הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

40 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,הוונ םורמ ,רוצ עטנ
:20.11.2000
הוונ-םורמ תנוכש לש שדחה קבאמה

םוקל רומא היה רשא ס"ש לש ס"היב דגנ הנגפהה ירחא םישדוח העברא ישוקב
"רטנס םורמ" ןוינקב החתפנ יצחו שדוחכ ינפל :שדח קבאמ הנוכשב לחה הנוכשב
.םירשכ אל םינדעמ תרכומ רשא "ערזמ ינדעמ" תשרמ היינדעמ הנוכשה בלבש

תונפל הנוכשה יבשותל םיארוקה םיריילפו םיזורכ הנוכשב וצפוה ןורחאה עובשה ףוסב
םעב סואימה למס" - ריזח תרכומ איהש םושמ היינדעמה תריגס תא שורדלו הייריעל
ריזח םע םי'ציוודנס םינוק הנוכשה ידליש ,םיזורכב רמאנ ,ןכ ומכ .הרואכל ,"לארשי
."תופי םינפ רבסב םיחומה" םימותח םיזורכה לע .ריזח םילכוא ןכא םהש תעדל ילב
םישדח םיזורכ ולתנ תרחמלש רקובב רבכ לבא עובשה ףוס ךלהמב ושלתנ תוזרכה
.תוינוכמ לע םיריילפ וקלוחו

רוכמל רסאנ היינדעמה לעש ,רמאנ ינג-תמר ןומוקמב המסרופש הבתכב ,תאז תמועל
,הבתכב דוע .דבלב הנוקה תיבב וא תונחה ךותב הב רכמנה תא לוכאל ןתינו םי'ציוודנס
תריכמ רסואה ינוריעה רזעה קוחש תנעוט איה וב ץ"גב השיגה היינדעמה תלעבש רמאנ
.קוסיעה שפוחב עגופ ריזח

,ריזח תריכמ רוסיא אשונב ינוריע רזע קוח שי" :ןומוקמל ןג תמר תייריע רבוד תבוגת
ווק-סוטטס םייק ,ולא דצל .תבשב םיקסע חותפל רוסא הנידמב קוחה יפל ,ףסונבו
דוביכו תונלבוס ,הנבה ךות ,דיתעב םג רמשיהל ךישמיו םינש ךשמב רמשנש םיוסמ
תיסחי השדח איה הוונ-םורמ ןוינקב היינדעמה .יתד אלהו יתדה רוביצה ןיב ידדה
ונא .התריגסל ינוריעה חוקיפה לעפ הז עקר לע .יתד רוביצ םג ררוגתמ וב רוזאב היוצמו
".ץ"גב לש הטלחה לכ ןבומכ דבכנ

יתד םדא ףא ,הכ דע" :היינדעמה תריגסל םיצחל וילע ולעפוה אלש ןעוט ןוינקה ל"כנמ
ףא .'יסיכב יפסכ' יל ורמא םייתד םישנא .ול עירפמ היינדעמה ןיינעש יל רמול שגינ אל
אל רשבהש םיגאוד ונחנא תאז דבלמ .םינדעמה תא תונקל םישנאה תא חירכמ אל דחא
וא תונחה ךותב קר םהמ תונהיל לוכי ערזמ ינדעממ תונהיל הצורש ימ ,הצוחה אציי
".הריגסל דגנתמ ינא .םי'ציוודנס תרכומ אל תונחהש הביסה תאזו ,ותיבב

היינדעמהו רמשיי קוסיעה שפוח םימרוגה לכ לש תובוטה תונווכה לכ םעש הווקנ
.החותפ ראשית

הוונ-םורמ תנוכש ,עטנ

Forum Hofesh

,דרפנב ומגרית לט-ןבול זעובו רשא
:2000 רבמצד

םוגרת) םוניהגה לש הקימאנידומרתה
(תיטנרטניא הקיסאלק לש תילגנאמ

התיה הבושתה .האבה הלאשה העיפוה ןוטגנישוו תטיסרבינואב הימיכב עצמא ןחבמב
התיה טנרטניאל ךרדה םשמ .ויתימעל התוא הארה רוספורפהש דע תחלצומ ךכ לכ
.הבושתהמ תונהל םילוכי ונלוכו ,הרצק


?(םוח גפוס) ימרתודנא וא (םוח טלופ) ימרתוסקא אוה םונהיגה םאה :סונוב תלאש

קוחב שומיש ךות ,תויתדה םהיתונומא תא ומאתש תוחכוה ורביח םיטנדוטסה תיברמ
.ץווכתמ ותוררקתהבו טשפתמ ותוממחתהב זג ויפל ,(Boyle's Law) ליוב

:ךכ בתכ דחא טנדוטס לבא

בצק תא תעדל ונילע ךג םשל .ןמזה םע םוניהגה תסאמב יונישה תא תעדל ונילע תישאר
עגרמש החטב חינהל רשפאש יל הארנ .ןתביזע בצק תאו םוניהגל תומשנה תסינכ
תא תובזוע ןניא תומשנ ,ךכיפל .דוע ונממ אצת אל איה ,םונהיגל תסנכנ המשנש
תותדה לש תועיבקה תא ןחבנ ,םונהיגל תוסנכנ תומשנ המכ הלאשל רשא .םונהיגה
םינימאמה לע הנמנ ךניא םאש תוסרוג ולא תותדמ המכ .םויכ םלועב תומייקה תונושה
.םוניהגל עיגהל ךניד ,תדה התואב

רתומ ,תחא תדמ רתויב ןימאמ םדא ןיאו רחאמו ,ךכ תסרוג תחא תדמ רתויש ןוויכ
םויכ התומתהו הדוליה ירועש ןתניהב .םונהיגל תועיגמ םלועב תומשנה לכש ,חינהל
.םוניהגב תומשנה רפסמב (ילאיצננופסקא) יכירעמ לודיגל תופצל רשפא

הרוטרפמטהש ידכש עבוק ליוב קוחש ןוויכ ,םוניהגה תוטשפתה בצק תא ןוחבל שי התע
.תומשנה רפסמ תלידג םע לודגל בייח םוניהגה חפנ ,םיעובק וראשי םוניהגב ץחלהו

:תויורשפא יתש ןנשיש ןאכמ

הרוטרפמטה זא ,וכותל תומשנה תסינכ בצק רשאמ רתוי טאל לדג םוניהגה חפנ םא .1  
.ץצופתי םוניהגהש דע ולעי םוניהגב ץחלהו      

תומשנה תסינכ בצק רשאמ רתוי רהמ טשפתמ םוניהגהש ןבומכ איה הינשה תורשפאה .2  
.ירמגל אפקי םוניהגהש דע ודריו וכלי ץחלהו הרוטרפמטה הזכ הרקמב .םוניהגל      

?הנוכנה תורשפאה ןכ םא המ

יתויהל הנושארה הנשב יל הרמאש ,ןאיינאב הזרט המלעה לש התנעט תא הנוכנכ לבקא םא
יתחלצה אל ןיידעש ןתנהבו ,"ךתיא בכשא ינאש ינפל רק היהי םוניהגה ..." :טנדוטס
אוה םוניהגהש ענכושמ ינא ןכלו ,תלפונ 2 רפסמ תורשפאש ירה ,סקס התיא תושעל
.אפקי אלו ,ימרתוסקא

.A ןויצ לביקש התיכב דיחיה היה הז טנדוטס


Forum Hofesh

,ןרק
:28.11.2000

שפוח רתא לש וכרדו ותוחילש לע תובתכתה

,םולש

,יוניש לש רתאהמ רושיק ךרד םכרתא לא יתעגהו (תינוליח ינא) ןרק ימש


:28.11.2000

לבקל ,תווצל ירבח םע דחי ,יתחמשו ,שפוח רתא תווצב הרבח ינא .הריש ימש ,ןרק ךל םולש
רפסמ בוהצ רקראמב יתנמיס .לוחכ (font) ןפוגבו ךשמהב ךל תנתינ יתבושת .ךבתכמ תא
.יתבושתב םהילא סחייתא ינאו ,ונל תרעהש םירבדםכרתאב יתרקיב .םיינויחהו םייתדה ןיב ץראב םייקה בצמה תא תונשל תניינועמ יתייה דואמ
:תוראה /תורעה רפסמ יל שי .םירעפה לע רשגל תנמ-לע םורתל ךרד אוצמל הרטמב

םתומכ (תילכיש) םיחתופמ םניא ,םינוליחה ןמ םיתוחנ םייתדה וליאכ בצמה תא גיצמ רתאה .1
"שפוח" ותרתוכש רתאה תא חולשל יתיצר הליחת .תואשנתהב םהילא רבדל יוארש הלאככו
התא םא" לש רושיקל יתסנכנו (יל וחליס) יתאטחשמ ךא ,דחאכ םיינוליחו םייתד ירבחמ המכל
לוזליזו "תינוליח" הייפכ לע םא יכ "שפוח" לע םירבדמ םכניאש תולגל יתבזכאתה ,"....יתד
רוביצל םייתדה דצמ תובלעה לע םירבדמ םתא ,"ינוליח התא םא" ףדב :אמגוד איבא .םייתדב
,םהיפלכ ינוליחה רוביצה דצמ תובר תובלעה תורכזומ אל "יתד התא םא" ףדב וליאו ,ינוליחה
.'וכו "ןחלופ" ומכ םיעגופו םייניינע-אל םיגשומב שומישו תומשאה תחטה אלא

הז ,הרכהו שוביגו םירעפ לע רושיג גישהל תנמ-לע תאז םע ךא ,םיכורב םכיצמאמ יכ הרובס ינא
רוציקבו טקייורפב םתכימת תא גישהלו םתפקשהו םכרד תא םג דבכל שי ,שפוחו ,הז לש ונוצרב
ינא ךא ותוא ץיפהלו יירבחל םכרתאל רושיק תונפהל הצור יתייה דואמ .דחי תאז תושעל
ןוויכ םהב עוגפל תניינועמ ינניא -הז בלשב תאז השעא אל ןכ-לעו םהב עגפיי אוהש תששוח
אל טרפבו ינשה דצב עוגפל תוכז ןיא דצ ףאל !םייתדל םגו םינוליחל םג שפוח דעב ינאש
."רשגמ"ו "רשפמ" לש תשופחתב

תוחפשמ הבוטל םילפמה תסנכב םויכ םירבועש םיקוחה לכל תוסחייתה םכרתאב יתאצמ אל .2
."םהידומיל" תא בצקתל תנמ-לע םימלשמ ונאש םיברה םיסימל תוסחייתהו םידלי תוכורב
.הלא םיאשונב עיפשהל םיעיצמ םתא דציכו ולא םיאשונל תוסחייתה אורקל חמשא

הבר הדות
.הכורב המזויה ןורקיעבו
החלצהב


:יתבוגת-יתבושת ירהו

לבא ,תאזכ ךרד שפחל ךתוכז .םירעפה לע רשגל תנמ-לע םורתל ךרד אוצמל :תבתוכ תא .1
,הנקסמל ונעגה תוטעמ אל תובזכאו בר ןויסינ רואל .שפוח רתא לש וידעי ןיב םייק אל הזכ דעי
דצב ,ןבומכ ,רבודמ ןיא .וזכ הנומא-יא ןיבל םיהולאב תינוציק הנומא ןיב רושיג ךרד ןיאש
.ידרחה ,ינוציקה דוחייב ,יתדה ןימאמה לצא תובייחתמה ,תוינחלופה היתוכלשהב אלא ,ינומאה
רתוול ןכומש דחא יתד יתאצמ אל ןיידע .םירותיוול םינכומ ונחנא .ידדה רותיו ותועמשמ רושיג
ןכומ יתדש המ לכ .יל ירפסת הזכ יאצמתשכ .םהב בייוחמ אוהש םיברהמ דחא ינחלופ ןורקיע לע
.ינוליחה לע תופכל שקבמ אוהש תויפכהמ קלח לע אוה "רתוול"

(תילכיש) םיחתופמ םניא ,םינוליחה ןמ םיתוחנ םייתדה וליאכ בצמה תא גיצמ רתאה :תבתוכ תא
הנעט לכמ תחא המגוד ילא יחלש אנא ?םנמאה .תואשנתהב םהילא רבדל יוארש הלאככו םתומכ
.רתאב ונלש תאזכ תוחסנתה הריכמ אל ינא ןכש ,תאזכ

לוזליזו "תינוליח" הייפכ לע םא יכ "שפוח" לע םירבדמ םכניאש תולגל יתבזכאתה :תבתוכ תא
רוביצל םייתדה דצמ תובלעה לע םירבדמ םתא ,"ינוליח התא םא" רתאב :אמגוד איבא .םייתדב
אלא ,םהיפלכ ינוליחה רוביצה דצמ תובר תובלעה תורכזומ אל "יתד התא םא" רתאבו ינוליחה
.'וכו "ןחלופ" ומכ םיעגופו םייניינע-אל םיגשומב שומישו תומשאה תחטה

,יתרבח-ילאיצוס רתא אוה ןיא .היתורוצל תיתד הייפכמ שפוחל קבאנש ,ינוליח רתא אוה שפוח רתא
הז םוחתב ךתייפיצ ,ךכיפל .תינוליחה הרבחה לש םיבורמה היאולחת תא ןקתל םיאב ונא ןיאו
שרופמב םירמוא ונחנא ןכש ,יטנבלר אל עטק ןאכ תטטצמ םג תא .ונתוליעפל תיטנבלר הנניא
,http://www.hofesh.org.il/crime/crime.html - עבק רודמל המדקה הווהמש - אבה ףדב יאר -
- םיעשופו םינוגה ,םיאמרו בבל-ירשי ,םיערו םיבוט םישנא שי םייתדה ברקבכ םינוליחה ברקבש
.הללכה םושמ םימייוסמ םייתד םישנא לע רתאב ונלש הרימא םושב ןיאו

ינשמ היוגש איה "ןחלופ" ומכ םיעגופו-םייניינע-אל םיגשומב שומיש םישוע ונחנאש ךלש החנהה
:םייתד םניאש םיבר םישנא םיעגפנ ומושייבש םושמ ,יתדה ןחלופה לע תרוקיב ריבעהל ונתוכז :םימעט
,יחרזאה הנשה שאר תוגיגחב ,תורשכה םוחתב םיקסע ילעב ,ןותיחה ילוספו תונוגעה ,לשמל ,יאר
יתלבהו תועשורמה ויתוכלשהב אלא ,ומצעלשכ יתדה ןחלופב ,אופא ,ןיינע לכ ונל ןיא .דועו דועו
רבד וב םיאורש ,םייתדה אלו ,םינוליחה םה "ןחלופ"המ עגפנש ימ .םייתד םניאש םישנא לע תוישונא
.םייח םיהולא

לע רושיג גישהל תנמ-לע תאז םע ךא ,םיכורב םכיצמאמ יכ הרובס ינא :תבתוכו הכישממ תא
תא גישהלו םתפקשהו םכרד תא םג דבכל שי ,שפוחו ,הז לש ונוצרב הז ,הרכהו שוביגו םירעפ
אל טרפבו ינשה דצב עוגפל תוכז ןיא דצ ףאל ...דחי תאז תושעל רוציקבו טקייורפב םתכימת
."רשגמ"ו "רשפמ" לש תשופחתב


םיריכמ ונחנאש דיחיהו דחאה "דחי"ה ."רושיפ-רושיג"ה ןיינעל םדוק יתסחייתה רבכ
,תידרח וא תיתד הרבח הריכמ אל ינא ."קחצי ןונמא לצא דחי" וא ,"חמש רואב דחי" אוה
תא דמלל וא ,"דחי תאז השענ"ש תנמ לע ינוליח הרומ הרפס תיבל סינכהל הנכומה
,אופא ,תרבדמ תא קוידב המ לע ."דחיב היהנ" ןעמל ינוליח דומיל ןכות הידלי
???דחי תאז תושעל םילימב

תסנכב םויכ םירבועש םיקוחה לכל תוסחייתה םכרתאב יתאצמ אל :הכישממ תא
םימלשמ ונאש םיברה םיסימל תוסחייתהו םידלי תוכורב תוחפשמ הבוטל םילפמה
םתא דציכו ולא םיאשונל תוסחייתה אורקל חמשא ."םהידומיל" תא בצקתל תנמ-לע
.הלא םיאשונב עיפשהל םיעיצמ


תונותיעהמ םיקניל תרוצב רתאב םיאבומ הילאוטקאה םוחתמ םיבר םיאשונ
- "תולפהב יתדה לופיטה" אשונב םויהמ ףדה לשמל ומכ ,תימויה
- םימי רפסמ ינפל וא ,http://www.haaretz.co.il/mon/txt/n164711.asp
http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/orgs/efrat_rafi_ginat.html
- םידליב ("תוכורב") תועפושמ תוחפשמ יבגל תנייצש היילפאה וא
.http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-231310,FF.html


- תונותיעה ךותמ עבקה רודמב אוצמל ילכות ולא םימוחתב ברו רישע רמוח
.http://www.hofesh.org.il/papers/papers.html
האימחמ תאש דמחנ המכ - הלא םיאשונב עיפשהל םיעיצמ םתא דציכ ךתלאש יבגל
לכ תא תושעל םיבאשמהו םדאה חוכ ,ןמזה ונל ויהו יאוולה !וז ךתייפיצב ונל
לוקשנ - יואר רמוח ונל יחלשת םאו ,ונתוליעפל יפרטצת םא חמשנ !וללה םירבדה
.רתאב ומוסרפ

,תודידיב ,ךלש
שפוח רתא תווצב הרבח ,יצרא הריש


Forum Hofesh


ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא