Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

36 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,ןצינ
:17.10
תירוטסיה הביטקפסרפ

רופיצל ךפהו תורעיה תא (חתפב 'ש) רורחשה בזע תונורחאה םינשה םייתאמ ךשמב"
רודכ תודלות תניחבמ" - החכשהו קוחצה רפסב הרדנוק ןלימ בתוכ ךכ - ".תינוריע
םידרפסה ישוביכמ רתוי קפס ילב הבושח םדא ינב לש םמלועל רורחשה תשילפ ,ץראה
".לארשי ץראב ידוהיה בושייה תושדחתהמ וא הקירמא םורדב

םא ,םיבאלס וא םיטלק םיבשוי היכ'צב םא אוה ךה ונייה ,ץראה רודכ ליבשב"
םא ךא" - הרדנוק ןלימ השקמו ףיסומ - ".םינמור וא םיסור םיטלוש היבארסבב
דגונמה ,יתוכאלמה ומלועל םדאה תובקעב ךלהו ינושארה עבטב רורחשה דגב
".ונלש תכלה בכוכ ירדסב והשמ הנתשה ,עבטל

תא שרפל שיא תעד לע הלעי אל" - ארוקל הרדנוק ןלימ קיצמ - ",ןכ יפ לע ףא"
ונלוכ ונחנא .םדאה ירעל רורחשה תשילפ תודלותכ תונורחאה םינשה םייתאמ
".בושח וניאש המו בושחש המ לע םיאופק םיגשומב םייובש

הנוכמה רוזאב םויכ ררושה טקשה יא האריי ,םינדיעו ןדיע דועב רוחאל טבמב
םינחוב ונאש יפכ ךרעב .חותינל תניינעמ תירוטסיה הדוזיפאכ "ןוכיתה חרזמה"
לש ויתועסמ תא וא ,ןויפיקס לש יאמורה ואבצב וגתרקמ לעבינח תוברק תא םויכ
וא הכורא םא םג המחלמה .הבוטה הווקתה ףכל יזגוטרופה זאיד ואימולותרב
,חצנל ךשמנש םימע ןיב תומיע רצונ םרט .אובי אוב הפוס ,הלילח היהת הרמ
.הז קתרמ םידקתב תוזחל ונא אקווד "וניכז" םא קפסו

ונכנוח רשא ,ונתיאמ םיבר .םגתפה רמוא ",תוקתוש תוזומה םימעור םיחתותהשכ"
אל העשב "לארשי םע" םע תיעבטה תוהדזהב םישח ,הנידמהו םעה תבהא לע
.תאז הטושפ

םיאצומ ונא ,ידוהיה םעה ינב םיינויצ ,םיישפוח םילארשיכ ונמצע תא ונתרדגהב
סנכב הצרמו םייפש ץוביק רבח) םניע רואינש לש ותרדגה תא םישמממ ונמצע תא
אל .שונא םלצ ילעב .םיינמוה .םדא ינב ונא לכל לעמו תישאר .(ןורחאה "שפוח"
ינבל לרוג יפתוש ונא ךכ-רחא .וננימ ינבל ונתלוכי בטימכ הרזע שיגנו 'ץניל עצבנ
םתיא דחי .םהיתועידב םיינלאמשו םיינמי ,םייתד-אלו םייתד ,ידוהיה םעה ינב ,ונמע
םינויצ ונא ףוסבלו .הנידמל וא םעל - תאזכ היהת םא - תימויק הנכס לומ לא דומענ
.יטרקומד-ילארשיה ונייח חרואו ,וניתפש ,ונמוקמ לע םחלינו

שפחמ "םהו ונחנא" לש הטושפו הלק ךרד שפחמש ימ - הטושפ הניא הרדגהה
טילחהל ונממ שקביו ברל ךליש ,לק ןורתפ שפחמש ימ .ונניא אוה וב םוקמב לק ןורתפ
לע ויכרד תא לוקשיו ודובכמ הליחמב טבלתיש ,םייתימאה םייחה תא יחש ימ .וליבשב
,וסיכב אצמנו טושפ תורצה לכל ןורתפהש ןעוטש ימו .לביקש ךוניחהו ונופצמ וצ יפ
לוצינ עצבמ "םישרשל רוזחלו דחאתהל" עיצמש ימ .וירבד תונוכנב בר דשח דושחל שי
.אדירג תיתד הפטהל בצמה לש יניצ

,ונלש ונתרדגה םע ןאכ ונא ראשינ ,היתומדוק לכ ומכ ,תאזה המחלמה רמגיתשכו
ךישמי רורחשה קרו .שפוחה לע ,דיתעה לע ,תיבה לע ,ןויביצה לע המחלמה םע
- תיתימאה הירוטסיהה תא םינתשמה ויגהנמב בותכיו ,ונירעל ותשילפב טקשב טקשב
.םייח ונא הב הפוקתה לש - תמאב הבושחה תאז


Forum Hofesh

,השמ
:רבוטקוא 18
תודעל השא תליספל יתכלהה סיסבה
.רלמ היפוצ םע תובתכתה

,םולש שפוח רתאל

,תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ לע רלמ היפוצ תאמ בושחו ןיינעמ רמאמ יתארק רבעש עובשב
הז םאה ?תודעל הלוספ השיאה ויפל ,הכלהב םייקש רוקמה והמ :יתוא דירטמש והשמ שיו
?ארמגהמ וא הרותהמ

הדותבו הכרבב

השמ


,הכרבהו םולשה השמל

.אשונב תיליגש ןיינעה לעו ,ךתלאש לע הדות

ורוקמב עיפומ םיוסמ קוח םא יתועמשמ לדבה ןיאש יל הארנ :הנושאר תינורקע הרעה
.היתורודל תידוהיה הקיספה תא שמשמו (Valid) ףקת אוה דוע לכ ,ארמגב וא הרותב
.תודעל הלוספ השיאש ,אוה םויה םירבדה םילהנתמ ויפל ןידה

אלוקל - תונוש תורוצב םשרפל ןתינש םיטפשמ םיעיפומ הרותב :הינש תינורקע הרעה
תא ושריפ םהיתורודל לארשי ימכח דציכ - אוה רבד לש ופוסב עבוקש המו ,הרמוחלו
לארשיב םישנ לע רסאנ הנש םייפלאל בורק ךשמב םא .ןידב םיגהונ ךיאו ,בותכה
.עבוקש המ הז ירה - דיעהל

םירבדב רחא םוקמבו "...םידע םינש יפ לע" בותכ (6 / ז"י) םירבד רפסב - ןיינע לש ופוגל
תוכלה) ם"במרה בתכ ךכ לע - "...בירה םהל רשא םישנאה ינש ודמעו" בותכ (17 / ט"י)
רחאמ - רמולכ ."לקהל הלק םתעד םישנ יכ" :רבסההו ,"םישנ אלו םישנא" :(א / 'ט תודע
.ןתודע תא םילסופ ,תוינמחר ןה םישנש

יפ לע תודעל םילוספ םהינש - דבעה דמעמכ אוה השיאה דמעמ - הנותחתה הרושב
.תידוהיה הכלהה

דעכ - האמ וליפא ,םישנ" בותכ םש ,ו"טק תומבי תכסמב אוה וילע םיכמתסמש ףסונ םוקמ
...דחא רבג לש ותודע דגנכ הלוקש םישנ 100 לש תודע - רמולכ ."ימד דחא

- לזמה עורלו ,ארקמה תונשרפב םג ידמ לודג שפוח םמצעל וחקל לארשיב םימכח - ףוסבלו
יטופיש דמעמב התיה האיבנה הרובדש ךכ לע ןיררוע ןיא :לשמל .הרמוחל ללכ ךרדב הז
...איהה תעב לארשי תא הטפוש איה ,תודיפל תשא האיבנ השיא הרובדו" :שרופמב בתכנ הזו
םע ,ם"במרה ומצעל השרה - תאז לכבו .(4-5 / 'ד םיטפוש) "טפשמל לארשי ינב הילא ולעיו
ךכו ,תוטפושכ שמשל תוכזה תא םישנמ עונמל ,רמולכ ,וימיב גהונה יפל שרפל ,דובכה לכ
/ א"פ םיכלמ תוכלה ,ם"במר) "שיא אלא םינממ ןיא (םייונימ =) תומישמ לכ" :בותכה תא שריפ
ירה" :אתפסותה ושקיה .('ד / 'ז םינייד מ"וח ךורע ןחלוש) "ןודל הלוספ השיא ןכל" ,(א"ח
"...ונידיש םהל תדמלמ אלא הנד התיה אל איהש - וצריתו !?תטפוש התיה האיבנה הרובד
.('ב / ה"מ תומבי)

- לכהו ,הדעכ םא ןיב תטפושכ םא ןיב ,יטופיש דיקפת לכמ השיאה תא םילשנמ - רמולכ
!עודיכ ,םירבג םלוכ ויהש ,ם"במרהו ל"זח לש םתונשרפ יפל קר

,הכרבב ,ךלש

רלמ היפוצForum Hofesh

ימיל
:8.10
שפנ ןובשח לש העשב םירוהרה

ילבמ םג ,ימצע םע היקנ השיגרמ ינא .ילש אל לבא ,שפנ ןובשחל ןמז ,םויה רופיכ םוי ברע
םאה .הנשה תומי ראשב םג הרומג תינוליח ינא .המצ אל ינא ןכלו ימצע תא ביערהלו לובסל
?תווצמה תא תמייקמ אלש "הנטקה ימיל"מ דרטומ תמאב םימורמב בשויהש םירובס םתא
,הא ."דומחת אל"ו "בונגת אל" ןוגכ) ימוימוי רבדכ תונוש תווצמ םיריפמ עקרקה לע ויגיצנ אלה
לש םירקמ הברה דוע שי .אוה קר אל הז לבא , (?ןוכנ ,ךיאטח תא הקני םוצ .יערד הירא רמ
.יתאטח אל ינא . שנעיהל םייוארה תא שינעמ אל םיהולא ?םוצאש המל זא ,הז גוסמ תועיבצ
...םיעט ךכ לכ הז לבא ,יראמלק יתלכא םומיסקמ

תחא .תדחוימו הפי ךכ לכ הנותח .שדוחכ ינפל תימרופר הנותחב ונתחתה ,היחיש יגוז ןבו ינא
!ילש הפוחה סקט עצמאב שורפל תורח המצעל הלטנ וז הרבח .הבושתב תרזוח איה ,ייתורבחמ
אלש תעדוי ינא ,הלש הבישיה רוחב םע ןתחתת איהש עגרבש ,אוה עטקה ?םינימאמ םתייה
יפכ ,יב עגפ ךכ לכ הלש השעמה .ףיכב התחמשב ףתתשאש תעדוי ינא .סקטה תא םירחא
םה המל ."ץקושמ" היה ונלש סקטה ירה ,התוא םישאהל רשפא יא לבא ,םכל םיראתמ םתאש
?יתרחב הב ךרדה לע הבוטה יתרבח ינפב לצנתהל הכירצ ינא המל ?םויק וד םירשפאמ אל

תניחבמ ףקת וניא ונלש דחוימה סקטהש יתוא ענכשל התסינ ףא הרבח התוא ,ךכל ףסונב
ינא ,התוא המישאמ אל ינא לבא ,(תעבטבו םידע ינשב יד השעמלש עדוי קונית לכ) תודהיה
דגנכ םינגראמ םתאש תוליעפל ףרטצהל הצור יתייה .הרבעש חמה תפיטש תא המישאמ
.תיתדה הייפכה

.רשק ימע ורצ אנא

Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home