Subject Secular Power Home

ינבר-ידרחה דסמימב היולג המחלמ

"ישפוח םע" תתומעל "רוטקיו" י"ע חלשנש בתכמ
(ונילא חלשנ קתעה - םילשוריב הנגפהה ינפל חלשנ בתכמה)

,םולש "ישפוח םע" תתומעל

ההדזמכ לבא .יתימאה ימשב תוהדזהל לוכי יניא ,אלממ ינאש דיקפתה לשב ,ירעצל
.תועצה רפסמ םכינפב תולעהל ימצעל השרמ ינא "ישפוח םע" תורטמ םע טלחומ

יתעד תוינעלו - ינוליחה רוביצה .ינבר-ידרחה דסממב היולג המחלמ זירכהל ןמזה הז
תכרעמ לע תידרחה הפקתמה חכונל ,םויה םילשב - ובורב ןותמה יתרוסמה רוביצה םג
דסממה היהת תנמוסמה הרטמהש יאנתב תאז לכ .וזכ היולג המחלמ תזרכהל ,טפשמה
איבהל לכות קבאמה תייגטרטסא לש ןוכנ לוהינ .יתדה רוביצה אלו - ינבר-ידרחה
.ונדצל םינותמהו םייופשה תוחוכה סויג ךות ,יתדה הנחמה ךותב םג לוציפל

:ךוראהו ינוניבה ,רצקה חווטל הלועפ תינכות עיצהל תועינצה לכב ימצעל השרמ ינא

תנגפה ןוגרא - ןושאר םויב היופצה תידרחה הנגפהל תינוליח הבושת :רצקה חווטל .1
תורבדיה בייחמ רבדה .(20.2.99) הבורקה תבשה יאצומב דוע ,א"תב ןיבר רכיכב קנע
ולכויש ,םהימודו "םולש רוד" ,הדובעה תגלפמ ,תיצוביקה העונתה ,צרמכ םימרוג םע
יניאו רחאמו) יביסמ הרבסהו םוסרפ עסמ םג בייחמ רבדהש ןבומכ .תוסאמה תא סייגל
.(תעדה תא וילע תתל וכרטצתש ןיינע הז ,"ישפוח םע" לש ילכלכה בגה המ עדוי
תואמ תנגפה "םירהל"ו םוטנמומה תא לצנל שי .חתור יטרקומדהו ינוליחה רוביצה
!דיימו - םיפלא

תועד יקוליח ןיאו רחאמ .תוברקה תוריחבה תא ןובשחב תחקל שי :ינוניבה חווטל .2
םיניתשלפה םע מ"ומהו םולשה אשונב ,זכרמה תגלפמו הדובעה ,דוכילה ןיב םייתימא
אשונ תא תולעהל םיבייח - (םיניתשלפה םע עבק רדסהל ,רבד לש ופוסב ,ועיגי םלוכ)
םע דחיב ,"ישפוח םע" .תוריחבה תכרעמב םויה רדס שאר לע תידרחה תוטלתשהב המחלמה
- הלשממה תושארל םידמעומה לע ץחל ליעפהל תובייח ,תויגולואידיאה התירב תונב
איה רבדה תועמשמ םא םג ,םידרחה ילב הלשממ חיטביש דמעומב קר וכמתיש עידוהלו
ישנא הזה ןיינעל סייגל רשפא .דוכיל ,זכרמ ,"הדובע" תימואל תודחא תלשממ
.םירחא רוביצ ישיאו סומידב םיטפוש ,םירפוס ,הימדקא

:ךוראה חווטל .3

םע רקיעבו םידרחה י"ע םיפדרנה םיפסונ םימרוג םע חווט תכורא תירב רוציל .א
,ב"הראב רידא ילכלכ בג דמוע הלא םימרוג ירוחאמ .םיביטברסנוקהו םימרופרה
לע הטמ םיקהל .לארשי תנידמב ינוליח םרוג ףא ירוחאמ דמוע אל ונרעצלש
תא ךורא חווטל ןנכתיו להניש ,הלא םימרוג םע ףותישב ,ישפוח-יטרקומד
.קבאמה

תוביסנה חכונל ,קפסב לטומה רבד) תוריחבב חצני ינוליח-יטרקומדה הנחמה םא םג .ב
ךוניח תכרעמ תמקה תויהל תבייח ךורא חווטל הנושארה הרטמה (תויוושכעה
וזכ תינרמוי הרטמל םיפסכ סייגל ידכ .לארשיב יטרקומדה רוביצל תיביטנרטלא
תא טיסהל םענכשל שיו קבאמב םיפתוש תויהל םייביטברסנוקהו םימרופרה םיבייח
םגדה .תיביטנרטלא ךוניח תכרעמ תמקהל - "סדנוב"בו תיבגמב תועקשההו תומורתה
רפס יתב אוה םייביטברסנוקו םימרופר לע םגו םיינוליח לע םג לבוקמ תויהל יושעש
םזילרולפהו תונלבוסה חורב תודהי םידמלמ םהבש (תודהי ידומיל רובגת) י"לת חסונב
תיבמ הצורמ דואמ ,עבשומ טסיאתאכ ,ינאו הזכ רפס תיבב תדמול יתב .הזכ רבד שי)
.(הבושתב הרזח דגנ ונממ בוט ןוסיח ןיא .רפסה

תונוכשב ס"ש המיקמש ,םניח םירהצ תחורא םע ,רפס תיב וא "הרות דומלת" לכ לומ .ג
הלאל תיתימא תורחת היהתש הביטנרטלא םיקהל םיבייח חותיפה תורייעבו הקוצמה
.םזילטנמדנופהו תורעבה תועורזל םתוא ףחוד תיחכונה ותנוכתמב "םניח ךוניח קוח"ש
אוה חתפמה .לאמש תלשממ וליפא םירהל לכות אל ,ןיעל הארנה דיתעב ,הזה אשמה תא
שחרתמש המ חכונל םיטויסב הנותנ יאדוובש ,תמדקתמה ב"הרא תודהי לש יפסכה בגב
תונורתפ ןתתש העונת םיקהלו ס"שמ אמגוד תחקל ךירצ הזה ןיינעב .לארשיב םויכ
.ךורא חווטל םייתרבח

תדמוע e-mail-ב יתבותכ לבא .ימשב תוהדזהל לוכי יניאש לצנתמו רעטצמ ינא ,בוש
.יתלוכי לככ םכל םורתל חמשאו םכתושרל

,םכלש

"רוטקיו"


Subject Secular Power Home