Subject Power! Home

letter

םישריחל תונברה סחי לע

תיורמ בתכמ
(ןויוויש םיצור םישרח) .ש.ר.ח תצובקמ

ינוצרב .וב שיש רמוחה דאמ יתוא ןיינעו םכלש רתאל הנושארל תוקד המכ ינפל קר יתסנכנ
.תונברה דסוממ עורגה סחיה לעו ימצע לע תצק רפסל

.לארשיב םישריח 20,000 ךרעב ,הלודג יד איהש םישרחה תליהקב ןמזה בור הלבמ ,תשריח ינא

הנותחב ונתחתה ,םי תב תונברב ומשרנ ,ןתחתהל וטילחה םישריח גוז ,םינש עבראכ ינפל
םירכמ גוז לש הבותכב לקתנ גוזה המ ןמז רחאל .רופיסה םייתסה ןאכש ובשחו תראופמו הפי
הבותכ התיה םישריחה גוז ידיבש דועב ,תינועבצ התיה הבותכה :לדבההמ םהדנו םיעמוש
רוכזא היה הבותכב יכ גוזה ינב ואר ףסונ ןויעב .הבותכה לש םוליצ םע A4 ןבל ףד ,הנוש
.שריח אשינה גוזהש הזל

תוגוזה בורש ונרעצל וניליגו תוקידבל םהילא יתפרטצה .אשונה תא קודבל טילחה גוזה
,('ב גוס הבותכ ונירבדלו תדחוימ הבותכ וז םינברה ירבדל) תרחא הבותכ ולביק םישריחה
.תויהל היה ךירצ המ עדי אל יכ תובישח הזל סחיי אל דחא ףאו

:ידמל םירעוכמ םירופיס ויהו תועדומה הררועתה ,יוליגה ירחא

םהש םהל עדונשכ .הבותכה גוס יבגל רריב דימו א"ת תונברב םשרנ רחא םישריח גוז -
םהל תושעל טילחה ברה זאו "הליגרה" הבותכה תא לבקל ושקעתה ,'ב גוס הבותכ ולבקי
אל יכ ,תויליוואה תוקידבה תא רובעל םיכסה אלו עגפנ גוזה .(!!!) העימש תוקידב
.םיעמושה םישנאל ומכ הליגר הבותכ לבקל ושקיב קר אלא םתושריח תא ושיחכה

ןתחהמ שקיב ברהו הליגר הבותכ לע ושקעתה ,צ"לשאר תונברב םשרנ ףסונ םישריח גוז -
רוכזיא םע תירוקמ הינשהו 'ב גוס תחא ,תובותכ 2 םהל ןתנו ףדהמ םילימ רפסמ ול אירקהל
.םישריח גוזה ינבש

הלכה ,םילימ רפסמ רמאו הלכה לש הדיצל דמע ברה ,א"ת תונברב םשרנ ףסונ םישריח גוז -
רמאו םומה היה אוהו וירבד לע הרזחו ברה רמאש םילימה תא הטלק והשכיאו תשריח איה
.םהב עגפ דאמ הזו ,"המכח הלכ וזיא"

...םירעוכמ םירקמ דוע ויה

letter

ונתנ םייתעבג תונברו ןולוח תונברב ,אמגודל .וז הרוצב םישריחל הסחייתה תונבר לכ אל
תודסומב ךא ,ב גוס הבותכ לע םיטילחמ יתורירש ןפואב תונבר לכב םנמוא .ןגוה סחי
.םש ומשרנש תוגוזה לכל הליגר הבותכ רוסמל ףאו בישקהל ומיכסה ,ל"נה תונברה

ןוכנ היה הז ילוא ."שפיט אוה שריח" בותכ ובש הרותב והשלכ קוספ שי םינברה ירבדל
אל ירוביד ,תשריח ימצעב ינא .היד תחתופמ התייה אל היגולונכטהשכ ,םייניבה ימיב
רידגהל רשפא יאש ראפתהל ילבמ תעדוי ינאו םיהובג םידומיל יתמייס ,תאז תורמלו ,ריהנ
.םיהובג םידומילל וכישמה ףא םקלחו ןוכית ומייס ,ךכ םה יירבח בור םג .השפיטכ יתוא

םי תב דילי ירבחו א"ת תדילי ינא ,רעוכמ הרקמ ינא םג יתרבע םישדוח הרשעכ ינפל
יד ויה תומוקמה ינש יכ ,םי תב תונברל א"ת תונבר ןיב תושק ונטבלתהו ןתחתהל ונטלחה
םהל םרגש המ הליגר הבותכ ונשקיב דימו םשריהל ונכלה ,םי תב תונבר לע ונטלחה .םישקונ
הצר אוה ,העימש תקידב וז) םילימ רפסמ שחלו ירבח ירוחאמ דמעש דחא בר הדצ יניע .ךחגל
,גואדל המ ןיאש ונל ורמא .(תרחא ונעט אל ונחנאש תורמל תאזו עמוש ירבח םא קודבל
.הליגר הבותכ לבקנ ונחנאש

וכשח ויניעו הבותכה תא תחקל תונברל ךלה זאד ילש רבחה ,הנותחה ינפל דבלב םיימוי
לש ישארה ברה םע דימ רבדל שקיב אוה .A4 ןבל ףד יבג לע רוחש התיה איה ,הבותכה הארמל
הבותכה תא חקל אל ירבח .העשל בורק ול הכיח ילש רבחהש תורמל עיגה אל ברה ךא ,םי תב
.תונברה תוריכזמב התוא ריאשהו

,ונל ונתנש הבולע הבותכ םע ןתחתהל םינכומ ונייה אל יכ בוש ונכלה ,םויה תרחמל
ברל תאז ונרמא ףאו ,תימרופר הנותח לע ךלנש ונטלחה בלש והשזיאבו ונברו ונחכוותה
!הבותכה תא ונלביק ...ותעד תא הנישש המ הזו ישארה

ךא תימרופר הנותחב ןתחתהל ונלוכי ,הלימה לש ןבומב םינוליח ,םייתד אל ילעבו ינא
.םישריחה תליהק לכלו ונל עיגמ אל אוה ,ונלביקש סחיה ונל עירפמ

,בר דובכב
תיור

letter

Subject Power! Home