Subject Secular Power Home

,יקצירפ יסוי כ"ח
ביבא לת

2000 טסוגוא 09 יעיבר םוי
?םולשת לצא הטימש ןינע המ

תוגלפמה םע תינויצילאוקה תרוסמל םאתהב .הטימש תנש אהת ,א"סשת תנש ,האבה הנשה
רושיא ברע ,תסנכה ןכוד לעמ ,רצואה רש ריהצה ,רבכמ הז לארשי תולשממב הטוקנה תוידרחה
.הטימשה תנש רובע ח"ש ןוילמ 15 תוצקהל הרותה תודהי תעיסל תובייחתה לע ,2000 ביצקת
.2001 תנשב - ראשהו וז הנשב - ח"ש ןוילמ השש


הטימש תנש רובע ח"ש ןוילמ 15 םלשל לארשי תלשממ הכירצ עודמ שריפ אלו טחוש הגייב םתס
תלשממ .דוסה הלגתה ,םיפסכה תדעווב ,םימי רפסמ ינפל קר .הלא םיפסכ ומלושי ימלו
םולשת ,הטימשה תנשב םתמדא תא ודבעי אלש ,ידרחה רזגמה ןמ םיאלקחל םלשת לארשי
."ףולב-ארשי" רוויחה ששגה תפשב ארקנש המ התוא ודביע "וליאכ"


תמלשמ יתמיאמ - תישאר .תוועמו םוקע הטימשה תנשב ידרחה רזגמל םולשת לש הז ןיינע
לש םוקע ןויגה ותוא ?תיתד הווצמ םויק דגנכ ןוממ היחרזאל וא היבשותל תיטרקומד הנידמ
תירחש םיללפתמה היחרזאל םלשת הנידמהש ךכל איבהל ךירצ תד תווצמ םויק רובע םולשת
חיוורהל םיישפחה הנידמה יחרזא םילוכי שממ תע התואב ירה יכ ,רקוב לכ ןיליפת םיחינמו
יפלו) יאשר ןימאמ םדא .םולכ אלו תיתדה הווצמה םויקו םולשתה ןיב ןיא .קודו .ףסכ
.תדה תווצמ םויק ןיגב תיפסכ הרומת תלבקל רשק לכ אלב תווצמ םייקל (בייח אוה ותנומא
הנכומש "םירייארפ" לש הנידמ שי םא םויכ ךא םינשב תואמ ךשמ םינימאמ םידוהי וגהנ ךכ
?תחקל אל המל - הווצמה םויק רובע םלשל


הכירצ תיטרקומד הנידמש ,ןויוושה ןורקעב תלפוכמו הלופכ העיגפ עגופ הז םולשת - תינש
תחא חונל ,ןימו עזג תד לדבה ילב ,היחרזא לכל תרשפאמ הניא הנידמה .וילע הנומא תויהל
יאכז ידרח יאלקח עודמ .ודבע "וליאכ" תרוכשמ תיעיבשה הנשב התפוקמ לבקלו םינש ששל
קר הבוטל הלפומ עודמ ?יאכז וניא ריכש וא ישפוח עוצקמ לעב וליאו הזכ םולשת לבקל
תווצמ םימייקמה ,םידוהי םיאלקחל קר םלושמ םולשתהש אלא דבלב וז אל ?ידרח יאלקח
תווצמ תא םייקמה הנידמה חרזא ימלסומל .יסכודותרוא ידרחה םרזל םיכייתשמהו הטימש
ןב .תחא הטורפ ולו תמלשמ הנידמה ןיא - ימלסומה םוצה שדוחב ויקסע תא רגוסהו ןדאמרה
הנשה שארבו דלומה גחב ויקסע תא רגוסה ,לארשי תנידמ לש בשותו חרזא ,תירצונה תדה
.תיתדה ותווצמ םויק לשב יוציפ םוש הנידמה ןמ לבקמ וניא ,תיחרזאה


םויק ןיגב אוהש םולשת לכ םילבקמ םניאש תווצמו הרות ירמוש םיאלקח םנשי - תישילש
הטימשה תנשב תיאלקח הדובע םירשפאמה םייתכלה תונורתפ וצמיא םהש םושמ הטימשה תווצמ
םיאלקח .(המדאה ןמ םיקתונמ םיעצמ לע תוקריו תוריפ לודיג וא ןיד תיב רצוא :ןוגכ)
םייתכלהה תונורתפה .הדובעו הרות בלשמה ינויצ-יתדה םרזל ,בור יפ לע ,םיכייתשמ הלא
תושדחתהבו תונויצב ,לארשי תנידמב ריכמ וניאש ידרחה רזגמה לע םילבוקמ םניא וללה
התואש הנידמה תפוק לא ודי תא חולשל שייבתמ וניא דגנמ לבא ידוהיה םעה לש תימואלה
.בעתמ אוה


ידוחי םולשת אלא וניא הטימש תנש רובע םיידרחה םיאלקחל םולשתה .תחא הנקסמ קר שי ןכל
רש שקבמ עודמ .הנורחא תחא הלאש קר הרתונו .תיתד הווצמ םויק לש תשופחתב ידרחה רזגמל
המימת הנש טעמכ היצילאוקב הרבח הניאש העיס יפלכ תינויצילאוק תובייחתה םייקל רצואה
םויק רובע הרומתה יהמ ?םימעפ רופס ןיא הלשממה דגנ ועיבצה ףא המעטמ תסנכה ירבחשו
םויק תרומת .הנעמ שי וז הלאשל אקווד - אלפ הז הארו ?וזה תינויצילאוקה תובייחתהה
םירבחכ ןהכל הרותה תודהי לש תסנכה ירבח םינכומ ,וזה תינויצילאוקה תובייחתהה
תא הריכזמה איה היואר הרומת ןכא ."תחא לארשי" תעיס לש התסכמ לע םיפסכה תדעווב
םינתונ המל :יטסינומוקה שוגה ןמ קלח התיה םצראשכ םינלופה רפסל וגהנש החידבה
תמדא לע םייסור םיקנט לש הרוצב הרזח הדלפה תא םילבקמ םה יכ ?היסורל הדלפ םינלופה
.ןילופ(םיפסכה תדעווב "יוניש" תעיס םעטמ ןהכמ יקצירפ כ"ח)
02-6756425 :סקפ ;02-6753282 תסנכב .לטףדה שארל


Subject Secular Power Home