Subject Secular Power Home
letter

םירק םימ םהל ונת
"ואלילג" תאמ

הנחמה ישאר אקווד ונל וקפיס ,"לט קוח" לש ןויזבב ,רבעש עובשב היה יד אל וליאכ
קבאמב תוחוכ דחאל םוקמב .ירמגל הנוש גוסמ ןויזב - דיפל ימוטו דירש יסוי - ינוליחה
שפוטמ "םילוגנרת ברק" ,תסנכה תאילמ םלואב ,םיינשה ולהינ ינוליחה רוביצה ןעמל דגנ
.הרוגחל תחתמ תוכמבו םיישיא תונובלעב ףוצר ,רתוימו


אלו - ררושמה רמא ,"המוח םינוב אל הככ" .קבאמ םילהנמ אל ,דיפלו דירש םינודאה ,הככ
.קדצ המכ דע עדי

,דיפל ימוטו דירש יסוי !שממ לבא - ירמגל תרתוימ תאזה תישפטה תוניועהש ,םג המ
קבאמה תניחבמ תוחפל - תיטילופה הריזב םבירי לש ותעפוה לע ךרבל םהמ דחא לכ םיכירצ
דיפל לע םייאמ וניא דירש .הז תא הז םימילשמ םהינש .ויתויוכז לע ינוליחה רוביצה לש
.דירש לע םייאמ וניא דיפלו

Sarid Lapid

ףסומב םסרפתהש "פולאג" רקסב ,עובשה ףוסב האב איה ,ךכל החכוה אובל הכירצ התיה םא
תושארל עיבצמ תייה (דיפלו דירש) םיינשה ןיבמ ימ רובע ,הלאשל ."בירעמ" לש תבשה
46 .דיפלל םיעיבצמ ויה זוחא 16 -ו דירשל םיעיבצמ ויה יכ זוחא 38 ונע ,הלשממה
."עדוי אל" ונע םיזוחא

וללה םינמלטנ'גה ינשש הדבועה לע העיבצמ רקסה ןמ הלועה רתוי תניינעמה האצותה לבא
ויה אל ,לשמל ,דיפל יעיבצממ דואמ לודג קלח .ירמגל םינוש תויסולכוא יגוסל םינופ
.ךפיהלו - דירשל עיבצהל םלועל םתעד לע םילעמ


4 ישוקב לבקמ דירש .םילועה תייסולכוא ברקב םיזוחא 22 -ל הכוז דיפל ,לשמל ,ךכ
.םיזוחא 0 לבקמ דירש - (!!!םידרחה ,ןכ) םידרחה ןיב םיזוחא 9 לבקמ דיפל .םיזוחא
.םיזוחא 3 ישוקב דיפל ,תיברעה היסולכואב םיזוחא 72 לבקמ דירש ,תאז ,תמועל

ןיב .םיזוחא 15 לבקמש ,דיפל לע םיזוחא 57 לש טלחומ בור דירשל קרב יעיבצמ ןיב
.םיזוחא 19 םע וילע רבוג דיפל .םיזוחא 15 דירשל והינתנ יעיבצמ

Sarid Lapid

?םכסה היהי .'דיוויד-פמק' תדיעו לרוג ררבתי ,ויתסה תליחתב רחואמה לכל ,ץיקה ףוס דע
תודחא תלשממ וא ,תוריחב ויהי זא םגש יאדוול בורק - םכסה היהי אל .תוריחב םג ויהי
,וללה םינודאה ינש לש םחורש יאדכ .יזכרמ דיקפת היהי ינוליחה הנחמל יכ ןכתי הבש
תתל ילוא יאדכ ,אל םא .םניב תישיאה תוביריל עגונה לכב תצק םהילע ררקתת ,דירשו דיפל
רוביצה לש ןורחאה יוכיסה תא ונל ובירחי אלש ידכ - !!!שארה לע - םירק םימ תצק םהל
.לארשיב ינוליחהletter


ףדה שארל


Subject Secular Power Home