Subject Secular Power Home

תיתדה הייפכל הבושתה

רימא תאמ

ןיטולחל ינוימד אל םג ךא יתימא אל רופיס

.בל םש אל רוביצה בורו הרוק והשמ ,ןוכנ-אל והשמש שיגרהו ביבא-לת תובוחרב ךלה השמ
המ םושמש תותומע המכמ ץוח) דחא ףאו םויל םוימ קזחתמ ידרחה רוביצהש האר רקח אוה
םירפסו םיירוטסיה םירפס ,לארשי יקוח רפס תא חקל אוה .םולכ השוע אל (דחאתהל תוברסמ
!עירפהל אל": רמאש תלדה לע טלש םש ,ורדחל סנכנ ,אשונל תוחפ םירושקו רתוי םירושקש
ודמעש עדימה תורוקמ לכ לע רבע אוה .ורדחב ומצע תא לענו "!תיתדה הייפכב םחלנ ינא
טעמכ ירחא .תיתדה הייפכה דגנכ יביטמיטלואה ןורתפל עיגה ףוסבלש דע ארקו ארק ,ותושרל
.הבושתה תא אצמ אוה תונקסמ תקסהו האירק לש רושע

אלש שמשה רוא י"ע רוונוס אוה .הצוחה תלדה תא חתפו תוברה ויתונקסמ תא סיפדה אוה
םיאבה םיכורב" :רמאש ותיב דיל טלש האר אוה ולגרתה ויניעש רחאלו רושע טעמכ האר
תיטילופ הבושת שופיחב רושע (טעמכ) זבזב אוהש ןיבה השמ ."הכלה תנידמ - לארשי תנידמל
אוהש תוארהלו הצוחה תאצל הז תושעל ךירצ היהש המ לכש ןמזב םילאנויצר-יאל תילאנויצר
השדח תרתחמ םיקהל טילחה אוה .בהא ךכ-לכש ץראהמ ושעש המ תא בהוא אלו בשוח ,םייק
םש השמ !תיתדה הייפכה תא חצנל חילצת (םעפה)ו ץראה יבחרב םיינוליח דחאתו אצמתש
אצישכ קוידב ךא ,הבושתב רזח אלש חוטב היה השמש ,יסוי בוטה ורבח תיב רבע לא וימעפ
.וב הריו וב ןיחבה העונצה לארשי תרטשממ רטוש בוחרהמ


.תינוליחה תודגנתהה התמ ךכו


Subject Secular Power Home