Subject Secular Power Home

  !הייפכל יד
 

הנידמהו תדה .ללכב הנידמה ירדסלו םיקוחל ידמ קזח רשק שי תדל ,ןורחאה ןמזב
לע עיפשהל הרומא אלו הנומאל קרו ךא הרושק תדה .ירמגל םינוש םירבד ינש םה
.הנידמב םייחה

הרובחתה לש הלעפהה רסוח תא ,ך"נתה ירועיש תומכ תא הקידצמש הביס לכ ןיא
לכ תריסמ תאו ,תורשכ לע הרימש ,תבש םויב תויונח תריגס ,תבש ימיב תירוביצה
"ןהכ" תחפשמ ןבש ,לשמל ,ןכתיי אל .תונברל ןישוריגהו ןיאושינה םוחתב "חוכ"ה
.ןהכ ומשש ינפמ קר תויעבב לקתיי ,השורג השיא םע ןתחתהל הצורש

ל"הצ ילייחל ןורכיזה ימיב תוריפצה ןמזב היפל קוח תעצה ס"ש העיצה ,ןמזמ אל
יל תפכיא אל .תאז קידצתש הביס םוש ןיא .םיליהת יקרפ וארקי ,האושלו
ךירצ - םתומכ ןימאמ אלש םדא - ינא המל לבא ,םהייח תא ויחי םינימאמהש
?םתנומאו םהיכרע יפ לע תויחל

דחא לכלו הלשממה שארל ,אישנה ,םירשה ,תסנכה ירבח לכל ארוק ינא
!!תאזה תיארונה הייפכה תקספהו הנידמהמ תדה תדרפה ןעמל לועפל ,םיחרזאהמ

הננער ,באוי

22.10.97 -ב "רעונל בירעמ"ב םסרופ


:"שפוח" רתא תכרעמ לש הנטק הרעה

,רקיה באוי
ונלו) חישמה אוב רחאל דע הכחנ ,קרב וא ,והינתנ לש יהשלכ הלועפל הכחנ םא
םידרחה תוטלתשה דגנכ דחי לועפל ןמזה עיגה .(חישמ ,רבד הזכ ןיאש עודי רבכ
!תיתדה הייפכה דגנכו הנידמה יבאשמ לע

וליפא ,ותנומא יפ לע וייח תא תויחל דחא לכ לש ותוכז ,בר קדצב ,תרמאש ומכ
יעיבג דירפהל אל וא ,תבשב למשח גתמ לע ץוחלל אל וילע הווצמ איה םא
תנשבש טילחהש ימ לש ותוכז .(?תבשב תוינוכמ םוגרל םג ילואו) תבשב טרוגוי
?תושעל המ .וזה תוכזה לע םחלהלו ,ךכ תושעל ,תרחא תויחל הצור אוה 2000
."שפוח" רתא לש תיבה ףדב ונלש תוצלמה יתש האר


Subject Secular Power Home