Subject Secular Power Home
letter

!ביבא תמר ןולמב אל ?םינוליחל עורא

:ןוקתיו לעימ ונלביקש בתכמ

6.7.99

דובכל
ביבא תמר ןולמ תלהנה

,בר םולש

יבאל תאלמב ןולמב םכלצא םייקתהש יתחפשמ עוראב יתפתתשה ,3.7.99 ,ברע תונפל תבשב
.תורשכה רמוש לש ויללעמ דבלמ ,הפיו בוט היה לכה .הנש םיעבש

וניא אוה .דבלב ןוזמה תורשכ םוחתב םניה תורשכה חיגשמ לש ותוכמסו ודיקפת ,םכתעידיל
.תדה תרטשמב רטוש

ףוצרפב ,חקפמכ ונב ןנובתמו דמוע ןולמה ידבועמ דחאש ךכל בל יתמש ל"נה עוראה ךלהמב
יתמהדנ .תורשכה חיגשמ אוהש יל עדונש דע ,והימ יתיהת .החמש תיבשמ לשכ ןייועו סעוכ
יתמהדנ רתוי דועו ."תבשה תשודק" ללגב ןשעל םהילע רסאנ ומשב יכ םיחרואה יפמ עומשל
הניכהו החרט איהש תינכת יפל (תיטסוקא) הרטיגב ןגנל יתדוד תב לע רסאנ ומשב יכ עומשל
.ונתחמשו ונתאנה ןעמל

אוה תוכז וזיאב .דאמ יתוא הסיעכהש חצמ תוזעו הפצוח לש איש .עזעזמ שממ הז יתניחבמ
תוכמס לכ ול ןיא !דבלב ןוזמה םוחתב ותוכמס ,רומאכ .גהנתהל דציכ םישנא לע הפוכ
.ונלש תוברתה יפל ,ונתריחבל אוה עוראה לש ןכותה .רחא םוחת לכב תיתד היפכב קוסעל

לע חיגשהלו דומעל ול תרשפאמ ,םיעורא םייקל תניינועמה ,ןולמה תלהנהש ןכתי דציכ
?םיחרואה תוגהנתה

,תינוליח החפשמ ונחנא .הרק קוידב המ עוראה ידכ ךות יתנבה אלש תרעטצמ דאמ ינא
ינא .ידדה דובכ רמולכ ,"תויחל ןתו הייח"בו ,טרפה שפוח לש םיבושחה םיכרעב הנימאמה
הרובס איה םג יכ םא ,החמשה תא לקלקל אל ידכ ויתומחגל ענכהל הרחב ימאש דאמ תרעטצמ
.םידמול תויועטמש תעכ

לש החוקל תויהל אל ,תישאר ,גאדא ינא םכלצא בצמה הז דוע לכ יכ םכל העידומ ינא
.לכואש םישנא רתויש לככ ברקב תאז ץיפהל ,תינשו ,םכנולמב םהשלכ םיתוריש

ןוקתיו לעי
7 ישא בר 'חר
69395 ביבא-לת

:םיקתעה
www.hofesh.org.il
תידרחה תוטלתשהב המחלמל .ה.ל.ע
תוברתו ךוניח ןופצמ ,תד שפוחל ישפוח םע

letter

:ביבא תמר ןולמ להנמ ,הלטיו ןבואר לע חלשנש הבושתה בתכמ והז


,ןוקתיו לעי 'בג דובכל
.בר םולש

.6.7.99 םוימ ךבתכמ תלבק רשאמ

המרגנש שפנה תמגוע לע בר רעצ רעטצמ ינאו ,ל"נה ךבתכמב הבתכנש הלימ לכ םע םיכסמ ינא
.םכל
רומשל םג אוה ,ראשה ןיב ,ןולמב תורשכה חיגשמ לש ודיקפת יכ ןייצל ילע ,תאז םע דחי
.תבש לוליח היהי אלש
לש הנוניכש וניוויק םא .ןודינב רבד תושעל םילוכי ונא ןיאו תולובכ ונידי ,וננובאדל
.ונידבתה - יוניש איבי השדחה הלשממה
,ונדיצמ ,ונאו ,וננולמב בוש ךתחפשמ תאו ךתוא חראל הווקמ ינא ,ליעל רומאה תורמל
.תוהשה תא םכילע םיענהל ונתלוכיבש לכ השענ

,בר דובכב
,הלטיו ןבואר
.ל"כנמ

letter

:לעי לש התבוגת וזו

18.7.1999

רשאב ןולמה ל"כנמ לש ותעיבק תא תלבקמ אל ןפואו םינפ םושב ינאש ,ןייצל רתומל ..."
"!חבטמב - ודיקפת - בוש .תורשכה חיגשמ לש ודיקפתל

לעי

letter

:אבה הבוגתה בתכמ תא ,ראשה ןיב ,ונלביק ,רתאב םוסריפה תובקעב

03-6990997 סקפ - ביבא תמר ןולמ תלהנה :דובכל
http://www.hofesh.org.il - טנרטניאב "שפוח" רתא :קתוע

,םולש

רבדב ןוקתיו לעי לש הבתכמ תא טנרטניאב "שפוח" רתאב יתארק םירחא םיבר םיפלא םע דחיב
םיכסנ ינאו ירבח ,יתחפשמש תאזב םכל עידוהל ינירה .םכנולמב םזיניימוחה תוללותשה
לכוא םג שיגהלו ולוכ רוביצה תא דבכל וליאותש רחאל קר םכנולמב רקבלו רוזחל ןוצרב
.(וישכע תושעל םיצמאתמ םתאש הארנש יפכ רשכ לכוא קר םוקמב) רשכ

,הדותב
("שפוח" תכרעמב רומש אלמ םש) ןצינ
...םיבשוח םתאש המ ביבא תמר ןולמל בותכל םינמזומ םתא םג
(ןאכ אוצמל ןתינ םיסקפ חולשמל םניח תורש)letter

םיעוריא םלואב רוחבלו "םוקמה יללכ" םהמ דעומ דועבמ ררבל ץילממ "שפוח"
.שפוח לש םומיסקמ םכל וקפסי רשא 'דכו הפועת תרבח/ןולמ/הדעסמ/
רחבש הז אוה אוה לבא ,תורשכה חיגשמ ירוחאמ אבחתהלו תוסנל לוכי םוקמה לעב
.ללכב החגשהב ותריחב לע רבדל אלש חיגשמה תא


ףדה שארל


Subject Secular Power Home