Subject Power! Home

! םייח ונחנא הפיא

רוטקיו תאמ

יעור :ףדה תא ךרע

Where We Live !

הפיא תעדל (םינוליח) םיישפוחה ונתוא בייחמה ,אבה ןוידה עיפומ "דמימ" לש ןואטיבב
.םייח ונחנא

הניכמה שאר היה הנורחאל דע ,ר"יח תדיחיב ט"חמס ,םיאולימב ל"אס ,יקצינור יחיבא ברה
.תויתכלה תולאשל הנוע אוה ."םינהוכ תרטע" תבישיב מ"ר אוה םויה .ריתיב תיאבצ-םדקה
!ונוכיה

היה לופיטה .תבשב עגפנש יברע לבחמב לפטל ידקפמ ינממ שרד יברק שבוחכ ידיקפתב :הלאש
? תאז תושעל יל רתומ םאה .אתיירואדמ ףא ילואו ןנברדמ םירוסיא ןהב שיש תולועפב ךורכ
לכ ישעמ הז ןיא חטשב ךא ,תושעל ךירצ ךכש ןבומ וב לפטלמ ענמיהל רשפא היה םא :הבושתה
.וב לופיטה ךלהמב הרות ירוסיא לע רובעל רתומש איה הבושתה ןכלו ,ךכ

:םיקומינה
,ריבסמ (ח ק"סב) הרורב הנשמבו ,תבשב תירכונ השיא דלייל רוסאש קסופ ךורע ןחלושה (1
םושמ , רוסא תבשב ,וניניבל םניב הביא ששח םושמ התוא ןידליימ לוח תומיבש י"פעאש
וירבד ךשמהבו .תבש רמושש ימל םא יכ תבש םיללחמ ןיאש רמולו טמתשהל תדליימה הלוכיש
.םייוגב לפטל ידכ תבש םיללחמש םידוהי םיאפורב תופירח רעוג אוה (ךורע ןחלוש)
רמושש ימב קר םילפטמ ונאש ,הזכ קומינש ררבתמו ,התנתשה תואיצמה ונימיבש הארנ ךא (2
ריבעהל םייושע תרושקתה יעצמאש ינפמ ,רתוי בחר םויה הביאה ששחש דועו .לבקתי אל ,תבש
אליממו , הבר תוריהמב - תמ יוגה ךכ בקעו יוגב לפטלמ ענמנ ידוהי אפורש - תאזכ העידי
רובעלו יוג עוצפב לפטל שבוח וא אפורל רתיההש .א.ז .תושפנ ששחב ונכתסי םלועב םידוהי
.ל"וחב םידוהימ שפנ חוקיפ בצמ עונמל ידכ אוה הרות ירוסיא לע ףא
ודוסיב ירהש ,וייחל הנכס שי וא ןיאש בצמב אצמנש יוג ןיב לופיטב לדבה ןיאש הארנו (3
עונמל ידכ אוה רתיהה לכו ,וליצהל ידכ רוסיא לע רובעל רוסא רבד לש
.םידוהימ הנכס
אל אוהש אלא ,תאז השעי רחא ידוהיש הנווכה ןיא) וב לפטל אלו קמחתהל רשפא םאש טושפ (4
. . .תאז תושעל םיבייח ,(תונוש תונאותב ללכ לפוטי

לאושו - יסקודותרואה רסומה גיצנ - הזה ברה לע השקמ יתדה ץוביקה תבישימ בוטיחא הקסוי
:אבה עטקל טרפ ,םהילע רוזחל רתוימש םישייבמ םיקומינב קמנמו ול הנוע ברהו .תולאש

יוגב לפטל ןיאש הרומה הכלהה ןיב הריתס ןיאש רמול רשפא. . ."
רשפא .םיקולא םלצב ארבנ ,ונומכ ותויהב ולש םייחה ךרע ןיבל ,תבשב
תובר םימעפ םיאצומ ונא ארמגב :ךכ רבדה תא יתעד תוינעל ריבסהל
השע וא. . .השעת אל החוד השע תמגודכ ,רחא י"ע החדנ דחא ךרע דציכ
אוהשכ ךא ,ומצע דצמ בושח החדנש רוסיאהש יאדו ..'וכו השע החודש
ייחש .. רמול רשפא ךכ .הילא סחיב לטבתמ אוה .. השע תווצמב שגופ
". . .רתוי בושח תבשה לש הכרע ךא . . ךרע םהל שיש יאדו יוג

תלצהל לבוקמהו טושפה רבסהה .. :ףיסומו .םירחא םינברמ תואתכמסא המכ איבמ אוה כ'חא
.הכלהה קספב בתכנש יפכ ,הביא לש םעטהמ אוה תבשב יוג

.םייוגל רוא ???הז תא םתנבה םתא

Where We Live !

:שפוח תרעה
תונויצה לש ינחורה היבא ,קוק ברה בתכ לשמל ךכ .וזה רסומה תרותב שדח לכ ןיאש ןבומכ
:"תורוא" ורפסב (וילגרל רפע םה תיתדה תונויצה ינב לכש שיאה) תיתדה

התנוכת ,התפיאש ,םיימינפה הייוואמ ,תילארשיה המשנה ןיבש לדבהה
רתויו לודג רתוי אוה ,םהיתוגרד לכל ,םלוכ םייוגה תמשנ ןיבו התדמעו
לדבה קר םינורחאה ןיבש ,המהבה שפנו םדאה שפנ ןיבש לדבההמ קומע
."יתוכיא ימצע לדבה ררוש םינושארה ןיב לבא ,אצמנ יתומכ

,ו"נק דומע ,'י הקסיפ ,'ה קרפ ,םלועה תומואו לארשי - "תורוא" קוק ברה לש ורפס)
(.ב"משת םילשורי ,קוק ברה דסומ תאצוהב

"ה"יארה תלוע") רבגל השיאה ןיבש (!) "יכרעה לדבהה" לע קוק ברה בתכ ךכ ?המגוד דוע
:(א"ע

הזה בוטה קלחב שי בחרמו רשוא המכו ,תובוטו תונוילע תודימ המכו"
םילעפ בייחמו שדחמ ,רצוי ,לעופ שיא תמשנ המשנה תויה לש
ותשודק יכרעמב תימינפה ותוימצע יפ לע ,םישעמו תופיאש ,םינויגהו
- הרוצה יבגל רמוחכ תבשחנה - (המשנ אל) השיאה שפנמ הלענה -
המשנה רצויל תביוחמה האדוהה יא הברו תיתרוצה שיאה תמשנ תמועל
."השיא ינשע אלש ,שיאו שיא לכמ


Subject Power! Home