתא !השורג השיא תאשל ןהוכ לע
קוסעל ,לספלו רייצל ונילע רסא אוהש !ינפשוח עפומב תופצל ונילע רסא אוהש !ידוהי דצל
!הזוניפש תא אורקל וא הקיסומב

,םיהולאה תודוא םכלש רישעהו אלפומה עדיה יפ לע םיטוונמ םינימאמ םדא ינבכ םכייח לכ
- - !םואתפ עתפל ,הנהו !םישרופמה וירבד יפ לע םירוסאהו םירתומה םירבדה לכ תודואוהיה ןכיה" הלאשה לעו ,ידוהיה ןימאמה לש עדיה תורוקמ ומתתסנ ,םואתפ עתפל ,הנהו
."תאזכ הלאש לואשל רוסא"ש ,טילחה םג אוהש אלא ,הנעמ ול ןיאש קר אל "האושב םיהולא
,האושב םיהולא היה ןכיה" הלאשל הבושתה תא םויהו ןאכ םיעדוי ונניא םא ???עודמ
לע םולכ םיעדוי ונא ןיא - "התוא ענמ אל תוחפל וא ,ומע תדמשהל ודי ןתנ עודמו
ימו ?םייק ללכב אוהש ןוכנש רמא ימ - םיהולא לע םולכ םיעדוי ונא ןיא םאו !!!םיהולא
?םידוהיה "וינב" לע "ומשב" ותחנוהש "תווצמה" לכ תונוכנש רמא

םדא לש תיסיסבה תוכזב עוגפל ןיאש םשכ .אל ימו ,ןימאהל ימ - חותפ הז אשונב לכה
.םיהולאב ןימאהל אל רחא םדא לש תיסיסבה תוכזב עוגפל ןיא קוידב ךכ ,םיהולאב ןימאהל
רוסא !ותחפשמבו וידליב עוגפל םג רוסא - םיהולאב ןימאמ ונניאש םדאב עוגפל רוסא םאו
,ןישוריג ,ןיאושינ ,החפשמ ייח עונמל רוסא !ירקש עונכשל םיירנויסימ תודסומ םייקל
םנוצר ,םכרד יפ לע ןוטלשו טפשמ יתב םויק ,הנידמ ייח ,תוברת ,יוליב ,לכוא ,הרובק
!םיהולאב םינימאמ םניאש הלא לכמ םתנומאו

תאז השענ ונא .םיוסמה רקיטסה תא ריסנש ,תירוקמה ךתשקבלו ,ךיתונעטל ,אופא ,ונרזח
ותעיגפמ לדחיש ,ךלש רוביצה תא ענכשל ךילע ןכל םדוק לבא .הקיקשב שממ ,ןוצרב
,המסיסה איה "היחי ותנומאב שיא" .ונייחבו ונב תקדוצ יתלבהו תיקוח יתלבה ,תכשמתמה
לבקי ינשה דצה םגש !תוידדה :דחא יאנתב תאז לבא .ףוסה דע ,תכלל םינכומ ונא הרואלו
.תוידדהה ללכ תא ,השעמל הכלה ,עצביו ,ומצע לע

,ךמע חחושלו בושל חמשנ .רתאב ונתוא רקבל רוזחו ,אירב היה - זא דעו

,ךלש

לאינדו דהוא ,רורד


Subject Koach Hiloni Home