Subject Secular Power Home
letter

היטרקומד יהמ הניבמ אל ןיידע ס"ש

לוחרה םתוי

תא רוקחל (27.3.2000 'ב םוי) םויה טילחה ןייטשניבור םיקילא הלשממל יטפשמה ץעויה
ואצי הטלחהה לע העדוהה םע דימש ,ןבומכ .ףסוי הידבוע ברה - ס"ש לש ינחורה הגיהנמ
יתב דגנ תפסונ הנגפה םיננכתמ םה ,וישכע .ברה לש ותיבל ועיגהו בוחרל םידרח יפלא
.טפשמה

םוקמ ןיאש ישי ילא רשה ס"ש תעיסב 1 'סמ רמא ,לעשמ םיסינ היזיולטה שיגמ םע ןויארב
:תואבה תוביסה תא גיצהו ,ברה תא רוקחל

הרותב לודג םתס הככ רוקחל ןתינ אלו ,הרותב לודג אוה ףסוי הידבוע ברהש איה ,הנושארה
.הלעמ םרו דבוכמ אוה ןכש

תויוכז ול שי םאה ?ונומכ םיליגר םדא ינב לע ןוילע אוה הרותב לודג תמאב םאה ,ןכבו
אל ס"ש ,היטרקומד יהמ הניבמ אל ןיידע ס"ש .ןכ ישי רשה לש ותנומא יפלש הארנכ ?רתי
ומכ קוידב םיוש הרותב רתויב םילודגה םג .םלווווכ ,םיוש םלוכ היטרקומדבש הניבמ
חרזא רחא םדא לכו םירצונ ,םיזורד ,םייתד ,םינוליח ,םידרח ,םידוהי ,םיברע
.לארשי

רתיל הלדוגב תישילשה ,לארשי תסנכב הרבחה הגלפמש ,ןפואו םינפ םושב ,ןובשחב אב אל
היטרקומדה שרושב העיגפ יהוז .היטרקומדה לש םייסיסבה היתונורקעב ריכת אל ,קויד
תנגפהל הרבעש הנשב םידע ונייה .תיטרקומד הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תא תרערעמש
ותוא זובל םוי םוי םידע ונא ,ץראב טפשמה יתב תכרעמ דגנכ ידרחה רוביצה לש קנעה
.ךשמיהל הזל תתל רוסאו ,היטרקומדה יפלכ םידרח םיגיהנמ םיניגפמ


רשה .ינולא תימלוש לארשי סרפ תלכו רבעשל כ"ח םע האוושה התיה רשה גיצהש הינשה הביסה
םירומח םירבד ולאש רמאו ידרחה רוביצה דגנכ התנוהכ ןמזב ינולא לש תורימא ריכזה ישי
:תורהבה רפסמ ריהבהל שי ןכ םא .ףסוי ברה לש ולאמ הברהב

יולגב םא ןיב ,כ"ח וא גיהנמ ,והשלכ םדא לש חצרל הארק אל םלועמ ינולא תימלוש .1
ררוצ היה עודיכש) עשרה ןמהל דירש רשה תא םיושמה ברה ירבדמ וליאו יומסב םא ןיבו
.תוומ תושרופמ עמתשמ (תוומ ונידו

.הירבד לע תוניסחמ תינהנ איהשכ ,כ"חכ התנוהכ ןמזב הירבד תא הרמא ינולא תימלוש .2
ףקותמ רמאש םירבד לע תועיבת ינפמ וילע הנגמ איהו תסנכ רבח לכל תינקומ וז תוניסח
.וז תוניסחל יאכז וניא ןכלו ,כ"ח וניא ףסוי ברה .כ"חכ ודיקפת


םייתד םכנה םא ןיב ,היטרקומדה דגנ תידרחה התסהה ידגנתמ לכל אורקל ינוצרב ,הז רמאמב
ךומתלו םיתסומהו םיתיסמה תצובק לומ לא דחיב בצייתהל ,םידוהי וא םיברע ,םינוליח וא
אובל םכלוכל ארוק ינא ,הרבעש הנשב התיהש ומכ םידרח תנגפה םייקתת םאו .היטרקומדב
.ונלוכל ינויח הז .היטרומדל ןכ אורקלו דגנמ דומעלו


letter


ףדה שארל


Subject Secular Power Home