Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

2 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,ענמת
:21.9.99

.םדוק ותומכ יתיאר אל .שדח תוצוח טלש יתיאר ,רופיכ םוי ברע ,ןושאר םויב
.וילע םותח ימ תוארל יתחלצה אל יתגהנש ןוויכמ
רומאכ - ןונגסב והשמ וא םיחא תווחא לע םש רבודש ןוויכמ יתוא זיגרה הזה תוצוחה טלש
:בותכ היה המ תרכוז ךכ לכ אלו יתגהנ
ינש היה "דחי םיחאה תבש" הזה תוצוחה טלשב םג הצמשל עודיה סויפה וצב ומכ ןפוא לכב
.אלל ינשהו הפיכ םע דחאה :םידלי
םע דליו היפוג םע הדלי :וא ,הפיכ םע דליו םייסנכמ םע הדלי :םיחא תבש יתיאר אל
.םיכורא םילוורש תלמש םע הדליו ןזואב ליגע םע דלי וא ,תיציצ
.תונב םע תונבו םינב םע םינב :םייתדה לש םיאנתה יפל קר איה םיחאה תווחא :ליגרכ
.שפוחל םידרחה לכ בל תמושתל

Forum Hofesh

,22.9.99
:ןב

יערד הירא - סטרקוס

וייח תא "בירקה" אוהו הריפסה ינפל תיעיברה האמב יחש ינווי ףוסוליפ היה סטרקוס
הרקמב הקדצ שממ אל איהשכ םג ,טפשמהו קדצה תכרעמ ןעמל (וייח לע רתיו ןוכנ רתוי)
.ולש

לכל דוגינב םגו עבטה תא ורקחש הפוקת התואב םירקוחה בורל דוגינב םדאה תא רקח סטרקוס
.םולשת וחקלש םיצרמה

לאוש היה אוה ,ותא רבדל הצרש ימ לכ םע רבדמו הנותא ריעה רכיכב בבותסמ היה סטרקוס
תולאש לע םג בישהל םיעדוי אל םהש ןיבהל םישנאל םרגו םירורב םיאשונב תוטושפ תולאש
.המודכו דובכ והמ ,תרוסמ יהמ ןוגכ םיטושפ םיאשונב

רערע םג אוה ףסונבו םירישעה אלו םימכחה להנל םיכירצ ריעה תאש ןימאה סטרקוס
.ודגנ טפשמל הליע שמישש רבד ,םיקיתעה םינוויה םילאה לש םחוכ לע

.רעונה תתחשה לעו םילאה יוזיב לע טפשנ סטרקוס

.יעמשמ דח ןיד רזג לע וטילחיש שקעתה סטרקוס ךא ותומב וצר שממ אל םיטפושה הארנכ
וליפא יכרד תא הנשא אל ינאש םכל ועד ךא ינוכזת לא וא ינוכז" :וטפשמ ךותמ עטק הנהו
תא התשש ינפל אלכב המ ןמז ההש אוה טפשמה רחאלו טפשמב םשא אצי סטרקוס ."תומל ךרטצא
אוה ךא ,חורבל הרזע וידימלת י"ע םימעפ המכו המכ ול העצוה אלכב בשיש ןמזב .לערה
.תקדוצ הניא איהשכ םג טפשמהו קדצה תכרעמ תא דבכל ךירצש ותנומא ךותמ בריס

תויהל רשפא יא יכ םא) קדצ טפשמ היה םג הארנכש טפשמב עשרוהש יערד הירא ותמועל
ןעמל ומצע תא בירקה אל אוה (יאכז יערד םא וליפא) סטרקוסל דוגינבו (ךכב םיחוטב
תלשממב םינפה רשו תסנכ רבח ותויה ןמזב גציי ומצעב אוהש היטרקומדהו קדצה תכרעמ
תא הזיב םגו הדגנ םלש רוביצ לש תונגפהל םרגו קדצה תכרעמל דגנתה אוה ,והינתנ
.(ולש םישאמ ינא תטלקב) םיטפושה

ונלצא םגש ,קדצה תכרעמ ןעמל ךייח תא בירקהל ךממ םישרוד אל ,אלכב בש ,הירא זא
.רתויב ןוילע אוה םייחה ךרע םיינוליחה

שפוחה ירהו .השע אל אוהש רבד לע ירצמה אלכב בשי ףסוי םגש ,אלכב םינש המכ טקשב בש
.תודבע וליפא תענומ אל תדהו ונלש תדב ןותחת יד ךרע אוה

Forum Hofesh

,24.9.99
:רואיל ץרפ ןר

הבושתב הרזחהל רנימס = תינויצה הצעומה

,םולש שפוחל

םולש רעונו צרמ רעונב רבח ,ילאקידר ינוליחו קהבומ ינלאמש ינא ,רואיל ץרפ ןר ימש
תינויצה הצעומל יתפרטצהשכ .הנשל בורק תינויצה הצעומב רבח םג ינא רתיה ןיב ,וישכע
(הזב וקסע םה תמאב הלחתהב) תלוזל הרזעב םיקסוע הז ןוגראבש חוטב יתייה '99 רבמבונב
- הזב ןיבמו ןיינעתמ ונניא תמאב רעונהמ דבכנ קלחו) רעונל תונויצה אשונ לש הרבסהבו
.('וכו ריאי ,יקסניטוב'ז ,שיבה קסע לע עצוממ רענ לואשל םעפ וסנת

רעונ תחלשמל םינוימו תוניחב לע (ירוגמ ריע) הננערב הצעומה תזכר העידוה דחא םוי
םייעובשל סוטל הצור היה אל ימ) םינוימב קלח תחקל יתמכסהש ןבומכ .תפרצל הצעומה םעטמ
םייעובש ךרעב לש ןמז קרפ רחאל .(?םירחא םירענ םע שגפיהלו תפרצל םירחא רעונ ינב םע
תומלתשה לש םיימויל עיגהל ךירצ ינאשו תוניחבה תא יתרבעש ןיוצמ ובש בתכמ יתיבל עיגה
.(םכל בתוכ ינא ויתובקעבש הרקמה ליחתמ ןאכ) םילשוריב

הפיכ שבלנ םויה תועש בור ךשמבש וניליג ,ונתיאמ םיפצמ המ ונעמש הבש הנושארה האצרהב
םישנא המכ תפרצב םירענל תוארהל ידכ לכה ,תוימוימויה תוליפתה לכ תא תעדל ךרטצנשו
ללכמ זוחא 20 -ל הווש םידרחה + םייתדה זוחא םכריכזהל) "םיבוט םידוהי" לארשיב
היינשה האצרהה .(לארשי תנידמב םיברעה זוחאל ההז הז זוחא ,לארשי תנידמ תייסולכוא
ףוס תארקל ."םיבוטו םיאג םידוהי"כ ההדזנש בושח המכ לעו היהנ םהב תומוקמה לע התיה
והימ" היה אשונהו הריבעה (ער והשמ הזב שיש אל) הייתד הרענש הנדסל וניכז םויה
ללכ הזו הביבסהו םירעש האמב רויסל ונעסנ זא :הלילב היה אישה לבא .". . .ידוהי
:ותוא יתלאשש הלאש הנה .הרותה תודהי םע ההוזמה ידרח בר םע החיש/האצרה וליפא

הצור ינאו רחבנ םע ונחנאש ונל ריכזהל םיגאוד ןמזה לכ ידרחהו יתדה רוביצהו התא" :ןר
םתס םהש וא ?ורחבנ םה המל ,םיניס יצחו דראילימ םע המו ונרחבנ קוידב המל לואשל
"?םימייק

."רבד ותוא קוידב הז ?רחבנ קרב דוהא המל" :ברה

םיהולא ךריכזהל .רוביצה תיצחממ רתוי ידי לע הלשממה שארכ שמשל רחבנ קרב דוהא" :ןר
לא אוה םיהולאש תרמוא תאז ונמכסהש םינושארה ונחנאו ונילא הנפש ינפל םימע המכל הנפ
."םירחא םימעמ קרזנש לאב רחבש רחוב םע ונחנאו רחבנ

ןרקש דירש יסוי המכ יל רפסל טילחה אוה יל תונעל םוקמבו םלעתהל טילחה ברה עגר ותואב
.תיסמו

רנימסל םשה תא תונשל דעב ינא .תאזה "תומלתשה"ב התייהש םילדחמה תמישר תרמגנ ןאכ
הירוטסיה ירועישמ יתנבה ינאש המ יפל .ןכותל רתוי רושקש םש היהי הז ,הבושתב הרזחה
ל"ז לצרה ירה :ךפהל אלא םייתד ויה אקווד ואל םינויצה תונויצ אשונב יתארקש םירפסהמו
.הנידמהמ תדה תא דירפהל הצר

תא םג ול תוארהל ךירצ תיתימאה לארשי תנידמ תא ידוהי רעונל תוארהל םיצור םא יתעדל
רשקבו תדה לש אשונה תא םיריכזמו הדימב םיטסיאתאה לש דצה תאו ירצונהו ימלסומה דצה
!הפ םייח םיברע םג םואלל

shimonl@inter.net.il :תובוגתל

Forum Hofesh

,25.9.99

לודגה קירטה - תורבדה תרשע .1

בושח אשונ שיגדהל קר יתיצר .םהילע רתאב רכזוה רבכו ,תורבדה תרשע תא םיריכמ ונלוכ
.םהב

רומשל ודעונ םיקוחה - הרבח התויה םצעבו .היקוח ודלונ ,תישונאה הרבחה תווהתה תישארב
אלש המל - ורמא םהו - דחא דועב שגפש ,םדא היה היה - ומכ והשמ) .המויק ךשמה לע
.בוט רתוי ונלוכל היהיו ,וניתב לע הרימשה תא קלחל ,דחיב רתוי דוצל לכונ ךכו ,דחאתנ
םימעטמ דחי ורבחש ,םילאודיבידניא תרובח ,םישנא לש הרבח - החתפתהו הלדג הרבחה ךכו
תעכ - דבלב םהילע ולפי םויקה תומישמ לכש םוקמב .בוט רתוי םהל היהיש - םייטנסרטניא
.(לק רתוי לכהו ,רתוי הברה ןיב קלוחמ לכה

םיפקתש 'םיילסרבינוא םיקוח' ארקנש המ) הניקת הרבח םויק ךשמה לע רומשל ודעונש םיקוח
םיקוח םויק-יא ירהש .'וכו בונגת אל ,חצרת אל - ומכ םיקוח םה (איה רשאב הרבח לכל
.היכרנאל ,הרבחה תוררופתהל ליבוי הלא

:טק עגרל תורבדה תרשעב טיבנ ואוב זא
. . .םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהולא 'ה יכנא .1
. . .הנומת לכו לספ ךל השעת אל . . .םירחא םיהלא ךל היהי אל .2
. . .אוושל ךיהולא 'ה םש תא אשית אל .3
. . .ושדקל תבשה םוי תא רוכז .4
. . .ךמא תאו ךיבא תא דבכ .5
חצרת אל .6
ףאנת אל .7
בונגת אל .8
רקש דע ךערב הנעת אל .9
. . .דומחת אל .01

הרבח לכל םיטנוולר - 6 דועו ,תידוהיה תדל םידחוימ םיקוח 4 - הפ ונל שי המ זא
םיחוכיוו םויה דע שי "ך"נתה תא בתכ ימ" לע - בגא ךרד) ך"נתה בתוכ השע המו .תנקותמ
לכש טעמ םע ינויגה םדא לכו) הרבח לכל םייטנוולר םהש םיקוח בליש - (תואדוו-יאו
םצעב .תידוהיה הנומאל םצעב םיעגונה ,תד יקוח םע ,(םתונוכנב ריכהל לוכי ודוקדקב
ןתונו םינושארה םיקוחה תונוכנב ןימאהל ארוקל םרוג ,םיינשה בוליש לש הזה "קירט"ה
.(. . . םינושאר םיעיפומ תדה יקוחש םג המ) םינורחאה ומכ תועמשמו לקשמ םהל

םירופיכה םויב םימצ המל וא תדה תוהמ .2

,תוליפתב וזה תיפוסניאה העקשהה עודמ - םידרחה תא עינמ המ ןיבהל יתיסינ םצעבשכ
רוזעל "הווצמ"ל דוגינב ,הכוסב תבשל "הווצמ" וז עודמ גשומ יל ןיא - ??) תווצמ
עינמה כ"הסבש ,ןיבהל השק ךכ לכ אלו - (םדוק ףיעס האר ךכ םשל לבא - ןוזמב םיינעל
.שנועמ דחפה .דחפה אוה ירקיעה

ןמזה לכו .האלמ תורגבל דעו טועפ ותויהמ ,םכמצעב דלי םילדגמ םתא ובש ,בצמ םכל וראת
אבא - דמלת אל םא .ךל ץיברי אבא - לכאת אל םא - ןויערה תא שארל ול םירידחמ םתא הזה
ולא - ץיברה אל םלועל אבא - םצעבשכ .ךל ץיברי אבא - ס"יב םייסת אל םא .ךל ץיברי
אוהה דליה תא האור התא - ונרמואב ונירבד תא םיחיכומ ונאש אלא .םימויא קר ןבומכ
.ול ץיברה "אבא"ו ,רמוא "אבא"ש המ השע אל אוה - (לובח ולוכש דלי לע םיעיבצמ)

לכ .םיסכודותרואה םייתדב דליה תאו "םיהולא" -ב "אבא" תא ףילחהל הז ראשנש המ וישכע
אל .שינעי םיהולא ,אל םא יכ - םירופיכה םויב םימצ .שנועמ דחפה אוה םתוא עינמש המ
,אל םא יכ - תבשה תשודק לע םירמוש .שינעי םיהולא ,אל םא יכ - רשב םע בלח םילכוא
- םלועב השענש ער לכ לע עיבצהל טושפ דואמ - שינעי םיהולא ךיאו .שינעי םיהולא
- ךפהה םג דבוע הזש ןבומכ .(םימדוק םירמאמב יתיארש ומכ) םיהולא די יהוז - דיגהלו
םיהולא די - רמולו םדא לש החלצה לע עיבצהל לק - בושו) ךל לומגי םיהולאו - בוט השע
.(. . .הפ התייה

אוהש קר אלו .'שינעי םיהולא' - ןויערה יכרב לע הלדג הלוכש המלש הדע םכל וראתו
- תואמגוד תורסח אל ןורחאה ןמזבו) וארת הנה .השק יד הרוצבו ,שינעמ םג אוה - שינעי
(ילוא) רשפא זא .(. . ."םירפוכ"ה לע האבה םיהולא די - ןקירוה ,תוקזח המדא תודיער
ותואמ ונוזינ םהיתובא םגו ,ךוניח לש הדלות וז כ"הסב .םינימאמה תא ןיבהלו תוסנל
. . . םהיתובא יתובאו ,ךוניח

- תישיאו .דחפה לע תורבגתהה אוה הבושתב םירזוחה לש ירקיעה ישוקהש ,חינמ ינא םצעב
ןיבהלו ,תודלימ ועמטוהש תונויערו תועדמ ררחתשהל - יניצר יד ישוק הזב האור ינא
. . .תיספא יד תועמשמ לעב אוה "שינעי םיהולא"ש

םיימש יארי - (דחפמ = דרח) םידרח = םייסקודותרואה םייתדה - הנטק הטודקנא דועו
.(ך"נתב עיפוה הז יוניכש בשוח ינא ךא ,קוידב רכוז יניא)


ףדה שארל


Subject Secular Power Home