Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

35 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,רימע ןד רוספורפ
:00 טסוגוא
תישופיח לש בלח ,תחרק זע לש הילכ
הנש האמ ןב הנקו הסג

2000 טסוגוא ,139 ךרכ ,'ד-'ג תרבוח ,"האופרה" - "תישיא תיווז" ךותמ
רימע ןד 'פורפ תאמ בידא רתיהב אבומ

'פורפ אשנש ,הכרב ירבד ומסרפתה 2000 טסוגואמ "האופרה" ילארשיה יאופרה ןואטיבב
ןיב 15.6.2000. םוימ DMD-ו MD יראת תכרעה סכטב ,ביבא-לת תטיסרבינואמ רימע ןד
הסנמ אוהשכ ,האופר יאשונב ל"זח לש תויוסחייתה רפסמ רימע 'פורפ טטיצ ותכרב ירבד ראש
םיאפורבש בוט" ידמל עשורמהו הומתה ידומלתה יוטיבל תעדה לע לבקתמ רבסה אוצמל
,תאז אלא ןיבהל ןתינ ןיא רימע 'פורפ איבהש םיעטקה לכמ .(ב"פ ןישודיק תכסמ) "םוניהיגל
,תורוב ראשיהל הכרד תורובו ,ל"זח לע םג החספ אל םלועב הפוקת התואב הטלשש תורובהש
.הלא ונימיב ללוכו דעו הירוטסיהה ךרואל תוכלמ ידגבב השיבלהל םיסנמ רשאכ םג

ןזוא ףא תאופר םוחתב דחא טוטיצ שפוח יארוק ינפב איבהל ונרחב םיפלאמה םירבדה לכמ
:רימע 'פורפ בתוכ ךכו .ןורגו


אפורה לש תיבויחה תימדתל םימרות םניא דומלתב םיאצומ ונאש תופורתה ינוכתמ םג ..."
ידומלתה ןוכתמה תא יתשפיח הז רשקהבו ,ינזואב יתשח הנורחאל .ל"זח ימיב ויתופורת לשו
:תידומלתה האיפוקמראפל רתויב יסופיט אוה יתאצמש ןוכתמה .ןזוא ישוחימב לופיטל

לש אילוכ איבי :(ול הרוה שרדמה תיב :םירמוא שיו) ןנחוי 'ר ול הרוה .וינזואב שח והבא 'ר"
,ונזואב ןתיי הנממ םיאצויש םיימהו ,תושחול םילחג לע חיניו ברעו יתש הנערקיו תחרק זע
הסג תישופיח לש (לוגסו הריצב) בלח איבי - אל םאו .םירשופ אלא םימח אלו םיננוצ אל
תיב איביו תספסא לש תוליתפ עבש השעיו ןמש ונזא אלמי - אל םאו .הכותל ןתייו ונכיתיו
שאל ונזוא ןתייו ,ןזואב ןתיי ינש ןשארו ,שא וב תיציו דחא ןשארב רעיש ןתייו ,םוש לש די
ןתייו ,הב חיניו טבחנ אלש אדנד לש ךומ איבי - אל םאו .תחא חיניו תחא לוטייו ,חורמ רהזייו
חלמ ונאלמיו הנש האמ ןב ןשי הנק לש תרפופש איבי - אל םאו .חורמ רהזייו שאה ךותל ונזוא
.(ח"כ ,הרז הדובע) "קבדיו ונפרשיו ,ינללג

וא הסג תישופיח לש (לוגסו הריצב) בלח ,תחרק זע לש הילכ אוצמל יתחלצה אלש ,םכל רורב
תיבבש "תויעבטה" תואופרה רודמבש לילאה תואופר תעפיש ךותב וליפא הנש האמ ןב הנק
אלש דשוח ינא לבא .ןנחוי 'ר לש ויתוצע לש ןתוליעי תדימ לש דיעהל לוכי ינניא ןכלו ,תחקרמה
זנג והיקזח" :תוכרב תכסמב רמאנ ןכלו ,ןהב שממ ונימאה ל"ז ונימכחמ םירחא םיבר אלו אוה
םיאפורב בוט" השקומה הרימאל ילש ןושארה רבסהה ,ןכ םא ..."ול ודוהו תואופר רפס
." ...ונימי לש הלאל םגו ,זאד לילאה יאפורל ןאכ הנווכהש אוה "םוניהיגל


Forum Hofesh

ירוא
:00 רבוטקוא
עובשה תשרפ לע תורעה

(קוריב - ונלש הבושתה)

,םירקיה שפוח ישנא

- ינאש ,עובשה תשרפ לע תויונשרפ לש ךרובמה לעפמב םתלחתהש זאמ הפלח הנש טעמכ
יתינהנ דימתו ,ןויערה םצע לע דואמ חמש ינא .בר ןיינעב וירחא יתבקע - םירחא שפוח יארוקכ
.םכמיע קולחל הצור יתייהש ,תיללכ הגשה יל שי ,תאז םע .תויונשרפה תאירקמ

,םילפאה םידדצה תא ףושחל איה תחאה .תוירקיע תורטמ יתש תונשרפה לעפמלש ןיבמ ינא
יחצינ קוח וב האור ,תוחפל ,תינוציקה היסקודותרואהש ,טסקטב םינכוסמהו םינשוימה
;בייחמו

.יארקמה טסקטה לע תרוקיב דדועלו ררועל איה תירקיעה הרטמה :ךרעב לבא ,קוידב אל
לש הליה םע ,תרוקיב ילב ך"נת תועש ןומה םידמול (םיינוליחה ,םייללכה) רפסה יתב תיברמב
םיבותכה םירבדה תא תוארל ,רקבל ןוכיתב דימלתה ידיב םילכ תתל תירקיעה ונתרטמ .השודק
תיתרוסמה השיגב ךפהמ בייחמ רבדה .ונבלבש תא אטבלו זיעהלו ,ונימי תוברתו רסומ לש רואב
תכסמל המדקהה תא תינש ארק אנא .תושעל םיסנמ ונחנא הז תאו ,הבותכה תיארקמה הלימל
:השדח השרפ לכב קנילכ תטטוצמ איהו ,הנושארל העיפוהש יפכ ,עובשה תושרפ
http://www.hofesh.org.il/freeclass/parashat_hashavua/hakdama.html


דגנתהלו םהמ עתריהל בייח טסינמוה לכש םיכרעל ףיטמ הזה "יהולא"ה ךמסמה יכ תוארהל
- ך"נתה תא דומלל ,םיינוליח םידוהיכ ,ונל יאדכ תאז לכב עודמ תוארהל איה היינשה .םהל
םיכרעהמ םיבר (הטעמה ןושלב) וילע לבקמ וניאו ,םיהולאב ןימאמ וניאש ימל םגש תוארהל
תמייקש תימינפה תונכה םושמ" :םכנושלכ .הרותב "שפחל המ" שי ,םהל הפיטמ הרותהש
דומעל תויוארה ,תוגהו תורפס ינינפ וב םיאצומ ונא ,ך"נתבש תודועתה לש לטובמ אל קלחב
לע עיבצהל היהת םכיתורטממ תחאש יתנבה ינא ."םלועב תפומה תוריצי לש הנושארה הרושב
.ינוליח טבממ ןתוא ךירעהל רשפא דציכ תוארהלו ,ולא "תוגהו תורפס ינינפ"

.ןמזבו םדא חוכב םילבגומ ונחנאש ,איה הרצה .השענ םגו ,תושעל םיצור טלחהב ונחנא הז תא
הרטמ שי ךל .םיברה ךיקוסיע םושמ ךלש רמאמ לע ביגהש והשימל הבושת החוד התא םג ,הנה
,החפשמ ,הדובע ומכ ,תורחא תויטרפ תורטמ שי ונל - טרוטקודה תא םייסלו תושעל הנושאר
םג עיגנ .שפוח רתאב םיקסוע ונחנא תוטעומהו תונטקה תועשב קרו - תוברת ,םידכנ ,םידלי
.ןאכ הלעמ התאש המל


תוליטמ ןכא ןה .הנושארה הרטמה שומימב ונייטצה ,לולכמכ ,םכלש עובשה תושרפש ,קפס ןיא
יכ םויה דע םינעוטה םישנא םתוא לע - ךכמ תוחפ אלו ,הרותה ירבחמ לש םהיכרע לע דבכ לצ
והשמ הרק ךרדב ךא .םיחצנ חצנל ונתוא םיבייחמ היכרע יכו ,םיהולא ידי-לע הבתכנ הרותה
םילוכי ונחנא םצעב יכ ,ןהמ דמלי םכלש תושרפה בור תא ארקיש ינוליח .היינשה הרטמל
ידכ ,רמולכ) "ביואה תא עד" לש ןקת לע התוא דומלל בושח ילוא .הרותהמ ירמגל םלעתהל
םכשה לע ונמצעל חופטל לכונש ידכ וא ,(םיטסילטנמדנופה לש ינחורה םמלוע תא ןיבהל
םא" :"ךל ךל" תשרפ לע הרמאמב רלמ היפוצ תאז החסינש יפכ) ונמדקתה המכ דע תואגתהלו
וז ילוא .בר ךרע המצעלשכ הרותל ןיא ,ךכל רבעמ ךא ;("םדא ינבכ ונא ירה ,םירומחכ םינושאר
.האצותה התייה וז יתשוחתל ךא ,םכתנווכ התייה אל

םייבויח םיטביה ,הז דצל הז גיצהש ,הריש לש הרמאממ ,לשמל ,יתינהנ .ןפוד יאצוי םנשי
הרוצב גזימש ,"תומש" תשרפ לע רלמ היפוצ לש הרמאממו ;"חלשיו" תשרפב םיילילשו
םירמאמ רפסמ ויה ,ןכ-ומכ .השרפה התוא לע תונוש תואר תודוקנ רפסמ תקתרמו תיתיצמת
הרותה ירופיסמ קלחב ןומטה יפויה תא ואריה רשאו ,עובשה תשרפמ קלח וויה אלש ך"נתה לע
ךותל ,ובברתשה םעפ ידמו .("תישארב" תשרפ לע ןנור םהרבא 'פורפ לש ורמאמ ,לשמל)
הרמאמב ,לשמל) ך"נתב םירחא םיקלח לע תויבויח תורימא המכ ,הרותה לע תילילש תרוקיב
.הרותה תלילש תבוטל ,יתשוחתל ,הטנ ןזאמה ךא .("וצ" תשרפ לע רלמ היפוצ לש

.ךל הדומ ינא ןאכ םיטטוצמה לכ םשב

ןנשיו ,המצעשלכ השרפ לכב םיקסוע םתא אלה .הרירב התייה אל םידחא םירקמב יכ ,רורב
לע ,לולכמה לע רבדמ ינא ךא .ותיא תוהדזהל לכוי ינוליח ידוהיש רבד ןהב ןיא ילואש תושרפ
הווקמ ינא ,תואבה םינשב ךישמי עצבמהש ןוויכ .תושרפה לכ ירחא בקעמה ןמ רצונש םשורה
.דיתעב הנתשי ןזאמהש

.םוצע עצבמ והז םייחכונה וניתוחוכב .עובשה תושרפ עצבמל הינשה הנשה תא ליחתנ רבוטקואב
ישמוח תשמח לש) תויתרוסמה עובשה תושרפ תא םינש שולש ךותב םייסל :תורטמ יתש ונל שי
ירפסמ תושרפ ףיסוהל איה הינש הרטמה .רפסכ - םלוה דוביע רחאל - ןאיצוהלו ,(הרותה
.רתוי טלובו קזח ,יכרעה ,יבויחה ,ירסומה דצה םש ,םיבותכו םיאיבנ - םירחאה ך"נתה
!הזל םג עיגנ !תונלבס


...

ונאשכ :(ללככ ך"נתה לשו) הרותה לש ילילשה דצה תפישח לש תובישחב לזלזמ ינניא :םוכיסל
םלועה תנומת :השודק הנניא הרותה יכ תוארהל בושח ,הבושתב םיריזחמה םע םירבדמ
תונויערו םיכרע שפנ טאשב תוחדל - ונתבוח םיתעל - ונתוכזו ,הבר הדימב הכרפוה הב תגצומה
םידוהיה ,ונל יכ שיגדהל םג בושח לבא .סנ לע הלעמ (הנממ םיקלח תוחפל וא) הרותהש
תולעהלו ךירעהל םילוכי ונא םגש םירבד הב שי יכ ,הרותב (אוצמלו) שפחל המ שי ,םינוליחה
םיקלחה בור ,תיכרע הניחבמש דשוח ינא ,(היד הקימעמ הנניאש) ך"נתה םע יתורכיהמ .סנ לע
,תלהוקב ,םיאיבנה ירפסמ קלחב - הרותל ץוחמ םייוצמ םתיא תוהדזהל םילוכי ונאש ך"נתב
,תיטתסאהו תיתורפסה המרה תניחבמש יאדובו ;הרותה ןמ ןיטולחל םירדענ םניא םה ךא .דועו
תורפס" אוה םייוסמ רופיס יכ הנעטה ןיב הריתס ןיא ,בגא ,תינורקע) .הרותב תולגל המ שיו שי
לכמ ,םלועה תונמא .םהל םידגנתמ ונאש םיכרע םדקמ ומצע רופיס ותוא יכ הנעטה ןיבו "הלודג
ונניאש םיכרע תארשהב ורצונש תויאליע תפומ תוריצי ןומה הליכמ ,םינמזה לכמו תויוברתה
.(םהל םיפתוש

ך"נתבו) הרותב םידדצה לע רתוי בר שגד ומישי תובורקה םינשב עובשה תושרפ יכ הווקמ ינא
םילוכי םינוליחכ ונאש (?עובשה תושרפל תודומצה תורטפהל תוסחייתה תועצמאב ילוא - ללככ
.םתיא תוהדזהלו ךירעהל

םדאה חוכ ,רומאכ ,אוה הביתכה תבחרהב ירקיעה לושכמה .הז אשונב ךתא חוכיוו לכ ונל ןיא
...ןמזהוForum Hofesh

ןרוא
:1.9
תבשב חתפי 'םיבכוכה תעבש' ןוינק


.הילצרהב שדחה ןוינקה חתפיי רבמטפסב 18 -ב

ךכל תנווכתמ איה .תבשב םג חתפי אוהש הרמא ,הילצרה תייריע שאר ,ןמרג לעי תרבג
םיחתפנ (הזב אצויכו עונלוק יתב ,הפק-יתב) םירחא קסע יתב יכ ,תבשב תוחותפ ויהי תויונחהש
ןוינקה זא תבשב תויונחה וחתפיי ןכא םא .שדח אל הזו ליגר רבד הז .םירחא םינוינקב םג תבשב
אל .הזמ םיצורמ שממ אלש םישנא שי .תבשב חתפייש ןושארה ינוריעה ןוינקה היהי הילצרהב
וחצרי 'םיבכוכה תעבש' ןוינק תא תבשב יחתפת םא" רמואש בתכמ ןמרג תרבגה הלביק ןמזמ
ודילו ד"סב לש עזעזמ בוליש היה בתכמה תליחתב ."הטומרש ןיינעהמ ידרת זא ,לבחו ,ךתוא
לש תולוק םג םיעמשנ ,חצרב םימויאמ ץוח ."םינועדגה" םשב םתחנ בתכמה .סרק בלצ
הטילחה איהש הארנכ" רמא הרותה תודהימ ץיבר םהרבא כ"ח .םיאקיטילופמ תודגנתה
,םייוג תנידמל לארשי תא ךופהת הלש הרומחהו תימידקתה הטלחהה .תדה לע המחלמ זירכהל
."םיניתשלפה ידיל הילצרה תא ריבעהל העינמ םוש ןיא ,הזכ בצמב .םידוהיל םויק תוכז אלל
לעפנ .וירעש תא ומסחיו ותחיתפ דעומב ןוינקל ועיגי ונישנאמ םיפלא"ש םייא ינפג השמ כ"ח
אמגודה וז ,רמא ינפג כ"חש המ ."םילשוריב ןליא-רב שיבכב ונלעפ הבש וזמ הלודג תושיחנב
םיצור םה עודמ לבא ,לוח ימיב ןוינקל ואובי םייתדהש העינמ םוש ןיא .תיתד הייפכל תיסאלקה
תרבג .םלוכ לע םתנומא תא םיפוכ םידרחה תסנכה ירבחש אוה דיחיה רבסהה ?תבשב אובל
.תבשב םג חתפי ןוינקה ,תונגפהבו חצרב םימויאה תורמלש הרמא ןמרג

חתפי אוה םאש םיעדוי םה ,הזה םיוסמה ןוינקה אל הז ,םייתדה תא דיחפמ תמאבש המ לבא
.תבשב םג חתפיהל ץראה יבחרב םינוינק הברהל תלדה תא חתפי הז ,תבשב

Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home