Subject Secular Power Home

?םיהולא לע תצק םג רפסל ונחטבהש ןוכנ

:ראשה ןיב ,רמאנ ובש ,ארוקמ בתכמ ונלביק ןמזמ אל

,ןפוא לכב .יתד יתייהשכ םג ,ךכ יתייה דימתו ,"םידרחה תוטלתשה"-ל דגנתמ ינא םג ". . .
אלו ,תודהיה ,המצע תדל םידגנתמ םתאש יל הארנ היה םכלש רתאה תא יתארקשכ
םא .וז תד וזיא הנשמ אל הזו ,תד דגנ םירבד רמול קדוצ הזש בשוח אל ינא ."תוטלתשה"-ל
.תוישפוח רתא אלו הריפכ רתא חותפל םיכירצ םתייה ,תדה דגנ בותכל םיצור םתייה

" . . . בגא ךרדב קר הז לבא ,והשמ תונשל לוכי וא רומא ילש בתכמה םא עדוי אל ינא

:השקבב זא ,םיפסונ םיארוק ןיינעת ונלש הבושתהש ונבשח

לאכ רתאב ונירבדל ביגמש ןושארה ךניא .תבגהש םיחמשו ,רתאל ךתיינפ לע ךל םידומ ונא
םילסופ וניאו ,תדל םידגנתמ ונניאש דבלב וז אל .איה אלו ,"תדל םידגנתמ" הרואכלש ימ
ןימאהל םדא לכל שיש תוכזה ןעמל קבאינ םדא ינבכש אלא ,תדב ןימאהל םדא לש ותוכז תא
.ץפח ובלש המב

ונאש לע ,ונדגנכ ןועטל יאשר ךניא .אטבתהל שפוחה םג אוה ןימאהל שפוחה ,תאז םע
ךלשמ הנוש העד ונל שי םא יכו ,"םיהולא" יורקה ךובסהו בכרומה אשונב ונתעד םיעיבמ
?תשמתשה הב "הריפכ" הלימה תועמשמ המ .וניפ רוכסל ,הרואכל ,ונילע הבוח ,ומויק יבגל
ולאו - םינימאמ שי .תיתדה הנומאה ךותמ עבונ המויק םצעש ,הלימב קחשמ התא ?המב הריפכ
לכמ ולא תורדגה םיחוד ונא ."םיער"ה ולא - םירפוכה שיו ,לוכיבכ ,"םיבוט"ה םישנאה םה
שוחל ןימאמ ונניאש ימל רתומ .םינימאמ םניאש שיו "םינימאמ" שי - ונתסריגל !לכו
תושוחת ןתוא שוחל ןימאמל רתומש ומכ ,הלמח ישגר ללוכ ,ןימאמש הז יפלכ םינוש תושגר
תרזגנה ,תיביטקייבוס הלימ וז "םירפוכ" .ןיא "םירפוכ" .םינימאמ םניאש ולא יפלכ
."םינימאמ" חנומהמ

זאמ ומע ררוג םדאהש ,תישונא השלוח תדמעמ ,ונתסריגל ,תעבונ םיהולא לש ומויקב הנומאה
םייגאמ תוחוכב תקזוחמ ,ילנויצר יתלב לגרה לש וחוכמ ,תוברת רסחו תורעמ שבוח ותויה
.תולפת תונומא לש םייטסימו

םימי םתוא לש תואיצמ חרוכמ עבנ - "םיהיהולא" הברהב זא - םיהולאב ןימאהל ךרוצה
ותוא ץליא םימי םתואב םדאה לש וקלח תנמ היהש עדיה רסוח .(םינש יפלא תואמ) םיקוחר
ובלבו ודיב חוכ ןתיו ,וידחפ תא גיפי ,ויכרצ תא קפסיש ,ןוילע חוכ ומצעל רוציל
ינב וירבח תאו הדשה תויח תא ריכה םדאהו רחאמ .תונכסה יאלמו םישקה םייחב ךישמהל
,בובז ,ליא ,הרפ ,רוש) םייח לעב םיהולא :ריכה םתוא םימלצב ויהולא תא ארב אוה ,םדאה
לאה רתוי רחואמו ,ןוגד ,תרותשע - שונא תונוכת לעב םיהולאו ('וכו שחנ ,עדרפצ
לעבו ,םעוטה ,שיגרמה ,שחה ,עמושה ,האורה - םדאה ישוח לעב לאה - יטסיאיתונומה
וא ביטימה ,תונוועה רכוז ,דסחה למוג ,עישומה ,הכמה ,אנושה ,בהואה - תוישונא תונוכת
.דועו דועו ,ךרוצל םאתהב לכה - ערמה

- םירחאמ ענומ התא ,ינש דצמ ,עודמ .ךכרדב ךל - הזכ םיהולאב ןימאהל שקבמ התא םא
אל" המ ?ךיכרצלו ךתויחונל תרציש לאה לעו ךתנומא לע תרוקיב ריבעהל ,לשמל ,ונתאמ
ינחלופה ךרוצבו ,םיהולא לש ומויקב הנומאה יפלכ תרוקיב תגצהב (ךתסריגכ) "קדוצ
?(לא תדובע אלא הנניא תד ירהש) "ותוא דובעל"

המ זא .ותנומא דגנ תרוקיבל ינלבוס ראשיהל - איהש תד לכב - יתד ןימאמל חונ אל דאמ
?ונחומ תא םוטאלו וניפ תא רוכסל ונתוא בייחמ הז םולכ ?רבדה ךכ םא

.רתאה תא ונינב ךכ םשל ראשה ןיבו ,ונרצונ ךכ םשל .ליבק הז - חכוותנ הבה - רמאת
!אלו אל - תויפ תמיתס .ןכ חוכיו

ןיא :ףסונ חוכיו וניניב שי ןאכו ,"תודהי" חנומה תא "תד" הלימב ללוכ התא ךבתכמב
אולמ תא רידגהל אבש ,בחר חנומ אוה תודהי ."תודהי" ןיבל "תידוהי תד" ןיב תוהז
,ונממ קלח קר איה תדהשכ ,םהיתורודל ידוהיה חורה םלועו תידוהיה תוברתה לש הפקיה
!המידק - ךכ לע חכוותהל שקבת .דבלב ןטק קלח םיתעל

ןכיה איה הלאשה .הברה תונשל יושע ךבתכמש קפס יל ןיא ,ןורחאה ךטפשמב רומאל דוגינב
,ןוידל רדגומ אשונ ךמצעל ןמס אנא הזכ הרקמב .חמשנ ,ונילא רוזחל שקבת םא .ימ לצאו
.ותוסכל תנמ לע םינש ושרדייש ,בחר ךכ לכ אוה ולוכ אשונהש םושמ

ונא ,ךמצעל דומיל רמוחכ וא ןוידל סיסבכ ,אשונב ןיינעמ רמוח אורקל חותפ התא םא
:לע םיצילממ

ריחמ) ןופלטב ןימזהל לכות .םילשורי ,"תישפוח תודהי" תאצוהב ,"םיהולא" תרבוחה .1
;02-5612127 וא 02-5611820 (ילמס

;(ל"נכ) "תישפוח תודהי" לש תומדוק תורבוח .2

ריחמב ןימזהל ןתינ .ןתיב-הרומז תאצוה ,רלמ ןדו היפוצ תאמ ,"תושפנה ידייצ" רפסה .3
.03-6812244 ,ןתיב הרומז - ידיג לא ןפלטל - ל"ומה לצא תורישי החנה


!רתאב רקבל רוזחת םא חמשנו ,ךתורישל םידמוע ונחנא

"שפוח" תכרעמSubject Secular Power Home