Subject Secular Power Home

:םייחהמ רופיס
ס"ש ונילע תטלתשמ הככ

(המלש י"ע בתכנ)

תדבוע םאה ,רוצי לעפמב דבוע באה ,םוי תשק החפשמ הרג הוקת-חתפב סנכמ דג בוחרב
אל יפסכה םבצמ ךא ,רשויב םפסכ תא םיחיוורמ םהש ןייצל רתוימ .תיב תרזועכ
.ריהזמ

'ג התיכ םייס דחאש ,םינטקה םהידלי 2 תא חולשל םירוהה וצר ,םידומילה תנש םויס תארקל
דליל ריחמה רשאכ הייריעה תנטייק התייה רתויב לוזה םוקמה .הנטייקל ,'ה התיכ דחאו
.ח"ש 400 היה

!!! תוטלתשהה הליחתמ הפו

םמש תא לביק אוה ךיא ושחנת) ס"ש ליעפ םתיב תלדב לצלצ הנטייקל ומשרנש רחאל םוי
,בגא ךרד) ס"ש לש דסומ שי (סניפ בוחרב) לוממ בוחרב .התפמ העצה םהל עיצהו (םתבותכו
םהידלי תא חולשל עצוה םירוהל (קוחל דוגינבו רתיה אלל ונבנש םינוורק רפסמ ולא
.תונורתי הברה הב שיש ס"ש לש "הנטייקל"

דליל ח"ש 150 קר ,דאמ ךומנ ריחמ .א
תועובש 3 אלו שדוח ךשמת הנטייקה .ב
.םירהצ תחורא םגו 10 תחורא םג םידליה ולבקי הכלהמבו 16:00 דע ךשמת הנטייקה .ג
.ןומה ךסוח הז ירהש ,ומיכסהש ןבומכ ,םירוהה

.רופיסה רמגנ אל ךכב ךא

םהידלי תא וחלשי אל עודמ םירוהה תא לאשו ס"ש גיצנ בוש עיפוה ,הנטייקה המייתסה רשאכ
.רתוי הברה ולבקי םה ירהש .ס"ש לש ס"היבל

!!!םולכ רוציקב ,םילויט לע אל ,םירפס לע אל ,םידומיל לע אל .םולכ םלשל ךרוצ ןיא .א
המח החורא לבקמו 16:00 -ב םייסמ (הלעמו 'ד התיכמ) לודגה דליה .ב
13:00 -ב םייסמ ןטקה דליה .ג

םגו לודגה דליל תוכחל לכוי דליהש הל חטבוה ,ןטקה דליה םייתניב השעי המ םאה תלאשל
.החורא לבקל

ס"ש ועיבצה םהש ןבומכו .ס"ש תודסומב דומלל ורבע םידליהש ןבומכ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ךרדה וז

???םיאנתה םתוא תא ןיא ליגרה ךוניחב המל :הלאש
.הצר אל ס"שמ םינפה רש יכ : הבושת
Subject Secular Power Home