Subject Secular Power Home
letter

?הנוכנ יתלבכ החכוה היצולובאה םאה
?הנוכנ אלכ החכוה לודגה ץפמה תיירואית םאה
.תולאש המכ דועו

זעוב בתכש הבושתה בתכמ עיפומ הזה ףדב .רתאב םירקבמה דחא ,דדועמ בתכמ ונלביק ןמזמ אל
םתא ,ריעהל / ףיסוהל םיצור םתא םא .םודאב תונמוסמ דדוע לש תולאשה :רתאה תווצמ
.(boaz@hofesh.org.il) זעובל בותכל םינמזומ


דדוע םולש

חור בצמב ינאו ,(םיבתכמל תובושתה לש סמועה תא רזפמ שפוח רתא) ךל תונעל ינממ שקיב רורד
.ילש ןונגסל חלסת זא ,טעמ יניצ

זא - ךוקפסי אל תצק ןה םא .ךיתולאש תא יל חלש אנא ,ךוקפסי אל דאמ הפ תובושתה םא
.םוחת לכב םיבשוחה םישנאה ברקב תועד יקוליח לש תמיוסמ הדימ דעב ינא :בוט בצמה

dna

!םולש
ידי לע גצומ אוהש הרוצב םיהולא ןיא הרקמ לכב ,םיהולא ןיאש ענכושמ טעמכ ינאש תורמל
:תולאש רפסמ יל שי ,תיתדה הליהקה

?הנוכנ יתלבכ החכוה היצולובאה תרותש עדוי התא םאה

םג ללוכו ,םייתד ללוכ) םהיבתכ תא אורקל וא/ו םתיא רבדל יל אציש םיגולויבה םג .יתעדי אל
.הבושתב םיחידמה םה הז תא עדוי ןכש ימ .ועדי אל (ןליא רבמ םייתד
.םהב ריכמ ןכ עדמהש (םינוכנ) םירבד ינשמ דחאל ןווכתמ התאש תויהל לוכי

.עדוי התא ,םינש האמ הזיא ורבע .ןיווראד זאמ הברה המדקתה םויה היצולובאה .1
קלח ןה רשא ,תורחא תושיגב ופלחוהו תונוכנ אלכ ולגתה היצולובאב תונוש תושיג
לע הפלחוהש עובק בצקב תוחתפתהה תשיג ןוגכ) היצולובאה לש הדימ התואב ילרגטניא
התא ךכ לע אורקל ידכ .(עובק בצמ לש תופוקתו ץאומ יוניש תופוקת לש השיגה ידי
תא לצנמ םתס ינאש תויהל לוכי יכ םא) ."יכונאה ןגה" אלפומה רפסב ןייעל ןמזומ
הזה רפסב .(יתארקש םיבוט יכה םירפסה דחא תא אורקל ךתוא רורגל ידכ הזה רשקהה
ימל םג הריהב ןושלבו ,היצולובאה לש תוינרדומ רתויה תושיגה אלפומ ןורשכב תוראותמ
.עדמ ישנא םניאש

ינפל םג .היצולובאב תוחותפ תולאש שי .ופוס לא עיגה םרט ינויצולובאה רקחמה .2
םינש םישימחה ךשמב ורגסנ ןקלח .היצולובאב תוחותפ תולאש ויה הנש םישימח
םיחידמה .תושדח תוחותפ תולאש ופסונ ןכ ומכ .תוחותפ ןיידע ןקלחו ,תונורחאה
תולאשהמ המכ תרזעב היצולובאה דגנ םהלש תופקתהה תא ןכדעל םילדתשמ הבושתב
.הז םע היחי עדמה .היצולובאה לש תוחותפה

dna

התייה ,תמייוסמ המרבש םיענכושמ םינעדמ המכו הנוכנ אלכ החכוה לודגה ץפמה תיירואית םג
.ןייאמ רצונ שיש ,והשלכ גוסמ האירב


:םיינשל תרמאש המ תא קלחנ אוב
ינשל םיקלחתמ םהו ,תמא וז ."רמוח לש תינאטנופס הריציב םינימאמ רשא םינעדמ שי" :ינשה
.םהל זב ינאש הלאו דבכמ ינאש הלא :םיקלח
אלא ,יעדמ לוקיש םוש ילב הרותב בותככ האירב התייהש םיעבוקש הלא םה םהל זב ינאש הלא
המכ םהילע אורקל לכות .םימשה תא םהל הריתסמו ,שארה לעמ םהל תבשוי הפיכהש ךכ ךותמ
.ינורהא ןור רוספורפ לש רמאמב םילימ
םושב אלו רידנ ןפואב ,םש קיקלחו הפ קיקלח לש האירב לע םירבדמ םתוא דבכמ ינאש הלא
.תד יהשוזיאב ראותמש המל ןוימד

קשח יל םרוג אל וליפאש הטוב רקש ."הנוכנ אלכ החכוה לודגה ץפמה תיירואית" :ןושארה
לכותו טושפ אוה הל רבסהה .עדמה ישנא לש ץחומה בורה לע תלבוקמ הירואיתה .חדבתהל
ןייוצמ) "ןמזה תודלות רוציק" תא לשמל הסנ .היגולומסוקב ירלופופ רפס לכב ותוא אוצמל
רתוי דוע רפסהש ןעוט אוהו ארק יחא ,יתארק אל) "בלחה ליבשב תורגבל תודלימ"ב וא (יתארק
.(בוט

dna

ןיא םא ?ףושיכ ריבסמ התא ךיא ,םיינגפה םילילאה ללוכ ,אוהש גוס םושמ ,םיהולא ןיא םא
?םיסנאיס ומכ םייטסימ םיסקט ריבסמ התא ךיא ,"אבה םלוע"


.תונויסנה לכ תורמל ףושיכל תיעדמ החכוה ןיא .תיעדמ אל ,תיתרבח העפות אוה ףושיכ
:םייתרבח םיאנת ינשמ דחא םייקתמ רשאכ רקיעב םייק ףושיכ
וב ןימאהל והשמ ךירצ יביטימירפ טבש .1
ותוא ףורשל והשימ הכירצ רחא וא הז גוסמ היסנכ .2
?אל ,ןיינעמ .ץעויכ ףשכמ קיסעמ אל םלועב תוריקח תורש ףאש בל םיש

ןבומב אל ,charm ןבומב) םסקה ללגב תדרושש העפות וז .הדבעמב םלועמ חכוה אל סנאיס םג
םימעפלש העפות וז סנאיס תורחא םילימב .הב הנומטה תמאה ללגב אלו ,הב ןומטה (magic
ויה טפנה תורבח זא תואיצמ התייה וז םא .תואיצמב אל ךא ,תועטב םימעפלו תואמרב הרוקמ
?ןוכנ ,טפנ יצברמ תוהזל וזה ךרדה תא תולצנמ

dna

הנעט תובושתה תחא ?"ך"נתב הנושארה האיגשה התייה המ" :הלאשה תא יתאצמ םכלש רתאב
הבושתה .םדוק ארביהל ךירצ היה ומצעב םיהולאש ןוויכ תישארב םצעב התייה אל "תישארב"ש
םש היה אוה .ארבנ אל םלועמ םיהולאש אוה תדה תוהמש ןוויכ ,הבושתכ שמשל הלוכי הניא וזה
...ןמזה לכ


רשפא .תוניצרב וילא סחייתהל רדסב הז לבא ,יטסירומוה רודמ אוה "שפוח תלאש" לש רודמה
לוכי היה אוה ?ןמז הברה ךכ לכ הכיח אוה המל זא ,ןמזה לכ היה םיהולא םאש רמולו ךישמהל
אל ןכלו ,הכוראה הנתמהה התיה תישארב ןכל .ןיינע רומגלו םדוק רבכ םלועה תא אורבל
גשומב תוימינפה תוריתסהמ תועבונ ןלוכו ,תויוטש דוע ךופשל רשפא .םיהולא ארב תישארב
ינפל םג ,דימת היה אוה ,וילע עיפשהל רשפא יא לבא םלועה לע עיפשהל לוכי אוה :תוהולאה
אוה ,םדאה תולבגומ ללגב התוא ןיבהל רשפא יא זא וילא הרושקה הריתס שי רשאכ ,ןמז היהש
.דועו דועו םימלש םימע חסכמו ןבצעתמ םימעפלו דסח ברו םייפא ךרא

,(טאל עסו) הכרב אש
זעוב

letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home