Subject Secular Power Home
letter

(-: ך"נת םויו דבוע התא םוי

רמתמ ונלביקש בתכמ

:(תילגנאב רוקמב בתכנ) רמתמ ונלביקש בתכמ

!שפוח םולש

דאמ .םעפ יא יתיארש בוט יכה רתאה הז .(רורדל הז תא יתרמא רבכ) רדהנ םכלש רתאה
.הזה בתכמה תא תבתוכ ינא הז ללגב אל לבא .הרבעש הנשב ילש טקייורפב יל םתרזע

הילע הבושתהש הלאש יל היהתשכ .ך"נת ירועישב תושעל המ תעדוי אל ינאו ,'י התיכב ינא
ינא ךיא ?תושעל הכירצ ינא המ . . .ואטח לארשי ינב וא ,בוטו םכח ,לודג םיהולא :היהת
?תאז עונמל הלוכי

(. . .תורגבל ןויצה לע בושחל הכירצ םג ינאו) ילש הרומה םע תויעב רוציל הצור אל ינא

?םיבשוח םתא המ

letter

:רמתל ונלש הבושתה בתכמ

,"שפוח" טנרטניאה רתאמ לאינד ןאכ ,רמת ךל םולש

,תדמול תא רפס תיב הזיאב .ךבתכמ תא אורקל ונחמש .רתאב ךרוקיב לע הדות - תישאר
הרומב רבודמש ןימאמ ינא ,יללכ-יתכלממה םרזה ןמ רפס תיב הז םא ?התיכ וזיאבו ,ןכיהו
התוא לש תויתדהו ,ינוליח אוה רפסה תיבו תיתד הרומה םא ?העוט ינא םאה .תיתד הניאש
תונפל ךירוה לע הבוח ,ץחל וא ,הפטה לש יהשלכ הרוצב וא ,הארוהה ךרדב תאטבתמ הרומ
.ךכ לע ןנולתהלו ,ךוניחה רשל קתעה םע ,תדמול תא וב ריעה שארלו רפסה תיב תלהנהל

הלדבה לידבהל שי ,ך"נתה ירועיש לש הארוהה תרוצב קר רבודמו ,וזכ אל איה םא לבא
.רפסה תיבב ך"נת ירועישב דמלנש רמוחה ןיבל ,דימלת לש תימיטיגלה ותנומא ןיב תטלחומ
םע םידמול ך"נתה תא .רוערע הילע ןיאש הדבוע היה ומכ םיהולאל סחייתמש רפס אוה ך"נתה
.תינוויה היגולותימה יבגל םג ,לשמל ,ךכ .םיהולאב הנומא תבוח ילב לבא ,ובש םיהולאה
רתי לכבו סונווב ,הרהב ,סואזב ןימאהל תבייוחמ תא התוא תדמול וא תארוק תאשכ םאה
ילב ,ך"נתב בותכ המ תעדל תשרדנ תא ך"נת ירועישב ?םש תועבומה תועדה לכבו םילילאה
םא .םולכ ךל הרקי אל .דומלל יששחת לא ,ןכל !תעדל קר .בותכש המב ןימאהל תבייוחמ תאש
הרקי אל ,המוד והשמ וא "בוט אוה םיהולא" םילימה וב שיש טפשמ ך"נתהמ טטצל תשקבתמ תא
הז .ובתכ םירחא המ תטטצמ קר תא - ךתעד תא ךכב תרמוא אל תא ירה .יטטצת תא םולכ ךל
זא .רישה תא םלקדמ היח ומאש דלי םג - "הכרבל הנורכז ימא" - קילאיב לש ריש םע ומכ
הנימאמ תאש רמוא אל הז טפשמה תא טטצל ."לארשי ומעל בוט םיהולא"ש ך"נתב בותכ זא ?המ
(םירחא םירבד ינימ לכ ול םיבושח וא) ך"נת דמלנש ול בושחש םיהולאש וא ,ןוכנ ןכא הזש
.םייק םנמא

המדנו ,היעב שי ןאכ .הליפת רועיש דומיל ןיבל יללכ רפס תיבב ך"נת דומיל ןיב לדבה שי
.תינויער הייפכ ךכב שיש םושמ ,הליפת רמול ברסל ךל רתומש יל

"שפוח" רתא תווצ ,לאינד ,ךלש


letter

Subject Secular Power Home