Subject Secular Power Home
letter

ידג-ןיע לש הרופיס - "רז עטנ"

הרצק המדקה

?ידג ןיע ומכ ןירדהמל ינוליח ץוביקב הבושתב םירזוח לש גוז שפחמ המ
?תונורחאה תוריחבב ס"ש ועיבצה וירבחמ המכש העידיל הזכ ץוביק ביגמ ךיא
י"עו בתכה י"ע הרייוצ "רז עטנ" תונורחא תועידיב הלודג עבצ תבתכב
תעבצהמ שערנ ,ינלבוס יתלב ץוביק לש האימחמ יתלב טלחהב הנומת וינייאורמ
.תויתדהו תויטילופה םהיתופקשהב םיגירח וכותב לכעל השקתמו ,וירבחמ םידדוב
יולג בתכמ םסרפ ,ימוקמה רפסה תיב להנמו ץוביקה רבח ,זפלג הלקנעי
רבדמ ךכ בגאו ,םקויד לע םיטרפה תא דימעמ אוה ובו ,ידג ןיע לש םיקינס"של
.ס"של העבצהה לש תיטרקומדה תועמשמה לעו ,יתימא םזילרולפ לע


letter

12.6.99 ,תבש

ידג ןיע לש םיקינס"של יולג בתכמ

חינמ הז בתכמ .הרעסה ןיעל ,חדינו ןטק ץובק ,ונעלקנ ,דחא תבש ברעב ,םואתפ
ונניאו ,ורמאנ ןכא ,תונורחא תועידיב "רז עטנ" הבתכב וטטוצש םירבדה לכש
סחייתמ אוה .תובותכה םילימל תוירחאה רסוחלו ,ובש יאנותיעה תוויעל סחייתמ
.םתאטבש תושוחתה לאו ,םתרמאש םירבדה לא ,םכילא

םוש התייה אל .םתוא ןיבמ ינניאש ינפמ דחוימב .הלאה תושוחתה לע יל רצ
ונעדי ונלוכ לודגה םקלח לע .ס"של ונתנ ידג ןיעב תולוק 8 -ש ךכב העתפה
וא הלא תורימא ורמאנ םא םג .דחוימב שגרתה אל ונבור ,יל ונימאתו ,שארמ
ינאש המ ומכ ,םתעבצה המ תפכיא אל שממ ,יל וחלסת ,םישנאה בורל ירה ,תורחא
יל םינבומ אל ןכל .ערל וא בוטל ונלש הליהקה לש הייפוא והז .יתעבצה
.טושפה ןויגהה םע יל תורדתסמ ןניא ןהינימל תויורתתסהה לכו ,תוששחה
,החקרמכ אל ץוביקהש ירה הכלה תנידמ םיאיבמ םניא תולוק הנומשש ןוויכמו
.טקשב ןוראה ןמ תאצל םילוכי םלוכ תאזה הניחבהמו ,םיצוחל אל םירבחהו

ינא לבא ,יאה תא וחבשיש ויהי .םיב ןטק יאל םילושמ ,ןייארבו הביבא ,םתא
אוה םימעפלו ,ףוחה לא םירבשנ וילגו ,רעוס אוה םימעפל .םיה תא ללהל אב
ףיצי אל םלועל ,םלועל לבא .םתוודאב יאה תא םיפטלמ םילגהו ,עיגרמו עגור
.םייחהו םשגהו הגדה רוקמ היהי דימתו ,וכותב ותוא עלביו עיקשי אלו ,ותוא
יל םיחינמ ויה םאה יתיהת הבתכה ארקמל .ותולדג וזו ,םזילארולפ הזל םיארוק
חינהל ילב ,םיינוליחה ייח תוחרוא לע רמוש ינאשכ תידרח הליהק ברקב תויחל
םאה .יצפח תא תיחשהלו יתיב תא ףורשל ילב ,יתלד ףס לע תמ לותח םיימוי לכ
יוליגב ,תאזה תידרחה הליהקה ידלי תא ךנחלו ,הרומכ דובעל יל םיחינמ ויה
הלא םיכרעש וניבתש ןמזה עיגה .םיישפחה יכרעב ,ינזואב רשא ליגעב ,שאר
אל ,תימינפה ונתנומאמ םיעבונו ,ונל םיבושח ,םכלש תוביסהמ םתשטנ םתוא
.םכלש הנומאהמו םכלש םיכרעהמ תוחפ

תוישיא הל שיש חכוש ,הנושלבש ליגעה ללגב תרגבתמ הרענ ,הביבא ,טפושש ימ
ןפואבו ,הדודר תויחטשב בייחתמו ,תונומאו הבהאו תורבחו המכחו תוישונאו
הליהקב ךוניחה תיישעב ףתתשהל לוכי ונניאש יאדובו ,תואשנתהב ,עיתפמ
.ונלש ומכ תינוליח

ךרוצ ןיא) ,יתנמזוה אל םלועמש ינפמ םג ,תבשה תולבקב םכתיב יאב ןיב ינניא
לש חוחינ ,םימיהדמה םילישבתה חירל ףסונב םהמ ףדונש ינפמ םגו ,(זרדזהל
ןייארבש הז .ותא רדתסהל דואמ יל השקש חיר ,הבושתב הרזחהו תוירנויסימ
םוש ךכל יל ןיא ,ילוא תוחונה ללגב ,םייחה תוכיא ללגב הפ תויחל ךישממ
.יתוא דיחפמ הז תוחילש ךותמ הפ היח הביבאש הז .הנעט

לדתשהלו עצמ עיצהל אוה תיטילופ הגלפמ לש הדיקפת .ס"של העבצהה ןיינעלו
,םישלחב לופיט .היטרקומדה תוהמ יהוז .הז עצמ טילשהל ידכ ןוטלשב ףתתשהל
תויתרבח תועונתלו ,הנידמל ןיינע םה ,םיחפוקמל הגאדו ,תלוזל הרזע
.הגלפמל אל .תוירטנלוו

.יקוח הז לבא דיחפמ ילוא הז הכלה תנידמב ןימאמ אוה יכ ס"של עיבצמש ימ
לע) תוחפוקמה למסכ ס"של עיבצמו ,(רסח אל הלאכו) ץוביקב חפוקמ שיגרמש ימ
.יקוח לבא געלנ ילוא הז ,(ומצע יערד לש הטטיצ יפ

םשב םיירמחה ויכרצ תא םירחאלו ול תקפסמ איהש ללגב ס"של עיבצמש ימ לבא
ס"ש תא השועש המ הזו .ועמשמכ וטושפ ,תוריחב דחוש רבכ הז םיקקזנל הרזעה
.(השארב דמועה ללגב קר אלו) קוחב הרגתמו תיטרקומד יטנא הגלפמל

.הער ונלש תיבה תביד תא םתאצוה ,םילגרמה ומכ ,םיביבח םיקינס"ש ,םתא
לבא .ףוחה לע וכיו והיבגי םילגהו ,שגריו םיה יאדו רעסי םיבורקה םימיב
תא ץוביקהמ לבקל וכישמת םתאו ,םלוע לש וכרדכ םיה עגרי בוש רצק ןמז ךות
.תתל ול ורשפאי םיינחורהו םיירמחה ויסכנש לככ ,םכיכרצזפלג הלקנעי

letter

Subject Secular Power Home