Subject Secular Power Home

  הייפכה תא רוצעל
 

.(2 'סמ ןויליג -היפכה תא רוצעל) ןהכ ןר לש ובתכמ לע ביגהל הצור ינא
תיתדה היפכל תתל רוסא !תיתדה היפכה תא רוצעל ךירצ יתעדלו ,ותעדב ךמות ינא
!ךשמהל
הנש ינפל -?היפכ וזיא -םירמוא םה היעבל םישנא םיריעמ רשאכש איה היעבה
םירענ דיחפהל וליחתהו תוריד ורכש םידרח ?ביבא תמרב תיתד היפכ התייה
ודמע םידרח ?"םוניהיגב ףרשית ךלש החפשמה הבושתב רוזחת אל םא"ש םירופיסב
!ונל הרוק הז וישכע ךא -זא היה אל הז לכ ?הבושתב םירענ וריזחהו רפס יתב דיל
תיטסילטנמדנופ אלו תיטרקומד ילש הנידמה תא הצור ינא !ךשמהל הזל תתל רוסא
ארוק ינא !ןודינב לעפנ אל םא הרקי הז ךא וישכע הרוק אל הז ילוא !ןריא ומכ
!הנידמהמ תדה תדרפהל
?תושעל רשפא המ זא
-תיתדה היפכב קבאמל ףרטצהל םיצורו ,תיתד היפכמ םתעגפנ תא וא התא םא
יעגפנב תכמותה הנשכ ינפל החתפנש התומע "ישפח םע" תתומע איה תבותכה
:אוה התומעה לש ןופלטה .תיתד היפכ גוס לכ דגנ תמחלנו ,תיתדה היפכה
.61530 ,ביבא לת 53087 ראוד אתל בותכל ולכותש וא ,03-6914973
.ידמ רחואמ היהיש ינפל -ןודינב ולעפתו ,בתכמה םע והדזתש הווקמ ינא

15.10.97-ב ,ביבא לתמ 13 ןב ,רמוע י"ע "רעונל בירעמ"ל חלשנ הזה בתכמה
Subject Secular Power Home