Subject Secular Power Home

היצילאוקב ס"ש תללכה-יא
?"םיערוצמ"כ הירחוב רוביצל תוסחייתה השוריפ

זועמ תורח תאמ

הירחוב רוביצל תוסחייתה השוריפ היצילאוקב ס"ש תללכה-יאש םינעוט "תחא לארשי"מ םישיא
."םימרחומ" וא "םיערוצמ"כ

?תמאב

םאה ?"תוערוצמ" ויה םאה .םינש שולש ךשמב היציזופואב ויה צרמו הדובעה תגלפמ ,תישאר
תודעוול הפתוש ,הקיקחה יכילהתב תפתתשמ היציזופוא תגלפמ .אלו אל ?"תומרחומ" ויה
.ןומא-יא תועצה שיגהלו ,םימאונה תמיב לעמ היתועיד תא עיבהל תיאשרו ,תסנכה
.היציזופוא אלב היטרקומד ןכתית אל

ס"ש םאה םלוא .םירחוב ףלא םישולשו תואמ-עברא "ץוחב איצוה"ל ןתינ אלש רורב ,תינש
םיעיבצמ ובש בצמ טלחהב ןכתיי תיגוציי היטרקומדב ?וללה םירחובה תא תגציימ ללכב
אל ילואש ,תחא אמגוד .רחא ןיינע תמדקמ הגלפמה םלוא ,תמייוסמ הביסמ הגלפמב םירחוב
תריוואב הרחבנ איה :ןוטלשב הדובעה תגלפמ לש הנורחאה היצנדקה איה ,ובהאי לכה
,ס"ש ןיינעב .ולסוא ימכסה - ןיטולחל הנוש ןיינעב הזכרתה םלוא ,"םתסאמנ םיתחשומ"ה
.םה דח אל הירחובו ס"שש רורב יד

תא םג ללוכ הזו ,ןוילמ יצחכב דמאנ ץראב םיידרחה רפסמ .םיידרח ס"ש ירחוב לכ אל ירה
ירבח רשע-העבש לכ ,תאז תמועל !ללכ םירחוב םניאש הלא תא םגו הרותה תודהי ירחוב
ונניא ס"ש לש ידרחה עצמהש חינהל ןתינש ךכ .םירומג םידרח ס"ש לש םידעוימה תסנכה
.םירחוב ףלא םישולשו תואמ-עברא גציימ

ילכב שמתשהל יהשלכ הגלפמל תושרהל ןיא .תימצע הנגהל תוכז שי היטרקומדל ,תישילש
הקוצמ םהב הירוטסיהב םירקמ וניאר רבכ .המצע היטרקומדה תא סורהל תנמ לע היטרקומדה
תואמ-עבראמ םלעתהל רוסא עודמ .תויטרקומד-יתלב תוגלפמב רוחבל םישנאל המרג תילכלכ
יתלב איה םישנא רוביצל תחפקמו תקדוצ-יתלב תוסחייתהש םושמ ?םירחוב ףלא םישולשו
וניה ןוטלשב תיטרקומד-יתלב הגלפמ לש הפותיש םג םלוא .הרבחל ינסרה רבדהו ,תיטרקומד
.הגלפמל אלו םישנאל תוסחייתהב ,ןבומכ ,ןורתפה .רתוי ףא ינסרהו יטרקומד יתלב

ינוציק"ה ,דיפל ימוט השעי המ ?רורטל העינכ-יא לש קיתעה ןורקיעה תא םירכוז ,תיעיברו
המ ,תאז תמועל .תושעל המ ,היציזופואב בשיי טושפ אוה ?הלשממב והופתשי אל םא ,"םויאה
היהנ ןהל תודעוב תסנכה תדובע תא שבשנ" ?הלשממב הופתשי אל םא הבוהאה ס"ש השעת
הלשממה שאר דגנכ תיסנ רמולכ) "םייחרזמהו תודהיה ביואכ קרב דוהא תא גיצנ" ."םיפתוש
השולשו םירשע ונל ויהי האבה תסנכב ,ףתושנ אל םא" :םימויאה ןיבמ הפיהו ,(רחבנה
"!םיטדנמ

םהש תוברע םוש ןיא ,היצילאוקב ס"ש תא ופתשת םאש דחוימבו ,םימויאל ענכהל אלש בטומ
םתמורתש רורב אל םגו ..."ןרות רייארפ"כ ילוא אלא ,"רודה קידצ"כ קרב דוהא תא וגיצי
.םדוק םג תסנכה תדובעל ועירפה םהש יל רוכז ,המ םושמ .תיבויח היהת תסנכב הקיחתל
!ךפיהה לע דמלמ ןויסנהש ינמוד ,היציזופואב םהל םיפסוותמש םיטדנמל רשאו
Subject Secular Power Home