Home Koach Hiloni Home


?ימב לגלגתה ימ
הילצרה ,רימע ןד 'פורפ

תא ונתוא דמילו יעובשה ורועישב ונלוכ יניע תא חקפ ,ףסוי הידבוע ברה ,רודה הרומ
טרפבו ,"?ול ערו קידצ ,ול בוטו עשר" - אנד תמדקמ תושונאה לע הקיעמה הלאשל הבושתה
תא ונקית םחצריהבו ,ואטחש םידוהי לש םהילוגלג ויה םינוילימה תשש יכ ונל ריבסה
םגו ,"יגולואית אשונ" והזש זירכה ,בצק השמ ,אישנה דובכ .םימדוקה תורודהמ םהיתונווע
עודיה ,ןואגה ברהש תעדה לע תולעהל ןיא ירה - םתוגייתסה תא וגייס םירחאו ואל ברה
זירכה קרב-ינבמ לוק לאומש ברה .האושה תונברוקב יפוד ליטהל ןווכתה ,ולש לארשי תבהאב
ברה ומכ רתויב םילודג םישנא קר םילגוסמ הלאכ םירבד איצוהל .קומע דואמ רבד והז" יכ
."ףסוי

םתלחנ איה תומשנ לוגלגב הנומאהש המודקה העדהמ הארנכ ועבנש ,םיסוסיה דוע יל ויה םא
- היצלח תואצויבו תודהיב תלבוקמ הניאשו ,םירעבנ םידוה לשו םייביטימירפ םיטבש לש
,הב םינימאמ םישנאהמ 70% יכ דיעהו ישי ילא רבעשל רשה דובכ אב הנה ,םאלסיאהו תורצנה
אלה - דיימ יתענכתשה תאז יתעמששכ !תומשנ לוגלגב ןימאה ןייטשנייא וליפאשו
אלא ,וז ותנומא לע םוקמ םושב בתכ אלו זירכה אלש קר אל ,הבר יכ ותועיבצב ,ןייטשנייא
?ובבל ירדחל רודחל ישי ילא היה לוכי ךיאו ,תולפתה תונומאה לכמ הדילס עיבה ףא
ילואו ,ישי ילאל ברוקמה והשימב הלגלגתה ןייטשנייא לש ותמשנש אוה ךכל ידיחיה ןורתפה
עדיה תא קר אל ריבסהל לוכי הז !תאז ול הליגש אוהו - ומצע ףסוי הידבועב וליפא
!ברה לש ותוינואג תא םג אלא ,ישי ילא לש גלפומה


ידכ ,תומשנה לוגלג תרות תא ,תופיחדבו ,דומלל ילעש התייה תצרחנה יתנקסמ ,םינפ לכ לע
ןכל .הלילחו סח ,אבה ןוסאב תופסיהל לולעש ימב ,ןלציל אנמחר ,לגלגתת אל יתמשנש
.םיכרה םהידליו יתודודו ידודב ולגלגתה םהיתומשנש ולא לש םהיאטח ויה המ דומלל יתיצר
הפ-לעבש הרותב וילא תיניצר תוסחייתה םושו ך"נתב תומשנ לוגלגל רכז יתאצמ אלש ןוויכ
ןימאהל יל השקש ןוויכו ,רהוזה רפס תא אורקל יב הדמע אל יתונלבסש ןוויכ ,ם"במרבו
ךכ לע דומלל יתטלחה ,םידוהה םילילאה ידבועכ המארקבו הרסמסב ןימאמ ףסוי ברהש
י"ראה תרות פ"ע) תומשנ ילוגלג - רקפה ונניא םלועה" םשב ,קרב-ינבב ץפוהש ליווקשפמ
המ יתרריב לכ םדוק .אבה לוגלגה תועצמאב םשנועו םיאטח תמישר םש יתאצמ ןכאו ."(ל"ז
אב - ךסנ ןיי התושו תופירט לכואה" :םש יתאצמ יכ ,יתעד ילע החנו ,אבה ילוגלג היהי
אל יוגכ אבה ילוגלגבש דוע המ ,עיתרמ יכה שנועה יל הארנ אל הז ."יוג לש לוגלגב
.השדח האושמ ןכש לכ אל ,תוימשיטנא תופידרמ שושחא

אב המהב לע אבה" :המיז יאטוח ראשו תוירע ילגמ לש םהילוגלגל דעוימ המישרה רקיע
- ותלכ לע וא ויחא תשא לע ,למג - ותומח לע ,רומח - והער תשא לע ,"ףלטע לש לוגלגב
,ןותא - ומא לע ,הדיסח - ותוחא לע ,תפיכוד - היוג לע ,םאתהב ,הדרפ וא דרפ
רתפ אל לבא ,רתויב דדועמו בבלמ היה הז לכ ...תבנראב וא ןפשב לגלגתי - לאוסקסומוההו
תווצמ רמוש ידוהיב לגלגתהל אל ידכ רהזיהלו רמשיהל ילע אטח הזיאמ - היעבה תא יל
?חצרייש

םילוכי םדא ינב םא - ךופהה ןווכב םג תדבוע לוגלגה תרותש ןויערה יתעדב הלע זאו
לוגלגה היה המ ,ימצע תא יתלאש .םדא ינבב תולגלגתמ תויח םגש ירה ,תויחב לגלגתהל
םיאב םינישלמו ערה ןושל ירבדמ" יכ יתאצמ המישר התואב ?ףסוי הידבוע ברה לש םדוקה
ןיבשו ,לארשיב ערה ןושל חבונ והומכ ןיאש ,הז ונברל םיאתמ המ ."חבונ בלכ לש לוגלגב
יסוי ,ןוירוג-ןב דוד תא תונמל רשפא הזמ עורג ףאו "עשורמ עשר" ויפב ארקיהל וכזש ולא
רשאמ ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לכ תאו טרמלוא דוהאו ינולא הלוש ,ןמאנ בקעיו דירש
היפ תא םגש ,םעלב לש ונותא לש הלוגלג אקווד אוה ילואו ?חבונ בלכ לש ולוגלג תויהל
ולפנתי אל תויחה יבבוחש הווקמ ינא ?ותוא רוגסל םג חכש אל אוהה הרקמבש אלא - 'ה חתפ
.תיגולואית תונשרפ לש ןיינע קר והזש וניביו ,םדאה לש םיבוטה וידידיל ןובלעה לשב ילע

" :רמאנ תוכרב תכסמבו ,תובא תכסמב ,אמוז-ןב רמא "!תוירבה תא דבכמה - ?דבוכמ והזיא"
לכ ."ודובכ יפל הניאו ןקז היה םא ?דציכ אה .םהמ םלעתמ התאש םימעפ - 'םהמ תמלעתהו'
,המלש הנידמ הפאב ךילומש ,רודה גיהנמל בשחנש ימב אל ךא ,םתס הטוש ןקזב רמאנ הז
:םירצמב ףסוי לע רמאנש יפכ ,הנידמה יגיהנמ לכ ויפ אצוממ םיתחו וילא לגרל םילועשו
לכות אל" תווצמ ונילע הלח ןאכ - "וינפמ ולהבנ יכ ותוא תונעל ויחא ולכי אלו"
!ותוליווא תא עיקוהל ונילעו "םלעתהל


:קרב ינבמ תומשנה לוגלג ליווקשפ והזו
(רבודמ המ לע ועדת ,הצרעהב חנאייו 'שודקה י"ראה' והשימ דיגישכ ,ושכעמ)

Gilgool Nehsamot...

ףדה שארל


Home Koach Hiloni Home