Subject Secular Power Home

  העבצהה תבוח
וא
יללכ סויג

- הנבל דדוע -

:תיצמת
.דצהמ בשוי םגו ,עיבצהל בייח טבלתמ םג :םיינוליח םיעיבצמ לש יללכ סויג .1
.תיתד היפכ דגנ לוק אוה תינוליח הגלפמל לוק לכ .2

רתוי הברה הבושח העבצהה םצעש םיטבלתמה םינוליחה תא ענכשל הצור ינא הז ףדב
תורמל ועיבצי םיטבלתמהש איה ילש תורטמה .עיבצהל קוידב הגלפמ וזיאל רשאמ
.יפלקל אובי - תיבב ראשיהל בשחש ימשו ,תוטבלתהה

.םהל רוסמו הזה ףדה תא ספדה אנא ,םיטבלתמ םירבח ךל שי םא

:הטושפ אמגוד ןחבנ

דועו תונטק תוינוליח תוגלפמ המכ ,תולודג תוינוליח תוגלפמ שולש ונל שיש חיננ
לבקמ םישוגה תשמחמ דחא לכש חיננ ,םילוגע ואציי םירפסמהש ידכ .תוידרח תוגלפמ
.םיטדנמ 24 -ב הכוזו ,תולוק ףלא 400

תוצובקה עבראמ תחא לכו ,םינוליחה םיעיבצמה ברקב יללכ סויג ךרענש חיננ וישכע
.תולוק ףלא האמ דועב הכוז תוינוליחה

:דרי תוידרחה תוגלפמה לש הטיחסה חוכ ךא ,ונתשה אל םינוליחה ברקב תוחוכה יסחי

וזיאב בושח תוחפו ,עיבצתש בושח יכה זא ,תוינוליח תומישר יתש ןיב טבלתמ התא םא
קיפסמ םא .תוינוליחה תוגלפמה ללכל חכ ףיסומ התא ךכבש איה הביסה .רחבת ןהמ
ןוויכ .תוינוליחה תוגלפמה ללכל םיטדנמ רתוי ויהי זא ,ךומכ ולעפי םישנא
ןובשח לע ואובי הלאה םיטדנמהש ירה ,(120) םירבח לש םייוסמ רפסמ שי תסנכבש
.בושח הזו ,תוידרח תוגלפמ

דוע תסנכל סינכמ התא העבצה יאבש בושחת זא ,עיבצהל ןווכתמ התאש חוטב אל התא םא
.עיבצתו ,הליחב דגנ רודכ חק ,ךתוא הליעגמ הקיטילופה לכ םא םג .םיידרח םיגיצנ
םא ,עונמל היה רשפא הז תאו ,ףסונ ידרח תסנכ רבח לש הסינכ רשפאמ התא תרחא
.עיבצמ התא תינוליח הגלפמ וזיאל הנשמ אל .עיבצהל םיטילחמ ויה םישנא קיפסמ
.לרוג ליפת ידיצמ

הז לומ .ולאה תוריחבה תארקל יללכ סויג וכרעי םידרחהש ונל רורב :הנורחא הדוקנ
.םינוליחה לש יללכ סויג ךורעל םיבייח

!חצננ ונחנא

.יפלקב תוארתהל


Subject Secular Power Home