Subject Secular Power Home

ס"ש לע

ןוסמס גלפ תאמ

םינוציק לש ןטק ןיערגש ןכתייה .םינכסמ םהש המכ לע םילליימ ס"ש תא עומשל יל סאמנ
?םיטדנמ 17 לבקמ

ךיא בטיה םיעדוי םה .דחא רפסמ קפס אלל םה ס"ש .רוביצ יסחיב רבודמשכ . . .ןבומכ
:תושגר לע םיקחשמ םה ןהבש םיכרד המכ .םינוליחו םייתרוסמ לש םהיתושגר לע קחשל

תינויח התיה ילוא זאש הרטמ ןעמל המק ונמזבש ס"ש .ידמ חונ .חונ אוה הילפאה ןורקיע .1
לע תקחשמ ס"ש םינשה םע .המידק בלשל הלש ןכוסמהו ינלוחה קחשמה תא החקל ,אל ילואו
לטבומ םדא ןבל לק .םידרפסה יפלכ ןויוושה יאו םעב האנשה לוכיבכ םע הירחוב לש םביל
.(2 ףיעסב הב קוסעא רשא) הנומאל חונ אצומ .ואצומ לע ובצמ תא ליפהל ינועה וק לע וא
יכ רוויע הארנכ ינא םידרפס יפלכ םעב הילפא וא האנש הנשי םא .םירקי םיארוק השקבב ךא
הלק ךרד ןבומכ אוה ךאצומ לע ךיתויעב תא ליפהל לש ןורקיעה .יביבס התוא האור יניא
.םיברה הירחובל תקפסמ ס"ש רשא

הרבחבש ךרוצה לע תקחשמו תועימק תנתונ היתורטמל תדה תא תתוועמ ס"ש ?הנומא .2
תואיצמה תגצהל ףסונ ילכ אלא ונניא םיהולא .רתוי לודג והשמב הנומאל תילארשיה
המצעמל ס"ש תא ךפוה הז .םיהולאב ןימאמה םדא רובע הדיחיה היצפואה איה ס"שש תתוועמה
תויעבו םוי-םויה יישקל תובושת םישפחמה םישנאה לכ תא הילא ךשומו לוכיבכ תינחור
.םהייחב תופסונ

רבדה .םינשב תואמ השענ רבדה .תיסהל דואמ לק .הילפאל יטקרפה שומישה איה התסה .3
ךיא בל םתמש .ס"שמ ץוח םלוכ לע תקבדנ התסהש המדנש אוה התסהו ס"של רשקב קיחצמה
ס"ש לורטנוק שאנ" -ה םע התיסה ס"ש תנעטל לוכיבכ "היילעב לארשי" תוריחבה תכרעמב
.םירידשתה תא התניש היילעב לארשיש ןבומכ ?"לורטנוק

ימיטיגל יכה רבדה איה תטלקה וליאכ ולש "םישאמ ינא" -ה םע ךישמה יערד תאז תמועל
םתס הז םיטפושה לש תוליוה תמועל ולש "תקמקו'צמה" הרידה תא תוארלש וליאכ .ונשיש
ימשיטנא דיפל "ימוט" ףסויל אורקלש וליאכ .תיפיצפס הרטמ םושל ודעונ אלש עקר ימוליצ
.התסהה תכמל הפורתה השעמל איה יוניש חטשב לבא ימיטיגל רבד הז האנש תגלפמ ותגלפמלו

.םעה תא דחאי טלחהב תויוכז ןויוושש בשוח ינא לבא יתיא ומיכסי םלוכ םא עדוי אל ינא
יוביל ילבש ללגב ?הלאכ םיטסילטיפקו םילרביל םירובידמ ךכ לכ םידחפמ ס"ש המל לבא
אל ס"ש תווש תויוכז ויהי םלוכל םא ןכלו "הילפא" -ה תביסמ המק ס"ש :ס"ש ןיא האנש
?ס"ש ליבשב רמוא ןויווש המ .דואמ רהמ םלעתו גוליפהו האנשהמ םייקתהל לכות
תיתדה תותיחשה ןדיע ףוס) ס"ש תושארב םייביטקיפ םידרשמל םיחפונמ םיביצקתל ףוס -
.(תועימקהו
.תיתדה תונטחסה ןדיע ףוס -

?לארשי תנידמ יבשות ליבשב רמוא הז המ
.םירזגמה לכל םירפושמו םיווש םיאנת -
.תיטילופה תונטחסה ןדיע ףוס -
.תיתדה הייפכה ןדיע ףוס -
.לארשי םע לכ ומכ אבצ םישוע םידרחה -
.לארשי םע לכ ומכ םיסמ םימלשמ םידרחה -
..?םתייחמל םידבוע םידרחה -
.רפתשי הנידמב ילכלכה בצמה -
.דחיב םולשב ויחי ףוס-ףוס ילוא לארשי תנידמ יחרזא -

אל ס"ש .הנידמל בוט השוע אל ס"ש .תויהל תרמייתמ איהש המ הנניא ס"ש :ןיבהל ךירצ ןכל
יחרזאל תויוות תדמצהב ותוא הרצי השעמל אלא יתרבחה ערקה תא (הלידגמו) הלידגהש קר
.(תמאה תאז ס"שב ידידי התסה תולימ אל ולא אל) לארשי לרוג תא תנכסמ ס"ש .לארשי תנידמ
ןוסאל רבד לש ופוסב םורגת ס"ש .םייתרוסמ ,םייתד ,םינוליח ,םידרח םתא םא הנשמ אל
.ריחמ לכב הז בצמ עונמל ונילעו ונכותב המחלמ לש ארונSubject Secular Power Home