הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

92 רפסמ ןוילג

רבדמב ארוק לוק
ןצינ תאמ
האלה ץיפהל ידכ דרוו ץבוק ןאכ דירוהל רשפא

דגנ קר אל רוכזל בושח "הלא םישק םימיב" לבא ,שודנ תצק עמשנ ילוא יוטיבה
,ינוציחה טקילפנוקה םויה אובב טוקשי רשאכ .המ לע םג אלא ,םימחלנ ונא ימ
.ונתומד לע תימינפה תיזחב םייתניב ונחנזהש המ םע רתווינ

אוהו ,ול הבושח היטרקומדה ,תיטסילרולפ וייח תפקשהש הז - ישפוח ילארשיכ
,הדובע :םוי-םויה יקוסיעב ללכ ךרדב דורט ךניה - הרבחהו הנידמה תא תרשמ
םג התא .הנידמו םידרח ,תד יאשונב הקצומ העיד ךל שי .'וכו תואירב ,החפשמ
.ךידי ןיבמ תימינפ תיזח התוא תקמוחו תכלוה ךיא שיגרמ

המכ תבוטל ,ןטק םוכס קר ולו ,םורתל תויורשפא רפסמ ךל עיצהל יל השרה
רבד םישועו ,דבלב תומורתמ םימייקתמ ,תובדנתהב םילעופה ,םירכומ םינוגרא
.(שח התא ךכ םא) רבד תושעל ןבומכ בייח ךניא - דבלב השקב יהוז .ןודנב המ
האלה הז בתכמ רבעהו ירשפאה םומינימה תא תוחפל השע אנא ,הז הרקמב
.ךירבחל.םירושימ רפסמב תלעופה המושר התומע הניה 'שפוח-.ה.ל.ע' - שפוח-.ה.ל.ע
וא אוהש ימל יטפשמו יגולוכיספ ,יתחפשמ ,יתרבח ,ישיא דעס תנתונ התומעה
תעינמל תלעופ םג התומעה ."הבושתב הרזחהה" ךילהתמ ועגפנ ותחפשמ
התומעה הליעפמ ףסונב .תיתד הייפכ לש תועפותב המחלמלו תוירנויסימ תולועפ
לודגה ילארשיה טנרטניאה רתא אוהש ,(www.hofesh.org.il) "שפוח" רתא תא
תקסוע םהב םיאשונבו הנידמו תד יאשונב םירמאמו בר עדימ זכרמה רתויב
.רתאב םיעיפומ שפוח-.ה.ל.על םורתל תויורשפאה לע םיטרפ .התומעה

.ידרחה להקל םג הנופה ויתולועפב ידוחיי ןוגרא וניה 'תמא תעד' - תמא תעד
,תינרדומ תיעדמ טבמ תדוקנמ םיינרותו םיידומלת םיטסקט חתנמו רקוח ןוגראה
םייתכליה םיאשונב תיתרוקיב הבישח יתד להק ברקב םג דדועל הרטמל ול םשו
גיצהל האבה תלבוקמה תידרחה הסיפתל דוגינב .תומודק תועדמ ישפוח חוכיוו
'תמא תעד' תשמתשמ ,"תינוליח תונקיר" לומ לא "אלמ ידוהי םירפס ןורא" לוכיבכ
גתומה .תינשדח הבישח לש תיתד-תידרח העונת ררועל ידכ ומצע יתכליהה טסקטב
תוקולח ויבגל תועדהו ,ץראב ידרחה רזגימב םויכ ידמל רכומ וניה 'תמא תעד'
,www.daatemet.org.il רתאב ןוגראה תוליעפ לע דוע דומלל ןתינ .וז היליהקב
.'תמא תעד'-ל םורתל תויורשפאה לע םיטרפ םיעיפומ םג םש

תא בוזעל ורחבש םישנאל תובדנתהב תעייסמ הלאשל םיאצויל הדוגאה - ל.ל.ה
ללכ-ךרדב םילקתנ הלא םישנא .תישפוחה הרבחב בלתשהלו ידרחה םייחה חרוא
הרבחב רוסחמ ללגב ,םינותנ םה ול םוצעה יתוברתה יונישה ללגב :םימוצע םיישקב
םיצחלו םהיתוחפשממ ירשפא קותינ ללגבו ,יכוניח רעפ ,תוילכלכ תויעב ,תכמות
תקפסמו אשונל הקוצמ יוק הליעפמ .ל.ל.ה .וכייתשה הל תמדוקה הרבחהמ םידבכ
.www.hillel.org.il/about_h.html הדוגאה רתאב טרופמש יפכ םיכרד רפסמב עויס
ךכ טילחהש ימל קר תעייסמ אלא ,הלאשב האיציל םישנא ענכשל תלעופ הניא ל.ל.ה
.רתאב םיעיפומ ל.ל.הל םורתל תויורשפאה לע םיטרפ .ומצעב.תורחא תויתובדנתה תויוליעפב םגו ףסכב .תצק וא הברה - םורתל ןבומכ ןתינ
םירבדל תוכחלו םולכ תושעל אל םג ןתינ .םש םוליעב וא יולגב םירבד תושעל ןתינ
.האלה הז ףד ריבעהל תוחפה לכל ןתינ .םמצעמ ורדתסיש

םייטרפ םיבאשמו ןמז תעקשה ךות האלמ תובדנתהב םילעופ ל"נה םינוגראה לכ
ןטרסב ברק םילהנמ אל םה .םישישקל ןוזמ םיקפסמ אל םה .םהב םיליעפה לש
.םיכרדה תונואתב המחלמל םיעייסמ אל םגו ,םילייחל יש םיקלחמ אל םה .סדייאבו
ןאכ היהת יחכונה היפואב ונתנידמ םא בר קפס - ןאכ ויהי אל םהימודו םה םא לבא
.בר ןמז