Subject Secular Power Home
letter

ידרחה רוביצב ןורכז ימי

:(ונילא קתעה םע) ךוניחה רשל רחש חלשש בתכמ

!דירש יסוי ךוניחה רש דובכל

דרשמב ךתוליעפ תא ךירעמ דאמ ינא וניניב תועדה יקוליח תורמלש ךל רמול ינוצרב תישאר
.תוינוליח םידיב אצמנ דרשמהש חמש ינא תומדוק םינשל דוגינבו ,ךוניחה

ימי אשונ איה היעבה .לארשי תנידמב חרזאכ יל תבאוכש היעב ךינפב גיצהל יתיצר ,תינש
,ידרחה רזגמה לש רפסה יתב .ןווכתמ ינא המל ךל טרפל ינוצרבו ,ידרחה רזגמב ןורכיזה
םירמוש םניא םה ךא קוחה ירמוש לארשי יחרזא י"ע םינמוממ ,יאמצעה רזגמהו "ןיעמה לא"
אל ללכ םידרחה לש רפס יתבבש תעדל יל באוכ ארונ .ןורכיזה םוי יקוח תא םידבכמ וא
.הרובגלו האושל ןורכיזה םוי וא ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי ןיוצמ

ןאכ בשנ ונחנאש ידכ ופסנש ולאל דובכ תתל ךירצ ויגלפ לכ לע לארשי םע םהבש ,ולא םימי
:תוביס המכמ הזו ,ללכ םש םירכזנ םניא ,םעכ

תומד ןיברב םיאור םניא םידרחהש םושמ רכזנ ונניא ל"ז ןיבר קחציל ןורכיזה םוי .א
םג הז םויב ריכהל םיברסמ םה ךכל ףסונב ,םתעדל 'והשמ' וא בר ונניא אוה ,תיכוניח
.יטילופ חצרל ןורכיז םויכ

םע היעב םהל שי םעפה .הנש לכב ןסינב ז"כ ךיראתב לח הרובגלו האושל ןורכיזה םוי .ב
רוסיא שי ןסינ שדוחב תמש םדא םג ןכ ומכ .לבאתהל רוסיא שי ןסינ שדוחבש םושמ ךיראתה
יכ עבקנו רמה ןולובז היה ךוניחה רש רשאכ ותעד ןתנ רבכ ךוניחה דרשמ ןאכו ,ודיפסהל
ירעצל ךא .האושה םויכ םייתד רפס יתב רובע שמשי יללכה שידקה םוי אוהש תבטב הרשעה
לע תינעתה תובישחלו םוצל םיידרחה רפסה יתבב םידומילה תא םישידקמ תבטב הרשעב ברה
.ללכ רכזנ ונניא האושה אשונש אצוי םצעבש ךכ ,שדקמה תיב ןברוח תלחתה

םניא םהש קר אל ל"הצ יללחש םושמ רכזנ ונניאש רורב ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי .ג
הוושומ יאבצה תורשהו) יאבצ תוריש יאל םיכנחמ ולא רפס יתבבש םג אלא תויכוניח תויומד
.(םיהולא לש ומויקב הריפכל םהיניעב

ןעמל לעפת יכ יבל לכב הווקמ ינא ,הלודג תכרעמ לומ דדוב חרזאכ םויה ךילא הנופ ינא
.ךוניחה רשכ ךתוכמס תחת איהש תידרחה ךוניחה תכרעמב םג הלאה ןורכיזה ימי לש םבוליש
דומענ ךירוחאמ ,ךל םג הבושחש יל רורבש וז הרטמ ןעמל יעצמא לכב שמתשהל ססהת לא ,אנא
.םעכ ונלש יביטקלוקה ןורכיזה ידבכמו קוחה ירמוש ונא

הדותו הכרעה ןומהב

םילשורי ,רחש
wolf@isdn.net.il


letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home